Seite
ח 131 /\ 1/1 ־וס 1 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ו 11 ס 11 נ 11 נ 3113131 ־ 61 /\ 1 חט !םחגו - 3011 ) 5 30829-0-01-0004-0006 ) 0 :.־ו 1 '' 1-1 ם 811
א
בראשית א
נ 1 ון וײנר וורט , 1 וונד בויק, ־ילר
פרוכט טרע;.ט, לזין ווע?פר דער
ווווון |ץ.ט , נוון וײנר 1 זרט , דוו
ווזהי ן.ווטט, דחש עש ן.וט וווור :
(ינ) דוו וווזרד וובנד, וזונד זזוורד
וזחרנן , דר דריטי טוזן.: (יר) ן.ווט
טכרחן , עש ווערדן!יכטר חין דר
חוישדעהנונן. דעש היזזיזוש , 3 •
ווזטטערםײדען נוויטען סחן. וזונד
גווכט, דחיזיט ויח וייחן 3 ו י״כען ,
פיר נײטן, טחן.ע, חונד יחהרע:
(טי) חונד וײחן חוין ןיכטר חין דר
חוישדעהנונן. דעש היזזוזעןש , 3 ו
}״?טן חוין , דער ערדי, חזנד עמ
ן.סווהע חוזוו: (טז) ח?וח וווזכטע
ן.חטט דיח 3 זזײח ן.רוושע !יכטר ,
דווט ן.רעשרי ?יכט 3 ור רען.ירונ 4
דעו טחן.ש , דט ק}״נרע ןיכט נור
רען.ירונן. דער נחיט , ווונד דיח
טטערנע : (יז) נחט זענטי וילו ווין
דיח חוישדעהנוכנ דעש היןזײעןש ,
חויןיי דער ערדי 3 ו!״כטן:(יח) חזיך
נז רען.ירך*טחן.ש חזנד ניוכטש חונד
3 י חונטרטײדן 3 ווײטן ?יכט חונד
פינשטרניש , דח וחהי נווטט דווש
עש ן.וט וווזר : (יט) חןוח זוחרד
חבענד חונד ווחרד יזחרן.ען, דער
פירטע טוון.: (כ) נווטט טכרחן
עש רען.י דש ווחשר רען.ש בועע!טש
סהיר, חונד דט ן.פ!ין.! פ!ין.ע חיבר
דר ערדי חן דער חוישדעהנונן. דעו
היזזוו!ט : (כא) ן.חט ערטון׳' דיח
ן.רחשע ײעערחונן.הייחר , חונד
ח!!עש קריכנדע בזעעוטע טהיר ,
ווע!כש
החבן,
דיח ווחשר ווויפן.ערען.ט
יעדש נחן ו״נר חרט ,
חונד ח!!עש. ן.פ!ין.! נחן וײנר חרט,
חונד ן.חט זחהע דחש עו ן.וט
זײח: (כב) דח זען.נטע ויח ן.חטט
חונד טפרחן , ןײד פרוכסבוור ,
ײעהרט חײן , חזנד פי!!עט דחו
ווחטר חין דען ײעערן חזנד דחז
ן.ע!יןנ! ײעהרע זין חוין ; דער ערדי:
(כג) ח!וח וזוורד מננד וחנד ווחר
א 11 ײחרן-ן
א חנפחנןני ערטוןי ןחטט
דיח היײײ! חונד דיח
ערדי : (ב) דיח ערדי חבר ײחר
חונפערײ!יך חונד פרײיטט:פינט־
טרניש חוין ; דער פ!עכי דעש חב־
^רונדש , ו״נד דר ן.עט!י 3 י 4 ״טט
וועבנד וזוין־' דען וױושרן: (ג) דח
טפרחן גחט עש ווערדי!יכט , וח
וווורד !יכט : (ר) גיוטט זחהי דט
!יכיט דווש עט ן.וט ז״ח , חונד
חונטרטיד 3 וויטן דענן !יכט ווונד
דער פינשטרניש:(ה) ן.חטט נ 3 נננטי
דט !י 3 ט טויג , חזנד דיח פינשנזר־
ניש נעננטע ער נחכט, דח ווחרד
חבנד חונד וזחרד ײוורן.ן , חיין
סחג : (ו) ןחטט טפרחן ד עש
ווערדי חײנע חויטדעהנונן. ײיטטן
חיק ווחשר, דחײיט יוײנע חב־
ט״דונ^ ו״וו, 3 וויטן ״חשרן ווונד
ײחשרן : (ז) ח!זח ײחיטע ן.חטט
דיח חוישדעהנונג , חונד חביט״דטי
גוויטן דען זוחשרן וזע! 3 י חונטר דר
חוישדעהנונג , ווונד דען ײחשרן
וועוכי וויבר דר חויםדעהנונג,חזנד
עשן.טחהי ח?זח: (ח) ן.חטטנעננט׳
דיח חויסדעה״ננ היײײ!, וח וזחרד
חבענד חונד ײחרד ײחרן.ען, דער
3 ווײטי טחן.: (ט) ן.חטט טפרחן
פערנר:עט פרוחײ!ן וין דיח ײחשר
חזנטר דעק היײײ! חן חײנן וורט ,
דחײיש דווט טרחקני וי 3 טבחר
״ערדי, עש ״חרד ח!וח: (י) גווטט
נעננטע דחט טרחקנע ערדע, חונד
דיח פרוחײײ!ונן. דער ״וושר נענכ־
טע ער ײעערע, דח זחה ן.חטט דט
עש גוט ו״ח: (יא) גחטט טפרחן,
עש טפרחשי דיח ערדע ח!!ער!״ח
טפרחשען , קרזיט , דחט זחײען
ברינן.ט , פרוכטבוינן דער פרוכט
טרעגט , נחך זײנר חרט , ״חרין
דער וחײן חיזט חויןי דער ערדע ,
חונד עש ן.טחהי י ח!וח : (יב) דיח
ערדע ברח 3 טע ח!!ר!״ח טפרחשען
דירפחר, קרויט, דט זמײן ברינ^ט,
א