Page
אונ ךער שטאט זאמאךרןאנד (״ײן בשביייי עלם יף ל׳בז דער עאטאדישער־ חאן
טאמיךליאן האט ךעם םולטאן בײאןיאט נ זײער ־טײן:יהאלטין אינ האט
אים זײן בבוד צו גיטײלט אז 1 י וױא עם .קער צו י אזױ אײן גרױםען םולט־אן.
אמאל זענין ןײא גיזעם־ן באם טײט אונ האבין גיגעםין רו?ט ןיןד אן דער
טאמירליאן צו דעם םולטאן ךיא ואלםט מיך ג־ױען חאפין לעבענדיג
וואלםט מ־ר או־ך גױוען אזו אײן בבוד ג־געב־ן וויא איןד גיב ך־ר ןאגט ךער
םולטאן גי־ן א־ך וואלט ד־ר בעםער :יטאן א'ך וואלט גימאכט איין אײזךנע
שטי־ג אונ וואלט ךיך גיװען ארײן גיןעצט אונ וואלט ך־ך גיווען מיט
גיפיךט מיט מיר אונ ווען איך וואלט גװוען ג־זעם־ן באם טיש וואלט א־ןיך
ךיך גיש־טעלט געב־ן ט־ש אזונ וואלמ ד־ר אראפ גיװארפ־ן ךיא בײנער
ךאט ךער טאמיךליאן גיזאגט בן מש־פטי־. דעמ־לט'האט ךר טאמ־רר־אן
ג־מאכט אײן אײזעךגע שטײג אונ האט ארי־ן ג־זעצט ךעם סולטאן בײאז־אט
אונ האט א־ם מ־ט גיפוךט מ־ט ז־ך. ךר ס־לטאן ב־יאזיאט האט גינןענ־גמ
* 1 יאר פון סא 8 * ײ*ן צסג-נ אונ נאך איט א־ז גיוואר־ן זײן װן םולטאן
סול־מאן נ דער האט ג־קעג־גט ד יאר פון * 140 ב־ז סנננ נאך ךעם א־ז
.גיווארין םולטאן מוםא ךער האט ג־קעג־גט 5 ־אר פון © 141 בין * 141 ;אך
ךעם אױ גיוואך־ן םולטאן מחמעד 1 ךער האט ג־קענ־נט © יאר פק 1115
ביז 1-121 נאך דעם א־ז ג־װארין םולטאן מיךאד 2 דער האט ג־קענ־גט ם־ן
1121 מן 1151 ,
116 §
אונ םטאמב־ל א־ז ג־שטארבץ דר :ךעק־שער.ק־־וער עמגואל דר 2
פאליאלגול ער דזאט גיקעג־גט 11 | יאר פץ 01 * 1 מ־ז 5 © 14 נאך אים א־ז
דױאךץ וײן זון אנךךאגיק ךער * פאל־אלגול ך־א מאלךאיײשע ח־םטאך־ע
זאגט או דר אגדךאג־ק א־ז גיויען דעם גערמאג־שץ קײועךם א־־דים ?<ינ ד״
צײט ױען אלבסגדר 1 ךער גוטעד א־ז גױוען מלך א־ן מאלךאװע אין ךר
אנדךאג־ק פאל־אלגול גי?ארין פון גערמג־ע ךףן סטאמב־ל א־ז ער דורך
ג־פאךין ד־ מאלךאיוע האט א־ס דער מאלךאװ־ש־ער מלך אלבסגדר דער
גוטער.זי־ער שײן צו ג־גומן אװ האט א־ם בל־־ט בװ ק־־ן :אלאץ אונ ךער
נאך אז ער א־ז גװוארין ק־־זער האט ער גישוקט ךעם מלך אלבםגךר אי־ן
קענ־גליכע קרוין מיט מערע״ע מתנות אי־ך ידעס מיט־ךאפליט ויאש הבי־ײם^
האט ער גישוקט טײערע מתגות א־־ך האט י ער :ישוקט ךם ב־לד פון מײ־ם
(א= הניציי׳׳ ךאם ב־לד שטי־ט' :אך ה־־נט אויך א־ן מנםט־ר נ־אמץ *) ךער
קײזער אגךױאגיק האט :יקעג־גט *׳ 1 יאר פון 405 * ביז © 142 נאך אים
איז גיױארין ןאהן פאליאלגול דער האט גיקעגייט 28 יאר פץ © 142 ב־ן
448 *• אונ מ־גטיאן אױיגישטאדבין מירטיטי בםראב דעך ערשמער ער
האט ג־קעג־גט 27 יאר פץ 82 *:נ ב״ ״©*י :אך א־ט א־ז גיוואךץ ךאן
*) (זעה היסגיאריע דרעגיגיש ערשטער ג״יל בראג• 119 120 )