Page
בראשית ג
ווערדע תיך 35 ײנדטוו?י 1 חחיען
כוויסן דיר יווכד דער £רוית , י־ווכד־
כוויסן דײכעק ויוווען יו/כד יוידרכן
*יווון: דיור *יויי דיר דען קיופןי £רי
וויווכדן י״כד דויו יויתק דייו 5 ערוי
^רוויווכדן. (סז) נורערוייוספריוך
ער, יויך •ויי ד״כע טײערכן וווכד
דייו |ײדן דײנער טוויזכ^רטיופש
*עהר פי! *ײן )יוטן , ><יט טויערכן
*יון!טט דויו קיכדר ן.בעד.רען , 3 ו
ד״נעק ״יונכי *יו!!שט דויו בן.ירדי
היזבען, ער יובער *י/! 5 יויבר דיך
הערטן: (יז) יווכד 3 ו יודכן טפריוך
ער ווייי דויז דער טעי״י ד״כער
פרוייו ן.הער ן.ן.עבען, יווכד ניון
דעכן מי״ע ן.ן.עשן, פיון וועובכןיויך
דיר 3 ו עטען פר ביזטן היובע , *יו
*יױז דױו ערד יווכן ד״כט ווי!!ן $ר*
פ!ו?ט , ײיט טוועהרר יורב״יו
*יו!!םטו דיך פיון יויהר ערכעהרן
יח !רוכן״י דויו!עבםט : (יח) דיורכן
יוונד דיטט!ן *יו! וייו דיר וויוכסען
!חמן , יזוכד דויו ײו!!סט דט קמיט
דעט פע!דט מטען , (יט) יזיכן
טווײטי ד״כעט יוכן.*י 5 טט * 1 ו!!םט>
בריוט עטן , ביי דויו ווידר הין יוין
דט ערדרײך קיו״סט , £יזךזזע! 3 נן
דוח ן.כיו״ן זויורדן , ־ען דויו ביוש
טטויב , חזכד *ח!!טט ווידר 3 ונן
טטויבי 3 וריק קעהרן : (כ) חדכן
נעכטי דען נח><ן *״נר 5 רז*ח חוה ,
דען *ייז חיוט ^ווחרדן >*וטר ח!!י
!עבכדין.ן: (כא) דט עווי^ע וועון
ן.יוט ><ח 3 טי £יר חדמ יוונד ו״נע
5 רויח רעק♦ 5 חן פע!!ן חוכד בע־
ק!יידטי *יח : (כב) דט עווײ ױ י וועין
ן.חט, טפרחך כון ><עהר חי*ט חדנן
וויח חייכר £חן חזכט, ינו קענכן
ן.וטט חוכד בעוט : וויח !יי 3 ט
קענטע ער *יינע החכד חויט־
טטרעקן, חזכד נעה><ן *ח ן.חר עיון
דעכן !עבכט בוי״י חזנד עשן, דט
ער עווין. !עבע : (בג) דח טיקטי
חיהן דט עווי^ע וועון ן.חט יוויו
דענן
עשט, *ח ן.עהן יו״ך דיח חזין.ען
חויך, חונד חיהר ווערדט וו־יו
4 עט!י 3 ע חע*ן, ערקעכט ן.וטט חוכד
בעוט : (ו) ח!ם נון דיח £רויח
ײוה, דט דער מיכן ^וט *״ח (ור
טפייוי, חײנע !וטט פיר דיח חוינן
יווכד חכן.כעהק 3 וק בטרחנטן, דח
נחק *יח פחןויינר פרובט וווכדחש,
ןגיזב חויך חיהרעק חחנכי דח£חן
יוונד ער חם : (ו) נון ן.ינן.ען
וויהרר בײדן חוין.ן חויך, חוכד *יח
יוערקטין, דט *יח ניוקט *יכד: *יח
פ!חכסן פייןגן ב!עטר (ווח״חן חזכד
ײיוכטן *יך טיר 3 ן: (ח) דח הערטן
*יח דיח טטייוסי דעש עווען וועוכט
^חטטש ווחכד!עכד 3 זר *ייטי דעש
סחן.ט , חוכד חדק >*יט *״כר פרויח
פרקרחכען *יך פיור דעק ע״ױען
יועון ^יוטטי, (וויטען דיח ביייוע
דעט ן.חרטכט : (ט) דט עווין.ע
יועון ן.חט רין 1 חדכן יווכד טפריוך
3 ו חיהכן, וויז ביוט דויו ? (י) ער
טפרחך דיינע טטיחחע החבע חיך
חיק ן.חרטן פרכיו״חן, חוכד טײיוטי
><יך , וו״! חיך כחקט בין, דרורזק
5 רקרחך חיך ״יך: (יא)דחטפרווך
ער , ווער היוט דיר ן.עויון.ט, דט
דוח ניוקט ביוט?החטטדוח עטחח
5 חן דעק בזייוע ן.ן.עכין,דיופוון חיך
דיר 3 ו עשן פרבחטן ? (יב) חדק
טפרחך, דיח פרויח , ווע!כע דוח
>ויר החשט (ו^ן.עבן דייע ן.חב חיר
5 חן דעק בויײע , חוכד יויך חש :
(יג) דט עווין.ע וועון ן.יוט טפרחך
3 ור פרויח , ווחט החשט דויו דיו
^טיוהן ? דיח פרוייז טפרחך, דיח
ט!חכן.י החט ><יך ן.רייכט , יווכדיויך
יוש : (יד) דח טפרחך דט עווין.ע
וועון ן.חט' 3 ור ט!יוכן.י , ווייז דוח
דיוטן ; טחהן החכזט, *יױו 5 רפ!ו 3 ט
פיי חויט פיהי וווכד 2 ר ח!!קן.ווי!די
דט יזעודט : חוין■ דײכעק בוי 3 ע
*ח'!טט דוח ן.עהן חונד טטויב עשן
ח!!י טחן.י ד״גט !עבכט: (טי) חזיך