Page
דאקיא אונ ךער נאך איז ניווארין פון דעם וואךט מאליא דאקיא מאלךוױא
ווארין דאוויא אונ דאקיא איו אײנם ארנ די וואליחײ האט ניהײםין מאנםאנא
נאך די בעךג נאך וואךין מאנט איז אײן באךג אויף ז לטײניש אונ דר פאר
הײםט די וואליחײא מאנטיאן בױ אין הײנטיקין טאג *)
. 113 §
אצונד װעל איך געבין צו פר שטײן מײנע״ליבע לײזער פר וואס מען
רופט די אײן װאהנער פין דיא לענדיר דאטשיא ךאמאן אונ פר וואס מען
רופט זײא וואלאך. אונ רומי איז גיווען אײן נרויםער י פועט (מ*ץ) ער ךיאט
גיהײםין אבידיוס די היםטאךיעם זאנין אז ךער אביךױס האט פר שולדיגט
אקעגין רומישין ךענירונג האט מען אים פר יטוקט קײן'אלבא ױליא נעבין
שװאךצין מער ךס איז אקעךמאן אונ ווען ער איז גיווען ךא פר שוקט האט
ער מחבר גיררען מעךיךע ליךער (יטירים)(זעה אױבען נימר 41 אונ * 41 ) אונטער די
שיךים איז גױוען אײן שיר פון אײן רומישין ניניךאל וואס ער האט גיהײם־ן
פולבױם פלאקום אונ ךר נאך איז גיקומן אײנר ןעניא םילבױם יאײן רומישר
שרײבעד אונ האט ארוים גינימן פון דעם אביךױם ליךער אז ךר רומישער
גיניראל פולביום בלאקום אױ גיקומן.קײן דאטשיא מיט די רומער אונ ךער
פר ריפט מען זײא ןולאכין אונ ךער נאך זענין.גיקומן אנדדע שױיבער אונ
האבין זיך נאך גינומען ךעם ,יעניא םילבױם אונ האבין אויך אור גישרובן אז
מען רופט זײא דולאך נאך דעם גיניראל פולבױם בלאקום דיא היםטאךיעם
ןאגין אז איז ניט אזו די איצטינע היםטאריעם ואגין או ךר גיניךאל פולבױם
בלאקום אױ גױוןי פריך פר טריאן אוו י ואגין אלע וואיחישי היםטאךיעם **)
אלע זאנין זײא אז די משפחה בלאקום}ענין ניװקפר טראןאן אבר מיט די
קאלאניעם וואם טךיאן האט בועצט די לענד־ר דאטשיא האבין זײ ניט .קײן
חלק. וואךין טדאיאן האט בןעצט די לענדיר דאטשיא י מיט א־טאליענעד
וואם זײא הײםין אין אלע שפךאך ןולאכי• די ךײטשן רופין די איטאליענער
וועלשין אונ די היזיקע וולאכין דייפךאנצרזין רופין די איטאליענער וואלאן
אוני דיא היזיקע וולאקום די פוליאקין רופין די איטאליענער וולאך אונ דיא
היךקע ךאלאשגיען. די אונגארין רופין די איטאליענער אלאש אונ די הידקע
אלאןי די םלאוואנין תפין די איטאלןענער וולאםיא אינ די היזיקע וולאשי
(זעה אין דיא היסטאריעס װאם איך האב דיד רא אויבען גימעלד װעסנזו דאס א'דינג גיפונין איך קאן
דא ניט אזוי פיי ניאײד י״ן) פעטרא מײאר זאנט אז צום ,עךשטען האבין ךיא
םלאוואנין נירופין די וװמעניר פון די לענדיר ךאטשיא וולאכין. אונ פון זײא
*) זעה קראניקע קאנטימיר 2 טײל אין 0 טען םפר קאפיטיל 17 בלאט 155 .
**) זעה היסטאריע מאלדא רימאן םון גיארגי יאניד עריסטער טײל כלאט 45 40 47 48
אויך היסטאריע קאנטימיר בלאט 0 (! אויך מאגאזין היסטאריע אויך אין דער היםטאריע
לעטאפיםיציל מאלדאװיא עריטטער ט״ל אין ערשטין ר,אםיטיל בלאט 10 ביז אין 5 טען
קאפיטיל בלאט 23 . 1
28