Seite
218
האבין עךשט גינוםן ךי אנךךע אוטות אונ אװ ווייידין האכין אלע היםטאריע
שרײבר האטיט די גרעקי; זענין ?ךיר ךאדיטיר וויא ךי םלאװאגין אװי װיא
איןי האב י גישרובען או־בען אין נומר 87 סא או א־ן דיא צײטען פון דעם
םטאמבליר.ק־יזער א־ראקלױס זענין גיקומן די םיךבן א־ן ךי סלאוואגין פון
געבין ךר וואלגע אונ האבין זיך פאר יטפרײט אין די לענך־ד פון נעכ־ן ךר
טינא ךא זענין נאר גבליבן ךיא ם־ךבין אבער ךי פלאוואנין האב־ן זיןד צו
יטפ־־־ט אויף גאנץ אײךאב־א אונ ךר צײט האבין שױןיךיגרעקין גיקענינט
א־ן קאנםטאנט־נפל אונ די רומער זענין ־טױן'ג־ויען אין ד־ לענד־ר ךאטש־א
טראיאן ךעמיךט האבן שוין ךי םלאװנין ג־רופן די אײן װאהנר פון ךאטש־א
וולאשי אונ ךער נאך דזאבן שוין אלע נאציאנין אן ג־הובן וײא צו רופ־ן
װלאבין *) _על כן ווײל זייא זענין פון א״טאל־א הײם־ן ז־יא וואלאבין אונ ךם
לאנד הײםט וואליה־יא אונ ךמאן רופט מען זי־א וו־־ל טראנאן האט װ־א
גיבראבט פון ךומי אונ האטז־־א כןעצט אונ ךי לענדיר ךאטש־א אונ דער
פר האבין ךי לענךיר ג־נומען ךעם י נאמין רומאניע אונ ךם שטיקיל ראנד
וואס מען רופט מאלךאװע רופט מען ךם נאך ךעט פעםטונג מאײםאךװא
אזו וויא איך האם אוייבן ג־שרובן אין נומר 2 ננ
114 §
דער ךראגאש וואךא איז ג־ווען ךר.עךשטער מלןד אין דר מארךאװע
אונ פון אים אן ציהן ױןי דיא מלכים אין ךער מאלךאװע אלע וואלאחישי ,
היםטאריעם אונ אלע קךאניקוטיהײבן ז־ך אן פון ךעם מלך ךראגאש וואךא
אונ ךער מאלךאװע אונ פון ךאךא ניעגךא וואךא א־ן מונטיאן. ךער מלך
.דראגאש וואךא האט.גיקעניגט א־ן ךער מאלךאיוע 2 ־אד פון 352 נ בױ
##4 נ נאך א־ם איז גיוואר־ןטאם וואךא ךער א־ז ג־ווען !•יאהר פון 1351
ביז **) ;אך םאם וואךא א־ו גיוואר־ן א־ליא־ט ױאךא 1 ךעד א־ליאש
ויאדא האט פר גךעסערט א־ן פר ברײטערט ךי גרעניצ־ן פון ךר מאךךווע
אונ ךער צײט איז גיש־טאךבין ךער מונט־אנ־ר מלך אלכםנךר נ אונ נאך
אים איז.ג־ווארין מלך 'נ־קאלײא 1 בםךאב ךער גןקאל־יא:האט גיקעניגט
סנ יאהר פדן ס 5 *נ כין י סס 13 או־ך אונ דער צײט א־ז גישטאךבין ךער
מאלךאווישער מלך איליאש ןואךא עד האט ניקענ־גט * יאהרי פון 1358
ײ־ן סססנ אונ גאך א־ם א־ו גװוארין מלך אונ ךר מאלךאןוע בוגלאן ךר 1
אונ ד־א צײטן פון ךעםנמאלךאױישען מלך בוגךאן נ א־ז שוין גץעם־ן ױך־ן
אין ךער מאלךאווע אויך אונ ד־א צײטן פון ךעם מונט־אניר מלך ךאן 2
איז גיווען ױךין אונ.ךער תמאנ־ע זעה או־בען נומר 37 ךער מאלךאװ־־מער
*) זעה הישצאריע פעטרא מײאר נומר 1 קאפיטייל א בלאט 5 ) 13 .
**) זעה היסטאריע דרעניגײט עריטטער מײיל בלאצ ♦ 101 אויך לעצאפיסיצילי נזאלדאװא אין
היפטאריע *ביגקײא היפטאריע פאטינה היפטאריע קאגטימיד דארצ װעסטו גיפונין די היסטאריע
פון דראגאש װאדא מיר קאגין דא ניט אזו פיר מאייך זײן.