Page
םטאמביל. אונ די צײטן אױ גיקזטאךבין אץ ךר וואליחײא (מנמיאן) ךר מלך
דאן כםךאב ךר עךשטר נאך א־ם איז נ־װארין שטעפאן מ־ילאט כאסראכ
נ דר א־ז גיוןען 5 יאר פון 5 *י.נ ב־ן ס 1 *:נ נאך אים איז גיווארין מלך
ןאהן באםךאב נ י ךר האט ג־קעניגט ״ יאר פון ס 4 אנ ײ־ן 46 *נ נאך
דעם איז גיוואךין מלך װלאריםלאב כםראכ נ .דרא־ו גיװען * יארפון
46 *נ כין ״נינ אונ נאך אים א־ו גיוואריןמלך אלכםנךר בםראכ י נ
ךר האט גקעניגט ד ־אר פון #נ*נ ביז #**נ אונ ךר צײט אונ יאד * 135
אױ גיקומן אײנער ךראגא־ש וואךא .קײן מאלךאװע דער ךראגאש אױ גיווען
א־ינר פון ךי כעךױר פון מארמךײט ך־ ה־םטאךיע לעטאפיכצילי מאלךווי
ואגט אז ךר ךראגאש אױ ארוכר גיקומן קי־ןי מלךאוויא ךאךט אדומר וויא
ךם וואסר מלךאװי געהט ארו־ם פון די גיכעךג.קאךפאט־ן אונ ךר ךראגש
האט גיהאט אי־ן הינט־ל האט ךאס גי־ײםין מאלךא האט ךאם הינטיל זיך
נאך גינומן א־ין _אקם <שײ> י אונ האט ךעם אקם פר ם־רובן אין וואםר ארײן
אינ ךם ה־גטיל א־ז נאך אין וואםר ארײן אונ אױ ךר טךענקין גיווארין אונ
ךר פר האט.ער ךעם װאסר אײן נאמין גיגעבן מאלךאװא אונ ךר נאך האט
די מך־נה אויך גינומן ךעם נאמ־ן'מאלךאװא אוינ ךר נאך אז ךר ךראגאש
איז גיוואךין מלך אונ האט ב־עצט ד־ימדינה האט ער גימאכט או־ף זײגע
װאפען אײן אקס־ן ז קאפ ווײל ער האט גיטךאפין ךעם אקם ווען ער איז
ארוכר ניקימן פון מאךמארײש אונ ז־ין הינט־ל האט ךעם אקם פר כזרובען
א״ נואקר ארײן אונ פון דענצמאל אן אי־ז'?יכליבן כ״א ד־א מאלדאוואנער
דא מאךקע אײן אקם־ן,קאפי ך
112
§
ךער מאלךאווישער מלך דימ־טךא קאנטימיר זאנט אז ניט נאך דעם
אקם האבין זײאידיא מאךקע אי־ן אקס־ן קאפ ויאה ךען ער זאנט אז ךאם
עך־ג־טע ?עםטוגג וואם טראןאן האט ג־מאכט א־ן ךאטש־יא האט ױהײםין
אויף לט־־נ־ש־.קאפא באווים אויף וואלאח־ש קאפאל כאלאי אונ ךר פאר
א־ז ה־ מארקע אײן אקםץ קא״ (נעבין נאלאץ װיא דר סערעד פאיצ אין דעד טינא אד״ן)
אונ א־־ךער טךאיאן יךאט״אפ גינומ״ן ךאם פעסטיננ האט ךאם גיהײםין
מאל־פאךווא אזו־ וויא איך האב או־בען גישרובען םוף נומר 74 .קאנט־מ־ר
ואגט נאך אזוי די מה־נה מאלךאווא האט נינומן ךעם נאמ־ן מאלךאװא פון
ךעם װאםר מאלךאװא װי־ל יךאךט אױ גװוען אײן פעםטונג האט ךם אויך
גיהײםין מאליסאךווא **) אונ ךער פאר יהאבין זיייאיגירופין ךאם וואםער
מאלךאװע נאך א־ין בוו־יז ם־עננט קאנטימיר אז ניט גאך ךעם באעד (שװ)
װאם ךם ה־נטיל האט אים פר ט״יכן אין וואםר אר־־ןיהאב־ןױ־ די מאךקע
אײן אקםין קאפ וױא ךען נאך פײ פר־ר. י דר אקם־ן קאפ אױ נאך יפון
*) (זעה אין דער היסטאריע יעביאפיביצי'' מאל׳דאװיא ערשטער טיי^ קאפיבייי 16 בראב 90 91 )
*') (זעה כךאניקע קאנטימיר 2 טייל׳ אין 5 טען ספר קאפיטיי 6 בי^אט 80 )