Page
ח 131 /\ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ח >| 0 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 400762-0-01-0122-0241 :.ז 1 \ז- 1 ס 811
— 214 —
לפי ךעתי מײן איך אז ךער מיכי־א בםאךאב אױ גיװען פון ךער פאמעל;ע
בםאראבין וואם ז־יא זענ־ן גיווען אין;ענער צ־יט א־ן טורנא םיבער־ן אװ װיא
איך האב אויבן ג־־גז־ובן װאך־ן ךר ניעגךא וואךא א־ז גיקומן פון פאגאךאש
אונ האט זיך פר אײניגט מיט ךעב באםךאב פון טוךנא םיבעךין אזוי װיא
אךאן פךאפעםער זאגט זעה אוינבען א־ן ךעם נומר אונ אז ךער ניעגךא איז
גײמטאךבין איז גיווארין מלך א־יגר פון ױ בםאךאבין װארץ די בםאךאבין
זענין גיווען פון א־־ן גרויםער רומ־שער פאמעליע *) ךער מ־בי־א בםאךאב
האט גיקעגיגט סנ יאר פון נ נ*י ב־ז **#נ נאך א־ם איז גיוואךין מלך
אײנער דאן בםראב ךר,עךימטער רר האט גיקענ־גט פון *:*:*גנ ביז 1385 ,
• 111 §
ךער םולטאן אםמאן ךער ער־גזטער האט ג־קענ־גט ב־־א ד־ טערקין
׳יי־ ־אר פון יי״צי ביז י'> 3 *ג אונ א־ז נ״מטארב־ן אונ נאך א־ם א־ז ג־ויארין
םולטאן אךהאן ךר האט גיקעניגט ב־יא די טעךק־ן!■ 5 ־אר פון ״** 1 ב־ז
15100 די מלוכה ־מטאט זי־עךע אױ גױוען א־ן בךאםא אזו־ וו־א איך האב
אויבען גישרובן אונ נומר עסנ א־ן םטאמב־ל אױ ג־־מטארבין אנךךאניק
פאל־אלגול ךר .עך־מטער ער האט גיקעניגט נצ ־אר פן־ן 2 ליגז 1 בין סס 13
אונ נאך א־ם איז ג־װאךין אנךךאנ־ק פאל־אלאג־ל ךעד 8 טער ךער האט
גיקעניגט ׳די יאר פק סס 3 ו ײין 3 צי:י נאך א־ם אױ גיוואךין זײן זון ;אהן
פאליאלאגול ךר עךשטער דר האט ג־קענ־גט ײ: ־אר פין 1333 ײין 1300
בי־א ךעם קײזער ;אהן פאל־אלאגול א־ז גװ־ען א־־נער;אהן קאנטאקוזינה
ער איז גיווען.ג־נ־ךאל א־בער ךעם גאנצין מ־ל־טער. א־ז ער אוועק ג־גאנגין
מיט ךעם מיליטער ק־ין אנךך־אנפל אונ ךארט האבין ־ײא א־ם ג־מאכט פר
קײזער אונ ךר;אך אז ער א־ז צי רוק ניגאנג־ן קי־ן קנםטאנטינפל אונ האט
זיך פר אײנעט מ־ט ךעם ױנגען קי־זער ;אדןן פאליאלגול אז ער זאל אליך
וײן ק־ױער גלײך מ־ט אים נאך ןײער פאר אי־ניגן האט ךער קאנטאקוזינה
ג־געבן זײן ױנגע טאכטער העלענע דעם ־ונגען ק־־וער ;אהן פאליאלגול פר
אי־ן ווײב אונ ךי אגךךע טאםטר טײאךאך־ע האט ער ג־געבן ךעם םולטאן
ארחאן פר א־ין ווײב ךר ז יאהן קאנטאקוז־נה האט נ־ט גוט ג־פורט ךי מלוכה
זײן
פיר־ן איז ניט גיפעלין ךעם ױנגען קײזער ;אהן פאליאלאגול האט ער
גירופ־ן ךי זשינאװײזעד צו הילף אונ האט פר״טרובען דעם קאנטאקוױנה
אין א מנםט־ר אך־־ןי אונ ךאךט האב־ן זי־א א־ם פר *מפארט אונ אײן קליינר
צײט ארום איז א 1 יף גי־מטאנ־ן זײן זון מאט־־או.קאנטאקוז־נה אונ האט זיך
גישלאגין מיט ךעם ױננען ק־יזער;אהן פאליאלאגול ביז ךער קײזער האט
גיהאפט ךעם מאט־יאז קאנטאקוז־נךלנעב־ן פ־ל־פאפל־ע אונ האט א־ם אױך
פר ש־קט ךעמ־לט א־ז ךער;א־ןיפאל־אלאגיל אל־־ן גיבליבען קײוער א־ן
*) (זעה מאגאזין היפבאריע 2 בעי ביל ביאצ (! 26 )