Seite
ח 161 /\ 1/1 ־וו 1 ז> 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113181 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 300762-0-01-0016-0030 :.־וע 1-1 ס 811
7 ךאס זיםענטע וואסער אײ דער םאבאר ער קומט פאץ דיא
ךאטענײטע קארג־אטין און פאלט ארײן אץ ארדייט ניט ווײט פאן מקארע־טט.
״ ךאם אכטע וואםער איז דיא װעךי זיא קוךט פאן דיא ךא־
מענײטע קארפאטק• נידעריגער פאן דעס יטטעטטיל קךטי דע ארדײט יאון
נעײו ךעם יטנזעטטיל רא־טי ךע וועדי • און נעםין דעם
געהט
־טטעטטיל אלעקםאנךריע ׳ און פאלמ אךײן אין ךער טינע נעם־ן דעם
ךארף פעטראיטען.
(■; ךאם נײנטע וואםער איז דיא יאלומיצע זיא קומט פאן דיא ךא־
מענײטע קארפאט־ן פאן דיא צװײא סעךג סאנט א־ליע און םאטײטעטיטע ׳
און געהט דורך נעכין ךער יטטאט טערגא־איוײטט און פאלט אךײן א־ן
דער טינע נעםין ךיא צװ־יא ךערפיר פיא פעטרי און גךא יאלאמיצע.
ס 1 ךאם צעל׳נטעךואםער אױ ךיא לעמבאוײצע זיא קומט פאן ד־>ד
ךאמענישע קארפאטײן פאן אונטער דעם םארג קראיאלע העםיר פאן דעם
קוואל וואס דער אךךײט קומט ארויס און געדהט דורןד אץ מיטטען דער
יטטאטט םוקאךעיטט ׳ און פאלט אך־ין אין ארדײט נעכין ךעם ךארף
כךיעיטט.
; ן ךאם״עליפטע וואםער א־ז דיא פךאהאװא ■ זיא קומט פאן דיא
ךאמענײטע קארפאטין פאן דעם םארג פרעךיאל אונ פאלט אךײןאיןךער
יאלאמ־צע נעם־ן ךעם ךאךף גולאקא.
<: ךאם צוועליפטע וואםער איז דער כאזא , ער קומט פאן דיא
טראנםילװאנײטע קאךפאטין און געהט אךיץ אץ ךער װאלאהײא נעםין
דעם ךארף קךךאן און געלט דוךך נעםין ךער יטטאט םאזא . און
פאלט'אךײן אין םעךיד געםץ ךעם ךאךף מ׳אקם־מץ.
13 ךאם ךר״אצענטע װאםער א־ז ךער ריבניך םראט ער קומט
פאן דיא ךאמענ״טע קאךפאטץ פאן דעם דאךף נ־קאלי .נעםין.דער גרעניץ
פאן טראנם־לװאניע ■ און געלט דורך נעםין דער יטטאט ר״םניק־םאדאט ׳
ײבץ ךער יטטעטטיל םלםאקע א־ן פאלט אך־ץ אץ םעריד נעםײ
דעם ךאךף םעלטיטיאג.
י ג 1 ךאם פ־ךצעעטע װאםער א־ז.ךער מ־לקאם ער קומט פאן ד־א
ראמעגײטע קארפאטין׳ און געלט דווץד נעבין דעם יטטעטט־ל אךאבעיטט
און פאלט ארײן א־ן טער־ד צװײא מײל אךאפ פאן פארןטאן.
5 ! ךאם פ־פצענטע װאםער א־ז דיא פטגע ■ זיא קוךט פאן ך־א
ךאמענײטע קאךפאטץ ׳ און נעלט דוךך נעם־ן פאק־טאן, און ךארט פאלט
זיא אר־ץ א־ן םעריד ניט ווײט פאן פאקיטאן.
ס ן ךאם זעםצענטע ראםער איז ךער טראטיט .ער קומט פאן ד־א
מאלךא־יי־טע קאךפאטץ פאן אונטער ךעם באךג קימײט■ םאקץער ךיס־
טריקט און געהט דוךך נעבץ ךעס ׳ 1 טטעטט־ל טעךגא אקנע און פאלט
אךיץ א־ן םער־ד נעםץ ךעם ׳מטעטטיל ךאמ״נדײזט. דיא צװײא קל־ינע
ױאסעךל־ך ךער קזדטין ■ און ךער אוטאז קוכמען אויך פאן דעם נעםעךג און
פאלען אך־־ן אץ טךאט־ט נעםץ דעם ךארף אנױײזט םאקויער צ־נוט.