Page
כב לוח המפתחות
ל*> ויאס*לי מארןךן אין זײן זון לעאן מלב* קםטנטעא, ־ײי־ לעאן האפז
זי־א גײמטעלט ך־א צ־רמאגיא פאן חופה וקדימין• אין דיא מלחמות
װאם דענצמאל איז ג־װען מוט ד־א בלגאײ־ן.
א״ ךאמאן דער.ערעזטר און ךאמאן דער צלוי־טר מלב־ קםטנט־נא.
און וויא מעהךערע נאצ־אנ־ן האבען אנ־גינעמ־ן אמונת הנוצר־ס.
*ייי נ־־ק־פאר פאקא׳ און ןאהן זאמיץקיא מלב־ קםטנט־נא אין ד־א
נרו־םע מלחמורת מוט דיא ?לגארין און מוט ד־א רוםם־ן.
״ <ײ ןאהן פאמ־נל׳ און מיכאיל קאלאפאט׳ און,קםטנט־ן מנאמאבל מלכי
קםטגטינא׳ און דיא גרו־םע מלחמה וואם ד־א םטאמבליר ביךגער
האםען גיהאט געב־ן דעם קי־זערל־כען פאלאט מוט דער ק־־זערליבר
גארךע.
ו״י פאן וואנין ד־א טערקין קומען ק־ין א־־־אפא און פאײ וואם מען
רופט ז־־ער ק־־זער םלטאן.
2 ״נ.מיכא־ל סטךאטיאטיקע׳ און .־סאק־א קאמינה׳ קםטנטין ךאקא
דער צעהנטר׳ און נ־־קיפאר וואט־ניאטל מלב־ קםטנט־נא. און ד־א
גרויםע מלחמות װאם ז־־א האבען ג־האט צױ־שען ז־ך.
*סי קירות הצלבים׳ דיא קךייציגער.
* ״ י אלעבםי קאמ־נא׳ און ז־־ן זון ןאהן קאמ־נא. און ד־א מלחמות ויאם
עם א־ז ג־װען דענצמאיר.
5 ״ ' א־מנ־אל קאמ־נא און ז־ין זק אלעקםיא קאמ־גא אין אנדךאניקס
מלב־ קםטנטינא׳ און ד־א מלהמית ויאם זי־א האבען ג־האט.
״״ י ־םאק־ אנניעל׳ אין אלעקםיא אנג־על מלב־ קםטנט־נא אין ד־א
מלהמות מוט ד־א בלגאר־ױלאב־ן אוןוײא םטאמב־ל פאלט אונטער
־יא לאט־נ־ר.
דסנ ד־א בלגאר־ן מוט ד־א װלאב־ן זענין אר־בער פאן בלגאךיע קײן
דאט־מ־א.
*י״י מ־בא־ל פל־אלאגל נעמט אפ סטאמב־ל בײא ד־א לאט־נ־ר מוט דער
ה־לף פאן ד־א זש־גאו־ײזעד.
*סי מ־באיל פאליאלגל׳ אין זײן װן אנדךאניק פאליאלגל מלב־ קםטנט־נא
־ ;־אם מען רופט ךאם טערקײמע רעגירונג פאײט־אטאמאן.
אין פאי