Page
ח 131 /\ 1/1 ־וו 1 ^ח 6 ־ו 8 > 61 ר 11 ס! 1 כ 11 כ 3113151 ־) 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 30762 - 0 - 01 - 0126 - 0250 ) 3 :.־וע 1-1 ס 811
— 223 —
ךר האט גיקעניגט * 3 יאר פון 1409 בין 3 * 11 נאך אים איז גיוואךץ
וולאד ךער 1 טען האט אים אויןד גיריפין וולאד ךךאקול אונ ךער״צײט
איז גיקטאךבין ךערימאלךאויישער מלך אלכםגךר ךער גוטער' .ער האט
גיקעגיגט 33 יאר פון_ ג״נ•! בױ ** 14 נאך אים איז גיווארין מלך אונ ךר
מאלךאווע זײן זון איליאש 3 דער האט גיקעגיגט נאר ״ ךןךשים ווארין
זײן כרוךר ש־טעפאן האט אים אךפ גיוואךפ־ן .ךער שטעפאןיךער 3 י האט
גיקעניגט *נ יאר פון ** 4 * בין 1445 נאך אים א־ז גיווארין ךאמאן ךר 3
ךער איז גיווען פון 445 * בין ס 44 • נאך אים איז גײואךין מלך אונ ךער
מאלךווע פעטךא ךר * ךעם האט מען אויך גיתנײן פעטרא ךער גוטער
ךר האט גיקעניגט * יאר פףן'״ננ• בין 451 • נאך א־ם איז ג־װארין
ריטעפאן ךער * ךער ל;יו גיווען פון 1451 בין 1452 נאך א־ם א־ז גיוואךין
מךך בוגךאן ךער * טער ךער אױ.גױוען פון 3 * 14 כ־ז ** 1 -י נאך י א־ן־ם
אױ ג־װאךין אלבםנךר ךער צ טער דער איז גיווען פון ** 11 בץ 1454
נאך א־ם איז גיװאחן פעטרא ךער 4 טער מען האט אים או־ך גיתפין
אךאן ךער א־ז ג־ווען פון 1454 ב־ן ״ 45 < נאך ךעם א־ז גיווארין שטעפאן
ךער 4 טער ךם אױ ג־ווען ש־טעפאן.ךער גרויסער אזונ ךר מאלךװע וואס
פר אים האבין גיציטךט אלע מלכנים פין ארום .ער האט גרויםע מלהמות
גיפוךט מיט ךעם םולטאן מךמעד דעם 3 טק אונ מיט דיא טאטארין
פון ךער קרימײ אזוי וויא איך וועל אי״ה ווײטר שרײבן אונ צװיטין טײיל.
זיזונ װאליךןײא ׳מממיאן) אױ גיווען וולאד 1 ךראקול ךער םולטאן
מוראד 3 האט גיהאפט.דעם וולאד * אונ האט אים ארײן גיווארפין א־ן
דער תפיםה אין נאליפאלי ךער וולאד האט״זיך אוים ג־קו־פט ?ײא דעם
םולטאן,ער האט אים גיגעבין זײנע * זון פר זיך וועלכע ךער םולטאן
מוךאד 2 האט דיא אוועק גישוקט קײןנאזיא לאאדיאז ב י אט נאך יךעפ
איז.ער אהײם גיקומן קײן רומאניע אונ יאר ס 44 ינ האט זיך אלירט ךאן *•
מיט ךעם אונגאךישען מלך קךבין אקעגין ךעם וולאד ךךאקול אונ .זײןין
האבן גיחאפט ךעם וולאד אונ האב־ן אים אפ גיהאקט דעם קאפ אונ זײנם
אזון ?יהונ מיטין טעךגאװישטי די מלובה ש־טאט פון ךער װאל־חײא. ךער
וולאד י ךךאקול האט ניקעניגט פון 3 * 4 י ביז ״ 44 י אונ נאך א־ם אױ
גיוואךין ךאן ךר 4 י ויאאריאן ביאט !; ״ !; ) ךר מלך ךאן *• פון מונטיאן האט פר
שטאךקיךט די טךאקטאטין מ־ט דעם םולטאן מוךאד צ ולאאריאן ביאצ 5 ( 1 ע.ו
דר ךאן *• האט גיקענינט פון סו 14 בין 51 י נ נאך א־ם אױ גיווארין וולאד
דר * טערילײאט. ?יזונ טטאמביל אױ גישטאךכין ןאהן פאל־אלגול ער
האט גיקעניגט י פףן 420 * ביז 18 *■* נאך א־ם א־ז ג־ווארין ז־ין ברודער
קנםטגטין פאליאלגול ךר איז גיווען-ךר ינ טער קנפטאנט־ן בא די גרעקין
פון ךעם,עךשטיןיקגפטאנטין ךער גרו־םער ויאם״ער האט,א־בער ניפורט
די מלובה יפון רומייקײן ווױאנטי זעה אויבען נומר *א. אונ ךאם א־ז ךער
לעצטיר קנםטאנטין בײא די גךעקין זײא האבין שוין קײן.קײזער גיט ביז
1