Seite
ח 131 /\ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 60762-0-01-0009-0015 ^ :.׳וא־ 1 ס 811
4
שמות הפרינאמעראנט־ץ
איה האנשים הנקוביס בשמותם שנדבו יבם ומיװנס ועשו חסד עמדי,
ולקהו ממני את מחברתי בטרס הבאתי תחת מנבש הדפוס. בסהיי ארבעו־)
פראגק בעד בי עקסעמפיאר, יורי הױ עומדיס האנשיס האיה מרחוק יא חיח
לאי ידי יהקור וידרוש אהרי עקבות אהינו מימיס קדמוניס בארין הזאת, על כן
אתן תודה בעד האנשיס באיד״ וד׳ צבאות ינן עריהס ויהי משבירתם נפרים
מאת הבורא ית״ש, ויהי נועס ד׳ ארקינו עריהס ,ועי זרעס עד ביי די״
ובא רצױן כואי אנ״י.
באצאלטע עקסעמפיארען.
קסעמפלאר
עקיבא השמר 1 ע
ה״ר
_*׳ ע ן^ו < ^- 1 *
פלא־עשט
מפלארן
נתנאי מא־קוז. 2 עקסע
ה״ר
1
םענדיר ערדאן
ה״ר
2
שמואי רויזען
11
1
נאטאן מעלביר
11
1
לעאן רוידען צװײכ
11
1
מייאר טיימאן
11
1
דוד פאפיר
11
1
אבראס בײראן
11
1
ברוך ייב װיזניר
11
5
אליאנץ יזרעריטע
1
׳״
11
באזא
1
פ׳ פאקשאנער
11
1
ארון שטע־ין
ה״ר
1
אהין מינאיראװיטש
11
1
ריב כרינבערנ
11
1
— 1 ■ײדיר
1 '׳ , ■' ו ׳ו * י
11
1
אדאי־נ קארינמאן
11
1
אבראס אײען הארין
11
1
מוזיס יאקאבזאהן
11
1
1
אביאס עריאס נאהן
11
1
מויזים רײן שטײן
11
הײס קארניאר
11
1
דוד נאבטכאי
11
1
װאר־- כאי־ד
11
1
י■*•*•—ן ליײיד
11
,־־*בנ־ק סעיאט
1
11 ר
1
שמואר נ״ר נתן נײמאן
11
צבי שו״ב
1
דיייד ײץײירי
1
קאפיל ש״ן
11
11
1
1
מרדני כ־ײספעיד
11
11
1
1
1
צבי זײפין זידיר
11
11
1
משה ב״־ יהושע
מ־דני טיטשײנער
11
1
יהיאי אביהס א״זירער
11
פאקשאן
1
יוי רײזינצײײכ אדעסעד
11
3
״ ׳ן י * |
ר״״ר
1
א־אי: ש״״אר•;
11
11