Seite
חיו^/^־זח^ח^ >| 6 ^ס 11 כ 11 כ 31 ) 3 )) 5 ־ז 6 /\ 1 ח 1 11 סחו 1 -) 1 ס 30 0 1 25 - 0247 - 30762 - 0 - 01 ) 0
— 220 —
אונ דר מלחמה איז ניהךגית כיוואךין ךר םולטאן מוראד נ די היסכזארים
זאגין אז אײן םיךב ער האט גיהײסין מילאש ךןאםילאוויטש ךער האט זיןד־
גימעלד צום פולטאן מוראד..ער װיר אים זאק אקם־קךעד וסיד׳ אונ וויא
ער א־ז צו גיקומן צום סולטאן האט ער אים אךײן גישטאכין אײן מעםער
אין בויך אךײן אונ איז אנטלאפין גאר די יאניטיטערין האבין אים גיחאפט
אונ האבין איפ אפ ג־טניטין ךעם קאפ *) ךר סולטאןמוךאד האט גיקעניגט
*י- יאהר פ ןן סס*:נ בױ סר״נ נאך א־ם איז גיוואךין זק זון םולטאן
בײאזיאט נ ךער םולטאן בײאזיאט האט אפ גינומןינאנ־ן םיךביע אונ האט
גיחאפט ךעם םיךבישען מלך לאזיר לעבענךיג האט אים ךער םוךטאן
גיהײסין זהךגינן פון ךענצמאל אן האט זיך אוים נילאזט די ם־ךב־שי מלובה
אונ הײגט אונ אוגזעךע צײטען האבין זיך ךי םירבין וויךער אפ גינומן ךי
מלובה אזוי וויא איך האב אויבען גישרובען נומר אונ ״*). אונ ך־א
בולגאךיע האט ךער םולטאן בײאייאט אויך צו גינומן ךער בולגארישער
מךך םיןמאן האט ויך פר מאבט אין נ־קאפאל־א האט א־ם ךער אליא
פאשא גיחאפט אונ האט א־ם גיהךגית אונ האט גיןעצט זײנע פאשײם אויף
גאנץ םיךביע אין בולנאךיע פון ךר צײט אן ךעגיךן ך־ טעךק־ן ביז צו ךר
ט־נא אזױ וױא מיר זעהין הײ?ט ד־א׳אנךךע מלכ־ם האבין גיזעהן אז זייא
קאנין ניט בשטײן אקעגין ךי טעךקין האבין זײא זיך צו רוק גיצויגין א־ן
ןײעךע לעגדיר ארײן אויך ךעד גךעקישער קײןער ןאהן פאליאלאגול אױ
גץוען גיצ־ײנגין אז ער זאל צאלין מס אלע יאר ך־א טעךקין.
. 115 §
אונ מאלךאווע אױ גישטאךבין פעשךא 3 ער האט גיקעניגט ׳ל ־אהי־
פ ין 2 <.יז:ו בין ססוגנ אונ נאך א־ם איז גיווארץ מלך א־ן ךער מאלךאווע
אײנער ןאנא וואךא אונ םטאמב־ל איז גישטאךבין ךער ?ךעקישער קײןער
ןאהן פאל־אלאנול 3 ער האט גיקעניגט 33 יאר פון בױ 1 ** 1 נאך
אים אױ גיװאךין .עמנואל פאליאלגיל 3 , א־ן ךר ,ױאליוזײא (מונמיאן) אױ אין
ךער צי־ט גיווען מיךטישי וואךא .ער א־ז גיװען אײן גרויםער חכם אונ אײן
ברױםר בעל מלךמה ער האט גרויסע מלחמות ניפוךט מיט די אלע מלכים
זײנע שכנים וואם ןײא האבין ןיך י ג־גךעניצט מ־ט ךער וואל־חײא (זעה איז
ל׳אאריאנס היסטאריע ביא- יװ- ׳ אויך מ־טין םולטאן בײאןיאט נ האט ער זיך
?־שלאג־ן אונ װיא ךער מיךטשי וואךא האט גיןעהין אז ךער גאנצער געגענד
ביז צו ךער טינא איז גיפאליןדי יטעךק־ן אונ די הענד אךײן אונ די מלחמות
ווערין פון טאג צו טאג גךעפעד האט ער גימאכט איק זיציגג אוניהאט
זיך בךטין מיט דעם לאנד אונ האט זײא גיווי־זען אײן פלאן אז מען מוז ךם
לאנךאװעק געבין ךעם טערק מיט אײן קלײנים טך־באט (-=> אינ װען
*ו ןזעה היפעא"ע לאאריאן ביאס 277 ׳!