Seite
לוח המפתחות
•ל־ל מא־קא אאד־ל־א און ז־ין ױן ז קא?ואד־פ אין ־עלב־א פעסר־נאקס און
ד•־״: *ל**א 3 ״£ אד^ סי^עױ וךר״י רי־מא אין
ה־־ט ױאב ױדין האבען ג־האט אף;טע- ך־א יןלב־ש א־ן ארע רונו־שע
^■•*—•**
ר<*ן ♦
ילד םעפט־ס ס־בער ;עבט אפ ו־־זאנט״ (־צאמבל) אין כעהײ אד־בער ד־>ן
ט־נע אין ;עמט אפ ד־א לע;ד־־ דאטש־א. אי־ ז־־ן זין אנטאנ־ן
קאראקלע. און אפ־ל־וס מאקר־ניס א״ א־ל־אכבל מלב־ ־ימא.
ײל אלבסנדר סיבער און מקס־מ־ן ט־אקיל מי^ב־ י־מא אין ד?<ס
א־־ס ו־אנד־ר־ן פאן מעהרערע בארבאײ־ימע נאצ־אנען פאן אז־א און
האבען באפאל־ן ד־א לענד־ר ארום דער ט־נע.
סיי מאקס־מ־נוס פפ־אנוס. און קלאד־אס באי^ב־ניס. א־ן נא־ד־אנוס. און
, ר
ק־־זעד אך־ל־אנוס פ־הדט אי־־בע־ ד־א א־־נ־־־אהנער פאן דאמש־א
אי־ף דעי־ רעבטער ו־־ט ט־נע.
נא אא־־ל־א פ־אביס׳ א־ן ך־אקלעצ־אן ־יב־ב• און מאקסמ־אן ה־ךקל־וס
און נאליער־וס ארמענטאר־וס מלב־ רימ> 8 . אי־ ךאס אינ־גל־ק ו־אס
ײי^ ,ייי״ידיד די^ *••• ויר 1 *••••* ^*׳ דייי■ •ײי•• -•ס -•■••■**• 11
, א '■׳*■י ־ 1 ' ז יא-*ן -!<! א ן 1 < ־י -ױו 1 א ׳יי־■ י״ ״־< דיל׳י״ -י♦
;אלער־וס ארמעגטאך־וס. מאקסמ־אן ה־רקל־־ס. מאקס־מ־ן ךא־א
קסטאנט־ן הךר. ש־בעײ• מאקס־נט־ מלס־ ד־מא. אין ד־א מלהמ־ת
,•—ײי•• — ^—•• • ••■ײ%\*• ■•••••■■■■• ••• ••■ • 1 ■•■•^ **••
יא-< א . 1 ^ 1-1 >|< .- 1 1 ז יא-<| ד'_יא- 1 צ ׳*' <| י ף -ו א - . אז
ג־בל־בען אל־־ן ק־־זר. אין דעס גי־־־סען ;לית ו־אס ד־א נ־צר־ס
— <•••••• •^••*••ו <%•• —••% ■••■•••••
הא—<ן ףל - 1 <| א ן ו א ^ .^*ן •
דעי־ נר־־סע־ קאסטנט־ן פא־ נ־עס־־ט ־־א אמ־נת הנ־צך־ס און
נעמט אפ ד־א לענך־ר דאטש־א פאן ד־א גאטט־ן.
קסטאנט־ן אין ;ל־אניס מלב־ קנסטנט־נה און ו־־א ןל־אנוס האט
ג־פלאגט ד־א נ־צר־ס.
וואליענט־נ־אנוס׳ און י־אלענט־, און ט־־א־אס־א דעי־ ע־־יזטער מלבי
קנבטנט־נא אין ד־א מל־מית ו־אס ז־־א ־אבעז ג־־אט א־נטער ז־ך.
אדבגאד גאיל׳ אין ׳עבגענ־א אין אנאר־ע מלבי ׳־ימא אין ד־>*
ני־י־סע מלהמות וואס עס א־ז נ־ױען א־ן ־־א לענד־־ א־ן ־ענע צ־־ט־ן.
2 ד
34 י
5 *י
6 יי