Seite
בראשית ג ד ג
דענן ן. 1 ורמן עדן ווען. , 1 ווק דיח (ט)' דר עווץ.ע טפרחך גו קין ׳
ערדע 3 ו בעמרבײטן / 13 זן ווע}בר ו 1 יו ןויומ הב} ד״ן ברודר ?י ער
ער גנוו״זזן וזחרדען : (כד) ער ווכמזומרמשי/ מיןוו״ש עשכי 3 ט ,
3 רמריב 1 ז 1 וח דען 1 ודנן , 1 ווכד בין חיך דער הימסזייכטברודרמ ?:
}ח;.רמי נור זזחרן.ען וי׳מע דעש נן (י) דר עזזי^ע מברחך ווחס החממו
עדן דיח ברזבינן/חוכד דיח פ}ח>זכדי ן.מחהן ? דיח טמיווזזע פחן דייכעמ
ק}יכן.ע , דעם םווערמש דמ ויך ברזדרש ב!ומ ערייחמ 1 וויש דער
<תו>זווע} 3 כו 1 וונן דען ״עג 3 ונן ערדי 3 ו ײיר: (יא) פחן כוןחןו״ת
!עבעכמ בויחי 3 ו פר זוחהרן : פר 3 }ו 3 מ פחן דער ערדי היכיועג/
ךי (א) חדק החממי וייכער 3 רזיח זוע?בי חיהרן >זוכד חזיןי נמחהן /
דווה בייח ן.ווחהכמ • ויח דייכטברודרסב!ומחן 3 זכעה>זן פחן
חחרד עווחכן.ר / 1 זוכד ן.בחהר דײכר{ה 1 וכד: (יב) זוען דזח דיח
קין , דח םפרחך ויח חיך החבע ערדי ב 1 ורביימן וזירשמ וח} ויח דיר
חייכען >זחן ערוווורבען פחן דענן וויהרי קרחפמ ני 3 מ >זעהר הער־
עווין.ן: (כ) ויח ^עבעהרמע כחכ־־ ן.עבן: חוכממעמ , חזכד פ!יבמין>
>זח}ס ו״כען ברודר רען הב!, הב} וח!}טמז חוין : דענן ערדבחדן ויין :
ווחרד חיין מחן 1 חוכד (ינוהירמי / (יג) קין מפרחך כו דענן עזויגן /
קין חבר ווחרד חײן חקרט>יחן : >ז״כע ממרחפי 1 ויומ כוגרחט/ חזנן
(ג) נחך ח״ניגרכיימ ברחכמע קין ויח י.וערמרחן.ן: (יד) ויהע/ דוח
פחן דער פרז 3 מ דעש ערדרײבמ החסמ >זיך פרמריבען פחן דיוענן
ךענן עוויןכן חיין גטעכק : (ר) 1 ווכד עררר״כי היכווען./ פר ד״ננןחנמי־
הב! ברח 5 מי חויך חיין ן.מעכק, 3 חן }יכי ורו! חיך וויך פרבירןק, זוען
דען ערממ!ינן.ען וײכט ק!״כןפיהש/ 1 ויך נון חזכממעמ חזנד פ}י 3 מין.
חוכד פחן חיהרען פעמממ־קען • חוין 1 דר ערדי; בין, וח וזירד >זיך
דער עווין.ע זוחכדמע וין (ו הב! יעדר חונן בריכן.ען , דער ״יך
חוכד (ז ו״ננן ן.מעכקי: (ה) (ו קין פיכדמ: (טו) דח מפרחך דר עווין.י
קין ועהר, חוכד ויין 1 וכן.וי 3 מ 3 ׳! ער'ן.רח 3 ן וזערדן ! דער עזוין.ע
חב: (ו) דער עווין.ע מפרחך כו >זח 3 מי דענן קין חײן (״ 3 ען ,
קין, ווחרונן £רדריטמ עש דיך ? דמ חיהן כי 3 מ יעדר ערמ!חן.י /
חוכד ווחרזנן חיומ דיין חכן.וי 3 מ ; 1 ז דער חיהן פיכדמ: (טז) ח}וח גיכ^
1 ובן.פח 1 !ן ? (ז) חיומ עש כי 3 מ חן קין פחן דענן חכמ!יין דעט ע״יגען
דעק ? וזען דוח דיך ן.ומ חזין*' ווען. חוכדכוענמע ויך חיןדר!חכדש
5 יהרטמ / קחכסמו חזיך ד״ני חייגן מח 3 מ נוד , 3 זר >זחרנן וײמי £ון
עוזפחרהעבץ * זוען דו 1 ז דיך 1 ובער עדן: (יז) קין זזחהכמי וײנר 3 רזיוו
ני 3 מ ן.ומ חזיןי פיהרטמ , וח רוהמ ב״ח, .זיח ווחרד מווחנן.ר חזכד
דיח ויכדי פר דר מיהרי: כחך דיר ן.בחהר חכון/ דחבויחמיער חײנע
חיומ חיהר פר!חכן.ן י, וו!״ן דוח ממחמ חזכד כענמי זיח , וויח ו״כען
קחכטמ חיברויח הערמן: (ח) קין וחהן, חנוך : (יח) דענן חנוך
מפרחך כו וייכנן ברזדר הבי: ח!ז ווחורדי עירדנבחהרן, עירד (״נבז
זיח סן ח״נשמ חויף דעק פע!דע >זחויח!, >וחוױו! 3 *ין.מי וזחוםוו! ,
ווחרן, ערהוב ויך קין חיבר זייבן חזכד >ותומח! (יין.מי!>זך: ייט) דיזר
ברזדר, הב} חזכד ערמ!ון■ חיהן : !>זן כחנן זיך־ נוו״ח וו״בר, דער