Page
ח 131 /\ 1/1 ־וו 1 ^ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 30762 - 0 - 01 - 0127 - 0252 ) 1 . :.־וע 1-1 ס 1 ו 8
לוה התיקונ״ם
לא הײתי במקום ההדפםה להכיה ולבדוק ,יפה בעתו
על ק עשיתי לוחהתיקון הזה
תיקונים
שניאות
שורה
עמוד
חוקר
יקר
כג
ד
בעיני
בעני
ד
צרה
צרע
כה
יא
אהן
א
לג
יא
הײליגער
חײלינער
לב
• •
י
ארב
או
לה
טו
האבען
דאבעו
ד
ר
פאן
כאן
ייי•
כא
בית
ביה
ל
כה
שנזעפאן
שטעפאו
מ
כו
דיא
־א
כט
כח
גיהרגית
הרגית
ל
כח
ו
ן
יח
כט
גיטם
ניטט
א
לב
*^••
א ו
א־ז
ל —
לד
מוױאליב
מקװאליב
ה
הוגדערטער
הונדערט
א
מב
ל־יב
ל־־ט
מה
קאטײל־שער
יי• י . 5 ?*•* < . <
לג
םב
המגיד שנת
המג־ר ש־לש־
ז
םז
1 1 >4. >
עש־רה
4
4 4
.
זעה מ־עלט־
זעה א־ן ב״יאט
יט
ך--*ךי•
ט־־י' 1 בלאט
1
.
.
4
1 2 ]ײ,•
בלאט 1 (־.נ
ו— •י׳
קכה
בלאט 1 <; 1
4 4
4
• .
.
לאו
לא
לא
קל
פטיק
פכול
כא
ק־
א־ז ג־ט
איז נ־ט
ה
קמד
ב־ה
בה
לג
קכה
א־ן
א־
כה
קנד
א־ז
ו
ט
יו=
צײט
* -<ו
לז
קםד
פאן־
פא
כא
קעד
בלאט תז
בלאט ג <
כא
ר־ב
*״׳ ו יס■!ו
גרו־בז קנבטאגז
לה
רט־
"י) אהיה
אהרה