Page
בראשית ד ח
ינוהר , 1 וונד 5 ײן.עי ועהני חונו
סע?טר : (ה) וו!ע דיוו 1 עבנס•
י 1 והרי 1 ודנ( י י נײן הונדרט 1 וונד
דרײםין. וווזרן, עט 1 זרב ער: (ו) כות
!עבטי הזנדרט 1 זונד £ינןי יווהר
רזינד 'נײן.טי 1 ונוט : (ז) נ 1 ו 5 דעכ(
טת דען 1 ונזט ן. 3 יין.ט , !עבטי ער
נחך ווכט הונדרט ווזנדזיבן י 1 והרי ,
חונד 3 ײן.טי *עהני 1 וונד טע 5 טר ;
(ח) ח!ט ח!!י !עבנטיחהרי טדג
נײן הזנדרט חונד 3 וזע!ף ווחרן ,
טטחרב ער : (ט) חנזט !עבטי
נײנ 3 ין. יחהר חונד 3 יין.טי קינן :
(י) נח 5 דעכן ער קינן ן. 3 יין.ט החטטי/
!עבטיחנזטגחךח 5 ט הונדרט חונד
פונ 3£ עהן יחהרי/ חונד 3 ײן:טיועה:י
חונד טע 5 טר : (יא) ח!ם ח!!ע
!עבנטיחהרע חנוט נײן הונדרנו
חונד פיכןי ווחרן טטחרב ער :
(יב) קינן !עבטי :יבנ 3 ין. יחהרי
חוגד 3 יעטי >יה!!ח!: (ע) נח 5 דענן
ער דען >וה!!ח! ן. 3 ״גט , !עבטי
קינן נחך ח 5 ט הונדרט חונ׳ 5 יר 3 יןנ
יחהרי , חונד ינײ^טי זעהני חונד
טע 5 טר : (יד) ח!ט ח!!י !עבנטיי
יחהרי קינן נײן הונדרט חונד 3 עה
ווחרן , טטחרב ער : (טו) >יה!!ח
!עכטי פינן 1 חונד *ע 35 ין. יחהרי
חוגד 3 ״ן.טי ירד: (טז) נח 5 דענן ער
דען ירד ן. 3 ײן.ט, !עבטי >וה!!ח! נחך
ח 5 טהונדרט חונד דרייטין. יחהרי,
חונד 3 ײן.טי ועהני חזנד טע 5 טר :
(יז) ח!ט ח!!י !עבנטיחהרי >*ה!!רו?
ח 5 ט הונדרט 5 ינף' חונד נײג 3 י 4
ווחרן , טטחרב ער : (יח) ירד
!עבטי הונדרט חונד 3 ווײח חונד
*עינין. יחהרי חונד 3 יין.טי חנזך :
ריט) נח 5 דענן ער דען חנזך ן-ניי^ט /
!עכטי ירד נחך וו 5 ט הונדרט יחהרי
חונד 3 ײן.טי ועהני חונד טע 5 טר :
(כ) ו,'ט וו!!י!עבננזיחהרי ירד נײן
הונדרט 3 זו״ח חונד *ע 35 ין. וורזרן ,
טטחרב ער : (כא) חנוך !עבטי
פיכןי חזנד *ע 35 ין. יחהרי חזנד
3 ײן.טע
חיינען נח>ון ווחר עדה חונד דער
חנדרן גח>>ן ווחר 3 !ה : (כ) עדה
ן.בחהר יב! ׳ דער וע!בי ווחר דער
ערטטי 3 ע!טנבווחהנער חוגד פיה־
טוײבר: (כא) דער נח>יע ויינש
ברודרש זזחהר יוב!, דרוע!בי זוחר
דער ערטטי החרפן חונד 3 יטער־
ט!ען.ר : (כב) חונד חויך 3 !ה
ן.בחהר, נע>ו!יך דען תזב! קין ,
יוע? 5 ר ן.!ענ 3 נדט וזערק 3 ״ןנ פחן
קזפפרווונדחייון 3 ו>יח 5 ן פרטטונד
חונדדיח טוועטטרתוב! קינש ווחר
גע>וה: (כג) !״ך טפרחד חײנםט 3 ו
ויינן ווייברן, עדה 1 וונד נ!ה, הערט
ײ״נר טטסוחי! וו״בר ז>וכ י ו! פר־
געה״ט >יייני רעדי!חיינן >יחן ער״
ט!חן.ע חיך 3 ו ח״נר וזחונדי/ חונד
ח״נען ״נג!ינן. 3 ו חײנער בײ!ע :
(כד) וזירד קין ויבן פע!טין■ ^רח 5 ן
*ח !ײך ויבן חונד ןיבנ 3 ין.פע!טין■ :
(כה) חדנן זוחהנטי פערנר ו״נר
פרויח בייח, ויח ן.בחהר ח״נען
*חהן, חונדנענטי חיהן טת, דען
*יח טפרחך, ן.חט החט חיר חנדרן
*ח>וןבטעהרט חןדער טטע!!י פ 1 ון
הב!, דען קין ערט!ח^ן: (כי) דטק
טת ווחרדחויך חײןוחהן ן:בחהרן/
1 זונד ער נענטי וײן נח>>ען חגוט :
דח״ח!ט 5 ינן. >יחן חן 3 ז בנעננטן
>ויט דענןנחוון דעשעזזי^ן :
^ (א) דיוט חיוט דט ן.ט!ע 5 ט* ־
רען.יםטר דר נח 5 קח>ו>ון
5 חן חדק: דח גחט חדק ערטון 1 /
>יח 5 טי ער חיהן חין דר עהנ!י 5 ״
ק״ט ן.חטטט : (ב) >יחנטן חונד
*וײבשן החט ער ויח ערטחפן ,
*ען.נטע ויח חונד נעננט חיהרן
נח>ין חדק (>יענט) דח ויח ן.טחפן
ווחורדן : (ג) ח!ט חדק הונדרט
חונד דרײםין. יחהרי !עבטי, נ״גטי
ער חין *ײנר עהנ!י 5 ק״ט *״ן עכן־
כי!ד , חונד נענטע חיהן טת :
1 ד) נח 5 דעק ער טת ן. 3 ײן.ט ,
!עבטי חדק נחך ח 5 ט הונדרט