Page
ח 131 /\ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 30762 - 0 - 01 - 0123 - 0243 ) 3 :.'ו 1 ''ז- 1 ס 1 ו 8
— 216 —
דעם גרויםן קנםטאנטין וואם״ער האט ג;קעני;ט איבד דאטשיא. לןאנסימיר
ןאגט בוה הק׳שון אונ יאר ײ> 7 * בין איןד גיפאךין פון אדריאנאפר׳י וויא
איןד בין ארובר ניקומען .קײן גאלאץ האט מיר דער גאלאצער פערקאלאב
(גובעינעי) טײאךאר ניבדאבט אײן זילבעךנע מטבע וואס אײן ציךאן .דארםם
בייעי) האט ךא גיפונין אוג ךעם אלטין פעםטונג געךגינא ךאךט וויא ךער
םעךעד פאלט אין ךר טינא ארײן די מטבע איז גיווען גוט זילבער ױא האט
גױואהגין מער דויא 3 מיט א הלבין ךךעם אויף אײן ך־ט האט זיא גיהאט
אײן קךײץ אונ ארום ךעם קךײץ איז גיךךען לטײגישי בובשטאב־ן אזוינע
וױא ךיא , , : ׳ז זג 1 ■. 3 ח * : ׳ 1 ׳ס 1 ־\ :?אאסס ךאם הײםט,קאנםטאגו
װיקטאר אבגוםט אימפאךאטאר אךער ךיא ז קא;םט לעזין ךיא אותױת אזױ
,קאנםטאנז בירויטאר אבגוםט אימפאךאטאר אונ פון ךער אנךעךער זײט
מטבע איז גיווען * איץ אקםין קאפ צו שפךײט מ־ט הי העךנעד אזוי וויא
בײא אײן העךש אונ צװישן די העךנער איז גױוען אי־ן קךײץ *) קאנטימיר
וויל האבין אז ךאם געלד האט קאנםטאגז גימאםט א־ן די לענך־ר ךאטש־א
אונ האט ךרױף ג־שטעלט ךעםיאקםץ קאפ נאןד ךעם פעםטונג נאך ױאם
טראיאן האט ג־מאםט אין ךאטש־א וואם דאם האט גיהײםץ קאפא באלאי
(אקםין קאם) *־) אונ מיר גיפעלט אױך אזוי װיא קאגט־מיר זאגט אונ ניט אזוי
וויא מיר האב־ן אויבען גישדיבן די מעש־ה מיט ךעם היגטיל אונ מיט דעם
אקם ***) איך מײן:אז ךר אקם;אל גיווען זײן ךי מאךקיק ב־י ך־ רומער אין
ךאטשיא נאך פריר פר ךעם נײןיםעןקאנסטאנטין וואר־ן אוג יאך 1808
האט מען ניפדנין א־ן.גאיאץ אץ ךר,עךד ><ײז שטײנעךנים קאקטין (יעה אייבעז
ממי ייי-) אויף דער דעק פון ךעם קאקטין שטײט אין א־ץ זײט אײן רובה
קשת אונ אויף ךר אנךךער וי־ט שםי־ט אײן אקם (שײ) אונ קײן שום קךײץ
אױ גיט או־ף ךעם ש־טײן וואךין אױף די מאךק־ם וואס ש־טי־ט אײן קךײ־ן
איז עךש־ם־ פוןי ךעם גרויםן קגםטאגטץ אן ווארין ךעד גרו־םער קגםטאנטץ
האט עךש־ט פר נרעםעךט ךם קך־םטען טאם אזוי וו־א א־ך האב גיש־רובען
אויבען נומר 82 *** וואךין פר א־ם האבץ זיך ך־ רומער גיט בדיגט מיט
קײן קךײץ או־ף קײן ש־ום מארקע איך מײן אז ךר ש־טי־ן;אל זײן אי־ן ארון
פון אײן טויטען מעגטש על כן אזוי װיא קאגטימיר צי־גט איבער מיט ךער
מטבע וואם מען האט גיפוגץ אין גאלאץ איז אויף איר אויך גיש־טאנין א־ין
אקםיןקאפ. אזוי אויף ךעם ש־טיץ וואם מען האט איצט גיפוג*ן.אין גאלאץ
שיטײט אויך אויף א־ם אײן אקם אונ ךאם איז גיווען ךיא מאךקע פון ךיא
לעגדיר ךאטש־יא טךאיאן אונ וויךער פר וואם האבץ ךי לענךיר ךאטש־יא
טראיאן גינומן ךעם נאמ־ן מאלךאווע אבער טאנטיאן ךר גרימטר ש־ךײבר
אגטאן באנפץ זאגט אז ךאם לאןד ךאקיא וואס ליגט צוויש־ן דעם ;עםטער
איןיצווישן פרוט אונ דיא טינא. האט ג־הײםן אי־ טדאיאגם צײטען מאל־א
*) (זעה קראניקע קאנבימיר ערשבער כייד אין דריכען ספר קאפיציד 8 בדאצ 246 )
••) ודעד קאנסטאנז איז גױזע; רעס גרויסען קאנסצאנז אזון זעדז אויבען נוסי־ 84 )
***) (אי; װער זראכ אײ; נאמי; גיגעבי; אײ סדאג דעכ ײאםר סאיױא)
0