Seite
בראשית אב
עט זעהר ןטט , יוזויז ווחרד 1 ובכד
1 זונד וו 1 זרד א 1 זרן.ן , דעריענין״י
זע?סטע שיזן.:
^ (א) דיו פ 1 ו 1 !ענרט וורוו־דן דיח
היײיו! דירו עררי, רוונד
1 זיהר ^רזנככו העער : (כ) רו!ות
החטטע_ן.רוט רזבן זיבנטן טרון.י;ײן
ווערק ע 1 )!!ענדט דרוז ער ן. 4 ) 1 ו 3 ט,
רוהיטי יוק זיבנטן טרזן.ע פרון (ז 5 •
!עק זײנק ווערקי דרוז ער ן.ײרז 3 ט :
(ג) זע^נטי דען זיבנטן טיז^, רזונד
הײ!ין.טי יויהן, דען יזן דע 4 (זע?בן
רוהעטי ן.יוטט £יזן רז!!ק ווערקי,
דיזז ער ערטיו£פן יזונד ן.ע 4 ויו 3 ט
היוטטי: (ר) דיוס חיזט דיח ענט•
סטעהוגן.טנטי 3 טי דעס הייוןוײןט
יזונד דער ערדי, דיו זייז ערטחפן
זוחזרדן, דיז געה״ןיך דיוו עווי^י
וועון , ן״חטט, ערד יזזנד הי 414 ו!
ן. 4 <ח 3 ט החט: יה) ח!!ר!ײח בויק״
ן.ווע 3 ס דעס פע!דט ווחר נחך ני 3 ט
חוין 1 דער ערדי, חזנד דחז קרזיט
חזיןי דעק פע!דינחך ני 3 ט ן.זוחבטן,
דען דחז עווין.ע וועזן , ן־חטיט ,
החטטע נחך ני 3 ט רען.נן!חטן חויןי
ערדן, חונד דר 4 <ענפ יוחר נחך
ני 3 ט דח , דחז ערדרײך 3 ו בעחר•
בײטן : (ו) חבר חײן דונסט טטין.
חויןי פחן דרערדי, חונד בעײ 5 טטי
דיח ןניזנני פ!ע 3 י דעם ערדרײ 3 ס :
(ז) דח בי!דעטי דחי עווי^י וועזן,
ן.חטט, דען זוענס חויז פטויב 5 חנן
ערדר״ 3 י, חזנד ב!יס חין ז״נע
נחוע !עבנדי^ן חדעק • ח!וח ווחרד
דר חענט חײן בזעע!טס טהיר :
(ח) דחו עווי^י וועזן ן.חט, פפ!חנ 3 •
טע חיינן ן.חרטן חין עדן 3 ור 4 <חר 4 ן•
ו״טי , וע 3 טי דען 4 <ענט דחהין ,
דען ער ן.בי!דט החטטי: (ט) דחי
עוויןט וועזן, (.חטט, !יס חויס
דעק ערדר״ 3 י הרפחרווח 3 סן ח!!ר•
!ייח ב״ווע, !יב!יך 3 וק חנזעהן ו
חונד ןטט 3 וק עסן • דר בויכן דעס
!עבנט (ווחר איטטען חיק ן.חרטן ,
חונד
*חרד.ן דר פינפטע טחן.: (כר) גחט
טפרחך, דיח ערדי ברינןני הר£חר
נועע!טט טהיר ח!!ר!ײח חרט ,
פיה, ן.ווירק, חונד וזי!ד דעס
?חנדס ח!!ער!ײח חרט , חונד עס
^סחה ח!יח : (כה) גחט 4 <ח 3 טע
ןוי 1 ד דעט !חנדס ח!!ר!״ח חרט ׳
פיה ח!!ר 5 ״ח חרט , חזנד ן.ווירק
חןןר!״ח חרט , חונד ן.חט זחהע
דחס עס גזט ז״ח ,* (כי) ן.חטט
טפרחך, נון ווח!!( וויר ח״נן ״ענס
4 <ח 3 | , חין חונורק עבענבי!דע ,
חי/ עהנ!יכק״ט 4 <יט חונט, דחס
*יח רע^ירן חיבר דיח פיסע דעס
אעערס , חיבר דחז ן.עפ!ין.! דעס
ד,י 4 < 4 <ע?ם, חיבער דחז פיה, חונד
חיבר דיח ן.חנ 3 ע ערדי, זח חיח
חיבר ח!!ס ן.ווירק דחז חוין 1 דער
ערדי ן.רי 3 ט : (כו) דח ערסוןי
ן.חט דען 4 יענס חין ז״נק עבנבי!די
חין דעק עבנבי!די ן.חטטמ ערסון 1
ער חיהן, 4 <חנטן חונד ווייבסן ער•
סו( ער זיח : (כח) וען.נטי זיח ,
חונד ספרחך 3 ו חיהנען, זייד
פר 3 טבחר, 4 <עהרט חײך, פי!!עט
דיח ערדי, חונד בע 3 וויננט זיח ,
הערסט חיבער דיח פיסע דעס
4 <עערס, חיבר דחז ן.פ!י^! דעס
ד,י 4 < 4 <!ט, חונד חיבר ח!!ט !עבענ*
דין.י טהיר,דחז חויף ערדן קרי 3 ט:
(כט) ן.חט ספרחך , דח חיברן.עבי
חיך חייך ח!!עם קרזיט דחז זחחזון
5 יהרט חזין דר ן.חנ 3 ן ערדי, חזנד
יעדן בזיק , ווחרחן £רו 3 ט חיזט
ווע!כי זחזון פיהרט דיזע זח!!ען
חײער זיין 3 זר ספייזי : (ל) ח!!ן
סהירן דעס !חנדט חבר חונד ח!!ק
ן.פ!ינ! דערו הי 414 )!ם, חונדח!!עק
קריכענדן חויןי דער ערדע , ווחרין
?עבענדיני זעע!ע חיזט, חיברן.עבי
חיך ח!!ם ן.ריני קר״טרווערק 3 ור
ספײזי, חזנד זח ן.סחה עם חויך :
(לא) ן.חט חיברוחה ח!!עש וזחס
טר ן.<<ח 3 ט החטטע, חונד £חנד