Seite
בראשית ננ ב
לכ) דער ״ענט נעננטי די 1 ) נ 5 ]>ון
ווזןרזײח עיהש, 1 ז 1 !רן״וו ^עןי^?ס
חונד ח!!ר!ייח וזיןדט : עיר דען
*יענט חבר פחנד ער קייני גהיז^ין,
דיח חוק חיהן *ייח : (כא) דח זיס
דחז עזזיגי וועון ן.חט טיען ס!חןי
חויןי דען יוענט פח!!ען, דחם ער
ענטםןיןי, נחק חייני פחן ייינן ריב•
בען, חונד ם)חם חנדרס פ 1 יים חן
חיהרע סטעז!ע י חן: (בב) דז עווין.י
וועון, גחט , בי!דטי דיוע ריבבע 0
דיח ער פחק יוענטן ן.נח 4 יןהחטטי/
3 ו חײנר 5 רויח ׳ חזגד ברח 3 טע ויח
דענן >וענםען : (כג) דער ווענס
םפרחך, דיועט 4 וחד.ז חיוט עם ב״ן
5 חן ווײנען בײנען חזנד פזייס פחן
וו״נעק פ!״םע : דיוע ווו!! יזענכין
הײטן, דען 5 חק אדננע וזחרד ויח
ו-נח״וון : (כר) דחרוק פרזעטט דר
ווחן וײנן 5 חטר חזנד וײני 4 ווטטר ׳
חונד החנן.ט חן וײנכן ווײבע, חזנד
ווערדן וזיח ח״ן 5 ז״ם : (בה) נזן
ווחי-ן ויח ביידע נחקט, חדק חונד
וײנע £רויח , חוגד םעווטען וין
נינט:
^ (א) דיח סזחנגי ווחר זיטטין.ער
ח 1 ו ח!!י טיהרי דעש
£עזדט, וועזצידס עזוי^יוזעון ן.חק
ןנווחכט החטטי, ויח םפרחך(ו דר
5 רויח: החט חזיך גחט ווחה!
ן.ע*חן.ט, חיהרוחזזט ןחן חזזרזייח
בויק דעם גחרטנס נ־ 3 ט עסען ?
(ב) דיח £רזיח םפרחך (זר םזחנ^י
£חן דער £רו 3 ט יעדט בוייזט חיק
ן.חרטןדיר 5 ען יויר עםען: (ג) נור
עחן דער פרז 3 ט דיוכן בזײיט ,
ווע! 5 ר חין דר וויטטי דעט ן.חרטנט
םטעהט, החט ן 1 וט גםפרח 3 ען ,
עםט ני 5 ט 5 חן חיהק, חונדריהרט
חיהן ניכט חן , חיהר יזע 3 טעט
יטטערבן : <ר) דח םפרחך דיח
סזחנן.י יור 5 רויח , חיהר ווערדט
דחפחן ניבט םטערבן: (ה) וחנדרן
ן.חט וו״ם *ח בח!ד חיהר דחפמן
?גש?ן
חונד דר מיגן דעט ערקענטניטעו
דעט ן.וטן חונד בעון : (י) חיין
סטרחק קעווט חוים עדן , דען
גחרטן 3 ו ב 5 יי 3 טן חונד פחן דח
חויש טהיי!ט ער ויך חונד וזירד 3 ו
3 יער הויפט םטרעהחען: (יא) דעו
ח״נן נחוון חיוט פישון, דעריענין.*,
ווע! 3 ר חזוורינגט דחו גחנ 3 י!חנד
חוינ־־^ה , ח!וזח דחו ן:ח!ד חיוט :
(יב) דחו ן.ח!ד דעווע!בען זחנדט
חיוט גזט, ח!!דח פינדט ווחן חויך
דחו ער 3 ט ברלח חזנד דען םטײן
שהה : (יג) דער נחוון דעס חנדרן
סטרחהווט חיוט גחון , דריעניגי
ווע!כר דח* ן.חנ 3 י !חנד כוש חזק־
ריגן.ט: (יר) דער נחוון דעט דריטן
סטרחווט חיוט חדקל־ 1 , דריענין״י
ווע! 3 ר חויןי דער 4 וחרן.נוײטי פחן
אשור פ 1 יטט , חזנד דער 2 ירטי
טטרחהק חיוט פרר־ז : (טו) דח*
עווין. , ײמין, גחטט, נחק דען
ווענס , *ע(טי חיהן חין דען גחרטן
ערן, חוק חיהן חנ 3 ומיחן חונד 3 ו
בחחהרן : (טז) דס עוזיגי זועון,
גחט, בע£חהן דעק חענסן חזנד
ספרחך * פחן יעדעק בזיק דעט
גחרטענט קחנטטדוח עטן: (יז) נור
פחן דעק ערקענטניםבזיק דעו גוטן
חזנד בע*ן, 5 חן דיוק *חזזסט דזח
ניכט עםן: דען *חבחזד דוח דח•
5 חן חיטוט , ביוט דזח דעו טחדס :
(יח) דח* עחיגע וועון, גחטט ,
ספרחך חויך , עט חיוט ני 3 ט ן.וט
דחט דר 4 *ענס חזז״ן ב!ײבי, חיך
ווי!! חיהק חײנע ן.עהי!פין 4 *ח 3 ן ,
דיח וווק חיהן *״ח: (יט)נון ביזדטי
דח* עוזיגע וזעון ן.חטט חזיט דעק
ערדר״כע ח!זם וויזד דעו 5 עזדט
חונד חז!ט ךע 3 !ין.ז דעט הי 414 וע!ט
חזנד פיהרטע *יח 5 חר דען 4 יענם,
חוק 3 ו ועהן וויח ער עט נעננן
ווערדי : חונד יעדט זעבענדין.י
טהיר, וויח עט דר ״ענס נעננען
וזירדע, *ח וחזזטי *יין נחיון *״ן: