Page
ח| 13 /\|/}־וו 1 *> 1 ח 9 ־ױ 1 >) 6 ר! 1 סו 1 כ 1 ו 19156 ו 8 ־ו 6 /\וחע 1 סח״ - 9011 * 3 400762 - 0 - 01 - 0127-0251 :.ז 1 \ 1-1 ס 1 [ 3
———-- - - <* ■ * 1 • —.
224 —
אין הײנטירןין טאג. אונ אךריאנפל איז ג״טטאךבין ךער סולטאן מוראד *
ער האט גיךןעניגט פון 1 -* י כיז 51 ײ נאןד אים איז ניװארין.זײן זון םולטאן
מחמעד * י ךער מחמעד האט זיןד פאר לײנט אפ צו נעמין םטאמביל' אונ
אימער פירין זײן מלוכה שטאט.קײן ךןסטאנטינפל אין יאר 1453 האט ךר
םוךטאן מחמעד גג בלאגירט םטאטביל אױף ךעם .ים אונ אויף ךר .יבעזה
דר'ךןםטאגטין פאליאלגול האט אײן גיזאמילט זײן מיליטער אויןד ך־ שטאט
לײט האבין גיגומן ךס גיווער אךעגין די טעךךךן או זײא ואלין זיך באהיטין
ךי שטאט אויך האבין זײא גיהאט טויןינד זש־נאװײױר צו הילף אונטר
דר ךמאנךע פון ױםטיניאן. 3 *־> טאג דוךןד אנאנד האט גיהלטץ ךי מלךמה
אונ כרא * 43 י האט ךר םולטאן מךמעד * אפ גינומן םטאמביל ז אונ
האט גיחךגית ךנסטאגטין פאליאלגול אונ האט אוים גיהךגית ךי גאנצע
קײזעךליםע פאמעליע ביז א־ן צעהגטין דור אונ ךער נאך אױ ער אוועק
גיגאנגין ק־ין ט־אפיזאן ךאךט איז ניווען אױך אײן גךעקישר.קײזער טום יזעה
איי ־ ז״ מר אוג האט ךאךט אויך אפ גינומן אונ ךאט אוים גיחךנית ךיא
גרעקישי קיץעךליכע פאמעליע כיז אין צעהנטין דור אונ האט גץעצט זײנע
פאשים אין אלע נךעקיש־ לענךיר פון ךר צייט אן ךאט זיך אוים גילאזט ךם
גךעקישי קײזער טום פײ סטאמביל אונ טראפיזאן אונ ךי לענדיר זענין
גיבליבן אוןטער די טעךקץ ביז אין הײנטיקין טאנ אונ דאם אױ ךאם כיות
אטאמאן די פאמעליע פון פולטאן אםמאן ךער:.עךשטער וואם זײא רעגירין
נאך הײנט אונ אינזע־ע צײטען.
1(52;)
1(540
11549
1(5*7
1(591
1(595
1705
1730
1754
ביז
1(51*
1023
1(540
1(549
1(587
1(591
1(595
1703
1730
האט ניקענױ.ט האט ו.יקענױ.ט פון
1 פץ 99 צ ן ביז;י- 1 '• 1 םולטאן אםמא
2
4
1
4
3
2
ן
:ו 2 צנ . 11 ׳ 11 '• 1 ;םולטאן מוךאד
11 * 111 !םולטאן יבךאים
1402 ׳םולטאן מחמעד
סג^־סולטאן םולימאן
415 *|םולטאן אחמעד
421 *!םולטאן מוםטפא 2
451 ! (םולטאן אחמעד צ
481 * םולטאן מאחמד 1
13(50
1389
1402
1410
1415
1421
1451
סולטאן אםמאן
סולטאן אלחאן
םולטאן מוךאד נ
סולטאן בײאזיאט 1
םוךרזאן םול־מאן 1
טולרזאן מוםא . .
סולטאן מלמעד 1
םולטאן מוךאד צ
םולטאן מחמעד 2
1757
1754
םולטאן אםמאן 3 .
1512 , 1481
. 2
םולטאן בײאזיאט
1774
1757
םולטאן מוםטפא 3 .
1520 , 1512
. 1
םולטאן ם־לים
1789
1774
םולטאן אבךל האמיד.
150(5 , 1520
•>
♦ —
םולטאן םולימאן
1807
1789
םולטאן םילים 3 .
1574 , 150(5
2
םולטאן ם־לים
1808
1807
םולטאן מוםטמא 4 .
1595 , 1574
♦ #
םולטאן מוךאד
1839
1808
םולטאן מאהמד 2 .
1003 , 1595
. 3
םולטאן מהמעד
18(51
סולטאן אבדל מידזשיך 1839
1017 , 10(13
. 1
פולטאן אךמעד
18(51
םולטאן אזים קאן .
1018 , 1017
. 1
םולטאן מוםטפא
רה= הלק דאשון
׳ 4 6