Seite
געאגראםיא פאן דיא לענדער דאטשיא (*
. 1 §
דיא יעג־ע־־ מאלדאװא־װאלאחיע ליגען אין אײראפא ?עבין ךער
יזיגע <דא:א> ׳ בוויעןען ד־א גרעםטע דרײא מאנארכיען פאן אײראםא
הײנו: תפטלאנד׳ טיךרן־א( עבט־ײך. מיט תםםלאנד גרעניצטיזיך
דיא מאלדאװא בײא בעםאראכ־ע ׳ און דער פרוט מיט ךעם װאםער .ילםא
צו טײלט זי־א. און מיט טיךקײא גרעניצין זיך דיא לענךער דאמעניע מיט
בולגאו־יע ׳ און ד־א טינע צו טײלט זײא ביז אתיף קײן פעךביע . און
מיט עםטרײך נךעניצין זיך דיא לענ־ע־ יאמענ־ע ׳ מיט בוקאווינע.
און טראנפ־לװאניע <זיבע;־בירגק> ׳ און דיא בעת קאךפאטין צו טיילען
זײא. און ךאם װאםער ט־טערנע טײלט דיא װאלאח־ע פאן באנאט.
ד־א לענךער מאלדאװא־װאלאחיע האלטען ״ייי* קװאךראט מײלען
<געאגראפײטע> ׳ װאלאח־ע <מאנטיאן> האלט ססגנ קװאךראט מײלען■ און
מאלדאװא האלט <><>*< קװאדראט מײלען. און אללע װאםםערין װאם
טרענקען אן דיא ראמעניע קומען פאן דײא בעךג קארפאטין און פאירען
ארײן א־ן ךער טינע.
ו דאפ ע־שטע אונ דאם ג־עפטע װאםער אױ דיא טינע ׳ זיא קומט
פאן דיא ד״טעזע לעגךער און' איהר מקור <קױאל> א־ז אין באדין זיא
קוועלט א־וים פאן דעם װאלד װאם ער הײםט שװאתן־װאלד און געחט
דורד גערמאניע און דוךך דיא בערג קארםאט־ן און געחט ארי־ן א־ן ךער
װאלאח־ע <מא?טיאן> נעבין דעם ראךף װארטשיראװא א־ן דעם צינוט
מעחעד־נ־ן(טורנא ם־בעך־ף און ט־ענקט אן דיא גאנצע שט־עקע װאלאח;ע
און מאלךאװא און פאלט אתין אין דעם שװארצען מער <;ם> נעבין ךעם
שטעט־ל םלינא.
נעבין רײנע צו טײלט ויך ד־א טינע אויף דתיא טהײל: אײן טחײל
גײט אוועק ל־נקם .נעבין.;םמא־ל ביז א־ן ךעם ש־טעטט־ײ וױלקאב אונ ךארט
פאלט עם אך־ין א־ן ךעם שװאךצען מער . . און אײן טחײל געךט אוועק
ךעבטם און פאלט אך״ן א״ שװאךצק מער נעכין ךעם ארט װאם הײםט
(בלש־י:ם> פאןטול םטיגע. און צװישען דיא צװײא טהײל געחט אין דער
מיט דאם דריטע טחעל און פאלט ארײן א־ן שוואךצען מער נעבין םולינא.
דיא אלינ ישיפען װאם געהין ארײן און ארוים אין דיא לענךער ראמעניע ■
נעחין או־ף ךעם מיטעלםטען טהײל דורך םולעא.
דיא ט־נע װעךד געטח־־לט א־ן דדי־א טהײל פאן ךעם קװאל אן
װאם זיא געךט ארוים • און ביז א־ן ךעם װאםער מראװא חײםט זיא בלשונם
דאנא םופער־אךע (דיא אבערע טינע. פאן דעם װאםער מאראװא ביז אין
־ > ד־א לעןדער: דאמאנ־ע. מאיאפ־? ־ = ר ו א ' ז "־ 1 . ט־אנש־ל״אנ־ןן ׳ אדער
ױבען-ב־־גען. מאדמ־־ש. ק־עש־אגע. שעמ־ש־אנע. דאצען פאן לאנגע צ־־טען.געד־־שן
־אטש־א, אדע- ךאק־א.