Seite
ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס! 1 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 30762-0-01-0009-0016 >!, :.־וע 1-1 ס 811
שמות הפרינאמעראנטן
ה״ר עקיכא ליכטי־ 1 עקםעםפלאי
״ נתן רויזין 1
בעדלאי״
ה״ר כעריל װעקסלי- 1
*אשס*
פי־ דער אליאנ , ; יזי־עליטע 5
ה״ר י׳ נײשאט־ן 5
״ דכינע־ אנטאן לײ 1
״ י׳ כיק 2
2
1
1
1
,ין/
״ ־ ־׳ו
נאלז
=־ ״• <<-׳<-<
ראלז־ץ
ליפפע דאקטאר ד. טעדיצין. 1
באטאשאץ
פיר דער אליאנין יזדעליטע 6
ראמאז
ה״ר ניכן שױארין
׳־א״;
נ^ו״״נאנ
״ דוד ;ױאם 1
מ״נעשט
ה״ר ױסז טײלע־ 1
באק״
ה״ר כעריל כ״ר ־שטעון לעדר 1
״ אכ־הכ כאלטד־ 1
״ אשר קאפטאן
״ ײ׳ כינגאלד
1 עקסעמפלאר
1
ה״ר יא־א:
״ ױםף חײם דןעמיניצער
״ אלעזר קרעמיניציר 1
״ מײאר שעפי־ 1
״ א׳ נײגיר ן
״ לינדין כערנ 1
״ זיכא קאהן י
״ הײש האקין 1
״ בעריל קיאין כערנ 1
״ בעריל קאדניאל 1
״ יהזקאל קאהן 1
, יעקא נילערדא 1
״ *שראל פנהס שטײן כערנ 1
דאמנייעשט
ה״ר אלטער מענדילזאהן 1
בדא־לא
ה״ר שמואל ליכיל
״ שמואל לאכט
:אלאטץ
ה״ר דאקט־ ־ 1 י;
״ הײם כהנא
״ אליעזר בתבן
״ מרדכי פיניליס
״ אכרהם װעכיד
ם׳ פארדװײן
מנשע װעקסליר
לײכ״ט נארפינקל
נפתלי כע־ײ שטיץ