Seite
לוח המפתחות
פתח ושער למציא בל דבר• הפץ
ילמעץ *ריץ —.קוי־א בו♦
1 ךער ו־טעד פעךאגךאף ווײוט דיא געהינרינע לואםערין אין י־א לענךיר
תמעךע פאן וואנין.זײא קומען און װיא זײא פאל־ן אר״ן. אױך.דיא
גרעסטי שטעהינךינע טײכען ״יעךיר מוט דעם נאמען.
* אליר לײא מעטאלין. פרובטין. בהמות. ךױת. עופית. ךיאלצין♦ ווײנק♦
* דיא פונקטין פאן ד־א גרענ־צין *ויא איימער מען ?עהמ א־ײין און
ארויפ פאן דיא רומענישע לענךיר.
4 ךיא נךעםטע בערג א־ן דיא תמענישע לענךיר׳ און איעיעיי בארנ
װיא ער ה־־םט.
5 דיא א״נ־ויאהנער און דיא פא־מע ־אס רעג־רונג אונד דיא מארקע
פאן ךיא רומענ־שען לענדיר.
6 דיא אײנטהײלונג ד־א תמענ־שיען לענדיר.
ל איעךעד צינוט זדיםטריקמ) ײ־א ־אפ לינט׳ אין ;־אפ פאי אײן מארקע
־אם האט.
צינוט װאלטשיע .ריבניק װאי-״ט■ מיט מערערע היםטא־יעשיע דערצײלונג
צינוט מנטיטשעל אונד דעמבאויצע׳ דאם איז קימפעלונג אונד ט*ר?א
־ ז • ז • 1
צײלונג.
ער
אױישט מוט מעהךעךע היםטארישע דערצײלו״ין.
צינוט פךאחאווא אונד באזא מוט היםטאתעשע ד
$
ס
10
-י* צינוט פטנא ופא־׳טא!) מוט ־וד־שע אנטיק־טײט (קדמוניית)•
8 * צ־נוט באקױ און דיא ־מטאט פיאטרע מוט :יד־יגזע אנט־קיט״ט,
* 1 ךיא ימטאט נ־אמץ מוט ױד־שע אנטיקיט־יט.
* 1 ־ײא עם א־ז ג־װען אין אלטע צײטען אין דיא ;עג־נד אריבנ נ־אמץ.
5 * מעהךערע אנטיקיטײטן און אײך ־יא מנםט־רן א־ן דעב צ־נוט נ־אמץ.