Page
הקדמה
אױף דער גאנצער װעלט װיא מיר ױדין זענין פאר שפרײט גיװארין
האבען מיר איבעךאל בעשרײבונגעךוױא מוט אונזעךע עלטערין איזיפאר
גיגאנגען- נור אין ךיא לענדיר מ א ל ך א ו ו ע־ו ו א ל א ח י י האבען מיר
גאר נוט קײן שום בעשךײבונג׳ מען'ווײפט נוט אײן מאל אויב אין ךיא
לענך* , ־ ךאמאניע איז גיווען ױךין אויב נוט אונזעךע עלמערין האבען זיך
נוט גױואלט אפ־געבין און נעמין דיא מיך,ע אז זײא זאלען שרייבען וויא
מוט זײא איז פאר גיגאננין אין ךיא לענדיר אין זי־עדע צײטען און ךערפר
װײםען מיר נוט אויב עם א־ז גיווען ױךין אין ךיא לענדיר ךאמאניע- אויב
נוט וואךין עם אױ קײן שום םפר נוט גיבליבען׳ אפילו אין אונזערע
צײטען הער איך אויך,אז אונזערי ברוךער זאגען: וואם טויג אונז ךיא
ד־׳יםטאריעם וואם דועלין מיר מוט זײא מאםען׳ און ךאס אױ.דער ג־־עםטר
פעהליר ווארין ךיא היםטאךיעם זאלען נוט גיווען זײן נו׳ציג וואלטען זיך
דיא פריהךינעגדוליםנוטגױועזאפ־גיגעביןמוט אזעליכע ואכען אזזײא זאלין
ימרײבען וואם מוט זײעךי עלטעךין האט זיך פםיךט. אזוי וויא אין אונזער־
טהײערי םפךי קוךש שטײט:
י ולברי ךוד ל,ם?לך הףאשונים והאךזרונים הנם כתובים
על דבדי יבמואל הדאה ׳ לעל לבריי נתן הנביא; ועל
*־בי־־ גר החזה <דברי הימים א כ״טך
אין אזװ שטײט אויף מעהךעךע ערטיר אז דיא ױדישע מלכי^
האבען אלץ דינג פאר שריבען כד־ אז זײערי קונךער זאלען װיםעןי וואם
מוט זייא האט זיך א־בער גיטוהן און צום םוף אין חורבן בית שני ב־מי
טיטום הךשע האט גילײבט דער גרויםער פ־לױאף איש־ אליקם ױ ם ף
בן מתתיהו ה״ךן,ער הײסט נ״א ז״א ױסף םיאבייפו(י האט ער גױעהין אז דאם
לאגד איז אונגאנצין פךללרין און ירושלים איז שוין אוגגאגצ־ן פאר ברעגט
גיװארין מוט ךעם בית המקךש תב״ב אין ריא אלע םפריס װערין פאר
לוירין און ער א־ז או־ך גיפאנגין גיווארין בײא דיא רומ־ר האט ער גיזעהין
אז_עפ ױעט אװעק נעהין א״ן דור װעט אלץ דינג פרגעם־ן װערין׳ דעמילט
אליפ גיפאנג־נער אין רומא האט ער נוט גיקאגט רוהין און האט גישריבען
דאם םפר ױםיפין אץ ךער רימישער שפךאך וואךץ אין לשון הקורש
האט ער ךאפ נוט גיטארט שדײבען ווארץ ער א־זי גיךוען אליפי ג־פאנגינער
?ײא טיטם־ן האט ער ג־מוזט שךײבען אז זײא זאלען פאר ישטעהין וואס
ער שרײבט און לפי דעת־ מײן איך אז ךער פאר דהאט ער גימוןט גוטץ
*) מילעטי זאגט אז ױסף נן מתתיהו הכהן האט ג״טרינען דעם ו.רויסען ױסיסין ׳ 4 רומים
(.היסטאדיע מילעטיע עדשטעד מהיײ 1 )