Page
ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 5119151 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 813£11 30762-0-01-0011-0020 ) 1 . :.־וע 1-1 ס 811
לוח המפתחות יז
* 3 ךאם אנץועחיטעט און ךאם מאדיאם (קאבי־עט) מוט ךער מאמ״ע (אהי
מן תחנטים) ויאם מען האט יי־ראכט פאן מןנרים אין;אר־ 869 נ און
כתכ ב;י עבר הנהר.
36 ױך־שע אנטיקײט א־ן בוקארעשט.
׳ל 3 צינוט ט־עקטש׳ און צ־נוט טטאווא׳ (בעילאי) מוט היםטא־־יעשע
דעי־ צײלינג.
38 צ־ניט פאלטש־ ך־א שטאט ודש מוט היםטארײמע דע־ צ״לוננ.
39 צ־נוט ױאםךא־ מ־ט ד־םטאחשע דער צ־־לונג.
ו** צ־נוט ךאמאן מוט ה־םטאריעשע דער צ־ילונג.
ננ■ רוםם־־מ באםאךאב־ע און פאר וואם ךאם ודײםט באםא־אכ־ע.
43 ד־א געד־נ־־נע ױאםערין פאן ־־םם־ש כאםא־אב־ע■ פאן י־אנען וײאן
קומען אין וי־אן ױ־א פאלען אך־־ן׳ א־־ך דיא שטעהינךינע״ טײכען
א־ן א־־עדער ט־־ך יײא ער ה־יםט.
13 ■ ד־א פךאךקטען פאן רוטם־ש־ באבא־אכ־ע און ךיא א־־נ־ויאהנער און
ו־יא ־־א צ־ג־־נער זענין גױוען ךאב־ם ו־טקלאװין) א־ן ד־א רימענישע
לענך־ר.
4 * פאן ו־אנען ד־א צ־ג־־נער קומען א־ן ײיא לענד־ר רומענ־ע.
45 וו־א ד־א ד פאל־טיק בעשטעהט אין דער פרײדי־ט פאן מעניש־
46 צ־נוט ־אט־ן מוטױד־שע אנט־קיט־־ט און א־ין אלטען ךאקמענט
פאן שטעפאן ויאדע.
47 ד־א צינוטען: בעלץ. םא״אקע. אר־כ. קעשענאב. ב־נדע־. מיט
מעה־ע־ע היםטאריעש־ע ־ערצעהרונג•
48 דיא גרי־םע מלהמית ו־אס א־ז ג־זוען נעב־ן בינדער׳ פאלטאײא אין
ו־־א באםאראב־ע א־ז.ג־פאלען ד־א ריםם־ן א־ן דיא ךענד אך־־ן׳ ביז
א־ן הײט־גען טאנ.
״*■ צ־נוט אק־ימאן און ך־א גרו־םע מלחמות ו־אם ךארט א־ז ניװען די^ז
טערקין מוט דיא רוםם־ן׳ און ד־א מאלךאוועניר מוט ךיא מנטןענער.
״מ בקאױינא און פא־ וואם ךאם הײםט אזו־. און ד־א נעדינדיגע
וואםע־־ן פאן יואנ־ן ז־־א קומען א־ן וי־א ז־־א פאלען א־י־ן.
1
1