Page
וואךא איז ארוכרגיקומן רןין ךאטשיא אוםטךאלע האם ןער גפונין *מלכים
אויף ךר ךעכטר זײט האלד איז גיווען פרינין לימאן אונ אויף ךר לינקער
ױיט האלד איז גױוען פר־נץ םיעניעכק עכ״ליאויןד ךער גײמטעד שךײכער
נײקיפור ?ךיגאךױם שךײננט אז אין ךער צײט פון ךעם פטאמבליר.ק־יזער
אנךראניק פאליאלגול איז גיווען אײן ךעגירוגג אין ךאטש־א וואריןער צײנט
איבר אז אין ךר צײט האט .ךר םיךבישער מלך מילאטין גינומן אטאכטער
בײא אײן וואלאהישין מלך פאר אײן ווײב. קאנטימיר זאגט אז נאןיי ךעם
ךעכנונג נאך האט קײן אנךעךער מלך ניט גיקענט זײן אין ךער וואליהייא
נאר ךר ראךא ניענךא וואךא *) אונ ךר אךכ־ףייםטאריקע ארומאניע האב
איך ניפונין אזוי דיא מעשה פון ךעם מלך ניעגךא וואךא. פךיר פר ךעם
ניעגךא א־ז גױוען אײן מלך אין טךאנסילוואניע, , האט ״ער זיך פר ״ליכט אן
אײן ו־אל־יש מײךיל אונ זיא איזי פז־ן אים טךאגין גױואךין ךעמילט האט זיא
דד מלך אפ גישוקט אהײם אונ האט איר מיט ניגעכין אײן גילדין פיננריל
אונ האט איר אן גיזאגט אז זיא וועט האכין ךפ קיגד זאל זיא קימן צו אים
מ־ט דעם ס־מן מיט ךעם פיננריל. אונ ןויא זיא האט גיהאט ךם קינד האט
זיא אים גירופן ניעגךיא אונ ךר נאך אונ אײן קליינער צײט ארום האטי זיא
גינומען ךם קינד ניעגךא אונ האט זיך מ־ט גינומן אירען אבחךער אונ זענין
אוועק גיגאנגין צו ךעם מלך פון טךאנםילװאניע. אויף ךעם וועג זעגין זײא
ג־קומן אונ אײן וועלךיל ארײן אונ ה א כן ןיך גיזעצט אביסל אפ רוהן ך,אבן
ז־־א אניךער ג־זעצט ךאס קינד אויף ךעם גךאז אונ ה א כן אים גיגעכן ךאפ
ג־לך־נע פױנריל ער זאל זיך שפילין ךר מיט איז גיקומן אײן פויגעל אונ האט
אוים ג־האפט ךאם פינגריל באפ .ק־?ד האט ךאס ק־נד אן גיהויכן צו וויינען
האט א־ר קרוךר באלד ךר זעך,ן האט ער נאך גישאפין דעם פויגעל מיט
ד־יץ כויגען אונ האט אים גיטךאפין ךיא פײל ז איז ךר פויגעל אךאפ גיפאלין
האט ער פין אים ארױם גיניומן ךס פ־נגריל אונ _ךעם פויגעל האקן ךי אויך
מ־ט גינומן אונ האבן אים גיבראכט צו ךעם מלך אונ האבן אים דר צײלט
ךם טךעפוננ. ךר מלך האט ךס קי?ד צו ?־נומן אונ האט א־ם אוף גיװאקםן
אונ אז ךם קי?ד אױ.עלטער גױוארין האט אים ךר מלך גיגעכן ךעם טיטיר
ווײדא אונ האט אים גשוקט ק־ין פאנךאיט ער זאל ךארטין זײן גיכעךנאטער
מ־ט ךעם טיטיל ווײךא *•) ךר ראךא ?יעגךא ױײךא האט זיך גימאכטי ױין
מארקע או־ף די וואפען ךעם פויגעל אונ ךר ;אך אז ער איז ארוכר גיקיכלן
קײן קומפאלו?ג האט ער מיט גיכראכט דיא מארקע אױך. אונ אווי איד
ניבליכען בײא דיא װאלאהין אין מאנטיאן דיא מאךקע אײן פויגעל בױ אין
הי־?טיקין טאג. ךער ראךא ניעגךא וואדא אױ ג־ווען ךר עדשטר מלך אין
ךר וואליהײא (מזנ־יאן) ער האט גיקעגיגט *•* יאר אונ איזיגישטאדכין אונ
דעם שטעט־ל״קארט• ךי אךךיש נאך אים איז גױוארין מלך מיכייא כסראב
*) (זעה היסמאריע קאנטימיר אין 10 םפר קאפינױל 8 בלאכ 390 )
••) (זעה אין דער ארחױזא יסטאריקע ארומאניע פון חיערייא נומר 1 '- גידרוהכ איז יאר . 55 ) 18
בלאם 57 ) 1 )