Seite
לוח המפתדוות יט
איבער װײז פאן זײעךי היםטאריעם אדן פאן אונזערי היםטאר״עם
איז ניווען ױךין אין דיא לענדיר דאטשיא פאר ריא רומיר.
* 6 װיא דיא לענדיר ךאטשיא זענין גיווען באװאהנט מוט מענשין מוט
6 הונךערט יאהר פארין נוצךי.
מ ךאךןוש יםטאםפא איז גיווען אין ךיא לענךיר ךאטשיא ה הונךערט
יאהר פאדין נוצר־ און האט אפ־גינעמין ביז צו ךער טינע׳ און דא
בײא ךער טינע האבען זיך אוים גילאוט ךיא ׳ד-־י לענדיר ויאם
אהימירוש האמ גיקיניגט א־בער זײא.
#8 אלכםנךר מוקךן איז גיויךען ) אץ דיא לענךיר ךאטש־א׳ און דיא מלבים
וואס וי־א האבען געקיניגט אין ך־א לענך־ד ךאטשיא.
•• אגםט ק־ױער קאו־ם קאל־גלא. נךן קײזער מלבי רומא• און װיא
מען האט באשולדיקט ר־א נוצרים אז זײא עם־ן מענשין און ט בלוט
פאל מענשין.
70 אםפאם־אנם און ז־ין זאהן ט־טם און ךאמיציאנם מלב־ רומא׳ און װ־א
ד־א דומיר זענין אונטער גיװאךפ־ן גיװארין אונטער ד־א לענד־ר
ךאטש־־א און הא-ע־ ג־מוזט צאלען אלע ;אהר מם קײן ךאט׳שיא.
1 ׳ל חוךבן ב־תר.על יד־ אדר־אנם קי־זער.
78 טךאינם ק־יזער געהט קי־ן דאטימיא און נעמט ךאם אפ׳ און ד־א
ךיפאטאטען וואם מען האט געשיקט ק־ין רומא.
73 ךער מלך ךעטש־באל פאן דאטשיא בךעבט ךיא טךאקטאטען און
טךאןנים געהט נאך א־־ן מאל ק־־ן דאטש־־א און נעמט ךאם אפ אויף
א־־ב־ג און ד־א גר־־םע בר־ק או־ף ךער ט־נע ךאם טךא־אנ־ם האט
ג־מאבט און װ־א ער האט בעזעםין ד־א לענד־ד דאטשי־א מוט
פרעמךע נאצ־אנען.
ד־א װאםערין יו־א ז־־א האבען ג־הײם־ן א־ן ־ענע צ־־טען און ך־א װעגין
װ־א אר־מער טךאיאן א־ז אװעק ג־גאנג־ן פאן ך־א לענך־ר דאטשיא
און פאן דעם גךײםען גךאב־ן װאם טךא־אן האט גימאכט. י
71
75 ^אגךריאנם און זײן זון אנטאנינס פױפ מלב־ רומא און ו־יא עם האט
ז־ך אנ־ניהײבען ד־א קך־שט־ימע פאטר־ארב־ (ראי־׳ הבמײם) אין רימא.
* 7 אנטאנ־נם פױם און ז־ין א־־ד־ם מ׳אךקא אאר־ל־א מלב־ רימא און א־־ן
קלי־נים אײם צוג פאן דער ק־נ־יזישײר ה־םטאר־ע.