Seite
ךעם װאםער יטטעתע נעב־ן האךיטאװא זד־שט ז־א דיא מ־טעל-ט־;־;. ארן
פאן דעם װאםער טשעךנע ב־ז א־ז דעם עױ־אךצען טעד ד־־םט ו־א דא:א-
אינפער־ארע (ד־א אונטעךע ט־נעי . אזנ דאם א־נטער־טט־ טה־־ל ט־נע
פלעג־ן ד־א חמ־ר חפען יעטט־ד אדער דאנעםט־ר.
ך־א :אנצע *בטךעקע ו־אם ך־א ט־נעי מאםט פאן ךעם קװאי־ 4 אן י ב־ז
אין דעם יטװארצען מער א־ז ךא ססייצ ק־לאטעט־ר אדער ססא 2#3 ו
קלאפטער. ך־א ־ 1 טטךעקע ויאם ך־א ט־נע האלט אין ד־א לענךער ראמע־
ניע פאן האר׳טאווא ב־ז א־ן ־ 1 טויאךצען מעד א־ז דא גײי קילאמעט־ר אךער
סויגזױו׳ קלאפט־ער.
2 ךאם צווײט־ע װאםער א־ז דער האלד פאן לאננע צ־־טען האט ער
געהי־םען אלטא יער קימט פאן ד־א טראנם־לוואנ־־טע קאדפאט־ן, ער
געהט אפיר פאן או?טער דעם באךכ לוקאוועט־ן אב־םעל ניךעריגער פאן
דעם ־טטעט־ל ג־אךג־ םאנט מ־קלו־ט, און:עהט דוךןי ד־א בערג קא־פא־
כזץ ־ און געהט ארײן א־ן ךער וואלאהיע נעב־ן ךעם ךאךף ק־ניען אקענ־ן
ךעם חיטען טו־ער (טוךנאל ךאש> י און געך,ט ־אױעק נעב־ן ךער ־טטאט
ריבנ־ק װאלט־טי און נעם״ םלאט־נא• אוןנעב־ן קאךאקלע און נעב־ן טרנא
מגאךעלי י און דא פאלט ער אר־־ן א־ן ךער ט־נע ;עב־ן ךעם ךאךף'־זלאז
דא האט אלבםנךר מוקךן געל־יגט אי־ן קד־ק אײף ךער ט־נע און אױ
ארײן געגאננען א־ן ך־א לענךער ךאט־ט־א אזוי װ־א עם יטט־עהט א־ן נומר
ךעךקאלד צו טהײלט דיא װאלאהיע (מונט־אן) א־ן צײ־־א טה־־ל י
פאן ךער ל־נרןער זײט האלד הײםט עם ךאמעניע מארע (גרײם־װאלאהיע) ׳
און פאן ךער ךעםטעד זי־ט האלד ה־־םט עם ךאטענ־ע מיקע (קלײן־וואלא-
חיע>. ךער הארד האלט א־ן זײן גאנצער טטךעקע ב־ז א־ן ךער טינע אך־־ן
סמנ׳ קילאמעט־יר אךער סססזגסצ קלאפטעד.
3 * ךאס דר־טע וואםער א־ז ךער ז־ט־א י ער קומט פאן ד־א טראנ־
אר־־לא־ן ךער ויאלאה־ע נעב־ן דער
געהט דיךך וײקין דעם ?וזגזעטטיל טערנא
זיטץאי און ?עב־ן קך־יאווא ׳ און נעב־ן יךעט יטטעטיל בעקעט' און דארט־
פאלט ער אך־־ן אין ךער ט־־נע.
4 ךאם פע־ךע וואםער א־ז ךער אךך־יט י ער קומט־ פאן ך־א װאלא-
הײטע קאךפאטץ פא־ אונט־ער דעם םארג אלב־נא א־ן ךעם צ־נט ארד־ש ,
און געךט דוךך נעב־ן ךעם שט־עט־ט־־ל קךט־.דע ארדי־ט ■ און נעב־ן דער
שטאט פ־ט־עיטט און ־עהט־ אךאפ ב־ז א־ן דעם ־ט־טעט־ט־ל אלט־עג־צע
און ךארט פאלט־ ער אר־־ן א־ן ךער ט־־נע. ד־א יטטךעקע וואס דער ארך־יט
הארט פאן ךעם באךג אלב־נע ב־ז א־ן דער ט־עע א־ז דא ססססוי קלאפטער.
5 ךאם פ־נפט־ע װאםער א־ז דער רעאלדאהמנ־י ער קומט פאן דיא
ראמענײטע קארפאט־ן און פאלט אך־ין א־ן ארד־יט נעב־ן פ־טעיטט.
א ו ר א^אר < י*<ו י א קוב/-.ו .גאן
י א ךאמ<;־ >ןאי ■בא-. 11 אין אן י ן א ן או ד ׳. -ו װ
׳ט
און קומנ
ם־לוואנ־־טע קארפאט־ן
קעךםין ך־מ־טךאנע ׳ װון