Seite
ההדםה
ט
קד־בען י־־א אי־טע שהעצ ;ואש ױיא ז״נ־ן:א־י;־כ ליכען בא• —א ךאטשיש
מוס סעהךע־ע היססאר־עשע ךעי־ צ־־לעג,' א־־ך נ־י א־ך צי ?־שס־עך־ן
?אר־ואס ה־א ילע;־־־ האבען ד־א נאס־ן לנןדסל: £א-ו ז *אש רו$ט מען
ד־א לענהעי־ ךלמעײע. אכער מאל״אח־ע. אבער ־־־אלאהי•. א־ער
מינטיאץ. א־־ך ?אר ;־אס חפט -ק באסאדאב־ע. א-נ־ באזשאק
א־־ר באקאדינע. טדאנבילדאניע. א=ע־ ז־בענ־בידגען.
טיעמ־שיאנע♦ קד־עשיאנע♦ מארמאד־ש* פר־הר א־ן ד־א
אלסע צ־־סען פאר־ן יניצר־ און:אכ־ן;־צר־ האכען ד־א אלע לע;ד־־ אין
הונ־
?\ י • *ײ•
ו י ו
־ז א
ו
^* ••■^* •*<■***•**• •—
ס־ן א־־ן נאמין דאטשיא. ער־סס א־
דעדס־ן ;אהר נאכ־ן נ־צרי הא־ען ז־־א ער־סס ;־נעס־ן ה־א נ־־ס־ו
שס־קעל לאנד סאז־נדער.
ד־א קארצע ה־ססאחע פאנ;ס ז־ך־אן פאן ז־כען הונךעי־ס ;אהד
פאר־ן נוצר־ און לאזס זיןד א״שי *: 13 -ו 'נאכ־ן נ־צר־. ד־א ה־ססא־־־ע
ו־י־סס א־כער װ־א ־וך־ן זענין גיקוסען א־ן ד־א לענך־ר ךאס־ס־א נאך י־עס
הוךכן כ־ת ךא־סין און האכען גי־ואהנס דא צײישען ד־א אומית׳ אין נאך
מעהר ־וד־ן זענין ג־קומען אין ךיא לענךיר ךאס׳ס־א נאך הירכן כ־ת
שנךא־ן ד־א צ״סען פאן ס־טסין אזײ האכ איך ג־פונען א־ן ױך־־סע און .א־ן
וואלאהי־סע אלטע כ־כער מוס אסתי א־כע־ ווי־ז אז ־וך־ן ־ענ־ן תס־ד
נ־זעםין א־ן י־א לענך־ר דאטשיא פר־הר פארין ניצרי אין נאכ־ן ניצײ־•
און האטש־ דיא א־־נ־װאהנ־ר פאן ךעס ךאנד זענין ג־ז־ען ה־־ד־ו
האכען ־וךין פאדט גוס גילעכט :יװ־שען ז־־א װאר־ן ךיא־ך אז ־אם
אנךעךי כ־ת הסקךיס א־ז גיכו־עס ג־וואר־ן האכען ז־־א ־ס־־ן נוס ג־־־אלס
צוךיק געה־ן קײן ־רושל־ם זי־א האכען ג־זאגס אז ךאט א־■ נוט ך־א רעכס־
;אולה׳ און דעךנאך א׳ ס־טם האט חרוכ :יסאכס ךאם כ־ת ־סנ־ זענ־ן
ן ך־א לענד־ד ךאס־ס־א װא־־־ן ר־א
ךאם סעהרסס־ ױדין נאך צו גיקומען א־י
רוסער האכן ךעמ־לט נוט ג־האס צו כאפעלין א־כר ךאצ;ען װאי־־ן ס־סם
האס אפ־ג־נעמ־ן ־רושלים ;אהר נאכין נ־צרי און סךאןאנו:
נ־נעמ־ן ד־א לענךיר דאס־סיא <*״• ;אהר ;אכ־ן נוצ־־י כײדא־
אנטלאפ־ן א־ן אזעלכ־ לענךיר ,ױיא ךא רומ־ר האכן;וט גיהאס צו כפעהלין
י יגם און או־ך האכ א־ך א־־ך ג־שסעלט ד־א רזמײסע קםר־ם פאן
אגוקס .ק־םר אן ױאם ער א־ז גױיען *ז ;אהר פאר־ן נ־צר־ א־ן^כ־ז
,לןאנהטאנסץ פאל־אלגל װאם ער א־ז גױוען א־ן ז יאהר גגוו ;אכ־ן ניצר־
ךאם הי־םס כיז דיא טעךקין האכען צו גינעמ־ן םטאמכ־ל כי־א ךיא גרעק־ן
און האכען ז־ך $אר שפר־־ט כ־ז אין ך־א לענך־ר אר־־ן כ־ז א־כער
ט־נע א״ ם־ז צום נעםטיר.
ךאם צויײסע סה־־ל ױאפ איך יועל אי״ה ־ספעהיס־ר ארי־ם ;עכי
הײפט קוד־ת ה־הוך־ם כרומענ־ע ךאם ויעט ז־ך אן ה־־כען פאןז־עם ־אה
ם צװי־טען טהײל י־עס ־סטעה״
- 1 ׳<, -*|•
און כ־ז א־ן או;זעדע צ־־סען׳ א ן ׳. *
דיא אלע ק־רות ;יאפ ־יד־ן א־ז $אר :־נאנג־ן