Seite
— 221
ניט וועט ךם לאנד ניט האבין .קײן בשטא:ד איז בײא אלע :בל־כען אײן
ךעה או מען ואל אונטער נעבין דיא מךינה וואליחײא (נזונטיאן) אונטער .דעם
טעךק וואךין 'ךאס^רעק־ש־ ךןנץרײןי איין סטאמביל אױ שױן כירוען קווא־
אונ יע;ע צײטען זײא האבין אויך ניצאלט מם ךעם טעךק אלע יאר אזוי
וויא איך האב גישרובןי אויבען. אונ יאר גסןגנ האט ךר מקטיאניר מלך
מיךטשי װאךא 1 צונויף גינומן זײנע מ־ניםטאךין אונ אױ אתבער גיגאנגין
ךיא טינא ק־ין ניקאפאל וואךין אונ ךער צײט איז ךר םולטאן בײאז־אט י■
נץוען איין ניקאפאל *י) וויא ךער מלך מיךםשי וואךא איז גיקומען פר ךעם
םולטאן האט.ער אניךער גילײנט וײן שוועךד פאר ךעם םולטאן אונ האט
אונטר נינעבן ךאם לאנר אינט־ ךעם םולטאן כײאזיאט 1 אונ זײא האב־ן
נימאכט טךאקטאט־ן אונ ךם איז ךער טראקטאט וואס מ־ךטש־ וואךא•
האט גימאכט מ־ט ךעם םולטאןיבײאזיאט. ךערערשטער פוינקט א־ז דיא
מדינה זאל זיך פ־ךין אונ ךעגיךען נאך איךע דינים נאך סראײיייס׳ 2 אי־ן
מלךי אז מען וועט דאךפין זאל ער או־ם גיקליבן וועירין פון די בעךגיר פון
ךעם לאנד אונ פון ךעם מיטראפאל־ט (רא־ט הכומיים) * ךר מלך מעג פ־ך־ן
מלחמות אונ גיעג מאבין שלום מיט פךעמךע מעכטין נאר ךר פר וואם
ער וועט !ײן פרוטעקטאר אונ וועט גאראנטירין פאר דעם לאנד זאל יא־ם
ךאם לאנד געבין 300 זילבער מינצ־ן טעךקישע אלע יאר (אײן זייבער מעץ איי
אײי גריי 0 ' ײיא אייז י-אליר) אונ בײאזיאט האט גאךאנט־רט פר ךעם לאנד.
גינעכ־ן א־ן ניקאפאל אין חוךש ראביאל יעוועל *״א למםפר ח־שמעאל־ם
(זעי. היסמאריע *זאריאן ב*מז ^ אונ פון ךר צײט אן איז'די מדי;ה וואליחײא
(מינטיאז) אונטר נױואךפין אונטר דעם טעךק ב־ז אין ךײנט־קין טאנ אװ װ־א
א־ך האב אויבן גישרובן אין נומר י•. אונ ךר צײט א־ו גיווען אין מאלךווע
,יא?א וואךיא דער מלך ;אגא האט ניקענ־נט 2 יאד פון ״״* 1 כין 1 <> 11
אונ אלבסנךר ךאמאנם אװן האט אים פאר טײבן אײנ־גע זאגין או ךער
מירטשי האט.ךעם מלך יאגא .גיחאפט לעבינךיג מ־ט.דער ה־לף פון דעפ
מונטיאניר מלך מיךטש־י וואךא אונ אלבפנךר אױ גײואךין מלך אונ דער
מאלךאווע אונ יאר *״*■ 1 ' ךיעם תפ־( דיי הימטאך״עם י אל?סנךר ךר גוטער
װײל,ער האט פיל גוטץ גיטאן ךעם לאנד אזוי וויא ד־א היםטאךיעם צ־יגען
איבער **)יאונ די צ־־טען פון ךעם אלבסנךר ךעם גוטען זענ־ן ביקרמן דיא
ציגײגער אין ךעם לאנד אךײן זעה אויבן נומר *: 4 . נאך די טךאקטאט־ן
וואם ךער םוילטאן בײאז־אט האט נימאכט מיט מיךטשי וואךא א־ז ךעו־
םולטאן אװעק ניגאנגין קײן אןיא אונ האט זיך ךאךט נ־שלאג־ן מיט דיא
טאטאר־ן פון בוחאךא ךאךט אױ .דער םולטאן בײאז־אט גיפאלין לעבענר־ג
אין ד־א הענד פון ךי טאטארין די טאטךין האבין א־ם ג־בךאכט צי זײער
מלך ׳האז) טאמירליאן ךער טאמירליאן אױ גיזעם־ן אין ךעט לאנד כ־חא״־א
ד וייא יכטאג־ ניקאםאי איז אויך■ דעד רעכטער ז״ג־ צינא אקעגין ־.יירנא דאגארעיי זע־ אױכען
נומד 27 >.
•*) (זעה היסטאריע דרעניטש עי־יטטער ג־ײל ביא־.־ 117 118 119 120 ).