Seite
ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחוס - 813011 300762-0-01-0013-0024 :.־וע 1-1 ס 1 ו 8
כא
לוח המפתחות
{ א
־םטינ־אן מלכ־ קםטנט־ט
ן־םאכ־א׳ און
•■•* •••*,*•
אייו י• /״ו
מארק־אן
ט.
האכען גפ־הר
י־אם ז־־;
מלחמ־ת
'••*■ •
<־^ י׳
מלכ־ קםטנט־נא און ך
׳ן א.■) ל א ,' 1 א
׳ מאכ־'
ט-ב־י־ױס
י״ייי■.
ר<->
■־ ק־־זר מאכ־־קי האט נל־טען פאן י
ו־אם ד־,
אוךגליק
ו• !״ומ
גרײםע גלות ;ואם דיא נוצר־ם האכען
און ךאם
פאקא׳ ;
יםיע־•
ד־א פע־
זענ־
מכלער ק־יזר יךאקל־ום
*-<*• ^ייי-
א־ן ך־א
דיא ג
נעכ־ן ךער טינע. און
אין ה־א לענך־ר
ג־קימען:
־ד 1
ז ג־װעןי
ד־א צי־טען א־
ו־אם א־ן
מלהמית
או
נא;אט מלכ־ קםטנטינא
קםטאנט־ן פא
־אן אין
יי••
...< א'|,
זיך :
ן ךעד װאלגא און האכען
•*•••• ••^■<*ײ• יי•■״•
!.<׳• | * ץי ן •ג< 8 ן *<— ן
כ־לגאר־ן
••••••, •>•*• —>
4>> £ 1• 1
א ך 5 ד<ן ן <— 1
1 • לעאנט־׳ ;כט־נ־אן׳ ט־כד״כ טלכי־ קסטאנטינא׳ אין ד־א ;י־־־םע
מלהט־ת ויאם ד־א האבען ג־האט.
3 <י לעאן ־םאכךא ק־־זעד קםטנט־נא און ך־א קר־; וואט עם א־ז ;״ןאי־־ן
אונטער ךעם ;לו־כען׳ אין ךיא קלויסטער זענ־ן צו טה־־לט ;־ויארין
או־ןד ד־א טע־טה פאן קכטאנט־ן קאפראנ־ם און קםטאנט־ן כאי־כ־־־
ראנענטל טלכ־ קםטנט־נא.
*ײ ד־א םטאמכליר ק־־זעי־־ן ־ער־נה א־ז ג־ווען ך־א טאכטער פאן אי־ן
מלןי פאן ר־א קזך־ים •אלכו״־) און ויא האט גימאכט ךעם טנהג אז ך־א
נוצךים ־אלען ־טטעל־ן ד־א כ־לךער אפ־לו א־ן ך־א ה־־זער און א־־ף
ד־א ייי־גען אין ד־א נרי־םע מלחמות מוט ךיא כלגאר־ן.
94 נײק־פאר׳ םטאיוראק־ מ־םאיל מלםי קאםטנט־נא און ך־א מלחמ־ת
ויאם עם א־ז גיווען א־ן ד־א צ־־טען.
95 טי־אפ־ל און ט־־אךךה מלכ־ קםטנט־נא׳ און ך־א כל;אר־ן האכען
אנ־ג־נעמ׳ין אמונת הנוצךים.
96 מיכא־ל ־יארךא מלכ־ קםטנט־נא און ךיא ?רויםע קריג י־אם עם א־ז
או־ם ניפאלען אונטעי■ ד־א קלער־קאליר.
1 .
96