Seite
יח לוח המפתחות
ײ• דיא שםעהעךינע װאםערין אין דיא מינעראל ויאשעי־ין איז ךיא
אײנ־װאהנער פאן בקאװינע.
* 5 יױא ב ז קאוױנע איז צו גיטהײלט דװארין צו ״עםטרײןד מוט *י שטײש
און מוט אלנ ךערפיר.
* 5 פאקאצי■ פוליש בקאװינע מוט זעקם שטײט און מוט מעהרערע
היםטאריעשע דער צײלונג.
*<• טראנםילוואניע אבער זיבענ־ביךגען■ און ד־א נעהינל־גע ייאםעךין
און דאם מינעראל־װאםער.
55 פאד װאם ךאם הײסט טךאנםילױאגיע אבער זיבענ־בידגען אין דיא
אײנ־װאהנער.
56 דיא נרעסט־ שטי־ט א־ן טראנסילוואנ־ע.
׳יג מארמאריש און דיא געהינךיגע װאםער־ן.
ייי• ד־א גיע־עי־■ שט־יט אין מארמאר־ש־.
59 קריעשיאנע מוט איהרע א־־נ־װאהנער א־ן דיא װאםער־ן.
60 דיא גדעסטי שטײט מוט ד־א אײנ־ויאהנער.
ענדע ד־א גיאגראפיע.
אנפאנ; ד-א היסטאדיע.
61 א־בער ײ־־ז אז נאך דעם עךשט־ן ת־רבן ב־ת־המקךש זענין נ־װען
־וד־ן א־ן דיא לענךיר ךאטשיא וואם .ז־־א ה־־םםן איצטר רומענ־ען.
63 א־ן דע־ קר־מײ האט מען גיפונען א־־ן שט־ין מוט ־יײ״מע איתיות
פאן 6 הונךערט ־אהר פאר־ן נוצך־ און נא־ מעהרערע אנט־קיטײמ
;־אם קעהר ז־ך אן מוט אונז ־ודין.
* : <* ךאם פעםטונג טשעטאט־־זשיךאוו־א נעב־ן קימפעלוגג אין מנט־אן
מוט א־בער וו־יז אז ךארט א־ז גיזעם־ן ױדין נאך פאר ד־א רומ־ר.
י״ נעבין ק־מפעלונג א־ז דא אײן ךארף ךקיר א־ז ךארט דא א־־ן הורבה
ה־־םט ז־א או־ף ;־אלאהיש ב־םיעד־קא זשײךאיװאםקע און פאײ ־ואם
מען רופט א־־יד־ן זש־ךאן אבער ט־דט־אן.