Seite
ח הקדמה
שרײבען אויף סיטםין, ווען ער זאל נוט גיװען שרײכען ךאס ספר ױסיםיין
װיא וואלט דיא וועלט גיװעז גיװיסט װאס מוט ױדין איז' פאר גיגאנג־ן אין
בית שני ביז טיטוס האט ךאט אפ־־גינעמ־ן.
איגדערנאך אין אײן צי־ט ארום איז גיקומען ךער שארית ישךאל
און דער שבט יהוךה דיא האבען ז־ך ז־יער שטארק 'גיפלאגט װאר־ןיזײא
האבען ךאפ מעהרסט ג־שעפט פאן פךעמד־־י סרונין דאם ה״סט יפאן ספר־
העמיט אויך דער פאר װ־יל ז־יא האבען נוט גיפונין א־ן קי־ן ־ודישע ב־ביר
גאר נוט גישיריבען. ווען ךער שי^רית יש־ךאל פאר שרײבט נוט ךיא אייי
קורות וואם מוט ױדײן האט דך איבער ג־טוהן פאן ?אך ב־ת שני אין אלע
י־ענדיר װיא זײא זענין פאר טר־בען ג־ווארין און וויא וואלט מען יגיװען
ג־וויםט װיא ױלין האקען גױואנט און װיא נוט. א־נךעךנאך זענין גיקומען
דיא אגךעךי שרײבעד אזוי װיא דער ױהסין און ךער צמה ךוד און ךער
עמק הבכא■ און נאך אנךעדי ספר־ם׳ בדומה האבען זײא שי־ן גיהאט יפאן
ויאנ־ן צו ישעפין♦ אבלל ביז א־ן ךער צײט װאס מ־ר לײב־ן יעצט או־ף
דער וועלט (גאטט זײז יאנק) האבען מ־ר ש־־־ן 'מעהךעךע בעש־ד־יבונג פאן
אלע לענד־ד װ־א זײא װאהנין און וויא ז־־א האבען גױואהנט. נור א־ן ד־א
לענךיר מאללאװע־װאלאהיע ך.אבק מ־ר ק־־ן שױם בעשר־יבונג׳ אויך .דער
׳?אר װײל קי־נער האט זי־ נוט ג־וואלט אפנעבײ מ־ךע דער מוט.
אין;אהר למספרם האט גאטט ךער .וועקט מ־ין האר־ן און
א־ך האב אנ־גיהו־בען צו שרײבעז לאם ספר ק 1 רות היהודימ ברימעניע
כה־ אז מיר ױךין װאם װאהנען א־ן ד־א לענךיר ראמאנ־ע זאלען או־ך
האבען אײן בעשרײכונג אוז א־ין ךענק וואם מוט אונז ױד־ן א־ז יפאר ג־נאנ־
גען אין דיא לענךיר מאלדאװע־װאלאהי־ ןךי אז אונזער־ קונדער זאל־ן
נוט ךארפין זוכען א־ן פרעמדע ביכער.
דאם ספר ״קורות היהוליב בלאמאניע ךאב א־ך ג־טהײלט א־ן צװײא
טהײל: ךאפ עדשיטע טהײל ה־יםט רוראניקא א ׳־אט־ט־א אסער
דברי ה*מ*מ ראךצות רומעניע. אין ךעם עךשטין טה־־ל האב א־ך
?אר גישטעלט א־־ן לןארצע געאגראפ־ע און אי־ן קארצע ה־םטאר־ע :אר
פאן דיא לענדיר מאלדאװע־װאלעחי־ און נוט פאן אנדערע לענד־ר. ד־א
געאגראפיע װײיט: װ־א א־יעךער ש־טאט לינט׳ און ־ויא פ־על א־־נװאהנר
אין א־ר-״ײ איז דא <• און ױיא ױד־ן זענין גיזעס־ן אין ד־א לענך־ר אין ד־א
צײטען פאן ריא אלטע מלבים. אזי ױיא אין ליא צ־־טען פאן דעם מאל־
דאװישען מלך *טטעפאן'וואדע דעם נרויםען. און א־ן דיא צ־־טען פאן
ד ע ם מנטיאנער מלך ךאן' באפאראב ךער צװײטער. און נאך מעהר
אנטיקל־כע זאבען וואס מוט או;ז' ױךין קעהר זיך אן. אייך האב איך גע־
**) װיא םיעל ױדין עס איז דא אין איעדער יסטאט האב איך גינעמין פא; דער םטאטיס
טיקע ־שי החבם ד ׳שדמה קארסירין רעדאקטער פאן דער צײטוננ אינא דאנביען, דעי מעניט האט
זיך א״ננישטעדט ז״ן דעבין פאר אונז ױדי;. אזוי װיא איך װעל אי״ה םאן איחם יטרײנען אין
זװייטען טהייל םאן אונזער היםטאריע דא קאן איך דער פאן נוט מאריך זיין.