Page
נח ד
טטרײטן , דיחוויי! ער ד^ך פזײס
דוויך 1 ויוט , עט ן(*!!ן 1 ובר *ײכי
פרינזט ט 1 ון.י כרוך וײן הונדרט רוונד
3 וויזנ 3 יןנ ילזהר: (ד)די 1 ו ריון וורורן
רוווו 1 ו!ש וז/ין׳' דעל ערדי, ו 1 ו וווור
עט ווויך גווכהער, וויי! דירו ן.עט•
!יכי וועכטן קוזוון גז דען סעכטרן
דעש ן.>ו״כן וווזכס וזזכד דיוע וזיהכן
ן.בווהרן : דיוט זיכד דיוז הע!דן /
ווע!כי פוון יעהער בריווטי וועכנר
וזוורן: (ה) וו!ס דר עווי^י וווהי ,
דווש דיוו בוושה״ט דעש >ועכס!י 3 ן
ן.ס!עכטי ן.רווש זווור וווין*' דר ערדי ,
וזוכד וו!!ס טיכטן דר ^דווכקן זײכש
הער 3 נס כור וזיווודר ווזין*' דס בעוין
ן.ינן.ן : (ו) דוז ברייווטי דר עווי^י
דוזש ער דען וועכסן ווזיך ערדן
ןטוחכט החטטי/ חונד החטטי פר־
דרוש חין וײכנן הערכן : (ז) חוכד
דר עוזין.י טפרווך , חיך זזי!{ דען
חעכסן דען חיך ערסחפן החבי /
פחן דעכן ערדבחדן פרטי!גן , יח
פחן >יעכסן ביו פיה , ביו ן.ווירכן 7
חונד ^$!׳^ 5 דעש הי>ו>ו!ט: דען ע>
רײחט ><יך , דחש חיך ויח *.ײחכנו
החבי: (ח) נח חבר פחכד ^כחדי
חין דען חוין.ן דעש עווי 4 ן:
נח
(ט) פח!^כדס חיוט דיח ^ס!ע 3 טו•
פח!ן.י דעו כח : כח ווחר חײן ן.ע•
רעכטר חויפריכטין.ר אחן חין וייכן
3 ײטן , חונד וזחגד!טי וייט ^חטט ;
(י) כח 3 ײן.טי דרײח ועהכי , טנן
חנןחוכדיפת: (יא) דחײח!ם ווחרד
דיח ערדי פרדערכט פחר ןכחטט /
חוכד ווחרד פח!!ר ן.ווח!טט'עטי^יי
קײט : (יב) ח!ש כון גחט דיח ערדי
זחהי/ חזנד זיח פרדערבט 3 חכד/
דען ח!!ט £)״ט החטטי וייני ויטטי
עררערבט חויןי דער ערדי:(יג)דוו
טפרחך ןחטט 3 ו נח , דר חונטר״
ן.חגן• ח!!ס פ!ײטש חיוט ?ר ײיך
קחחן
4
בראשית ה ר
3 ײן.טי ײתוט!ח: (כב) נחכדעק ער
דען ײתוס!ח ן. 3 יין.ט , ווחכד)טי
רזנוך פחר ן.חטט דר״ח הוכדרט
יחהרי , חזכד 3 ״ן.טי זעהכי חונד
טעכטר : (כג) ח!!ע !עבכסיחהרי
דעש חנוך ווחרן דר״ח הוכדרט
ווזכד £ינןי חוגד ועככין.: (בר) דח
חכוך פחר ן.חט ווחכד!טי, וח ווחר
ער כיכט ײעהר היר, דען ן.חטט
החטטע חיהן 3 ו זיך ^כחײײען :
(כה) ײתוס!ח !עבטי ויבן חוכ׳ חכני 4
יחהר׳ חזנד 3 ײן.טי!ײך: (כו)כחך•
דעק ער דען !ײך כ 3 ײןט , !עבטי
><תוס!ח כחך זיב/ הוכדרט 3 ווײח
חזנד חכ 3 יןכ יחהר , חזכד 3 ײגטי
*עהכי חונד טעכטר : (כז) ח!ס
ײת/ס!ח !עבכסיחהרי ווחרן כ״ן
הוכירט כ״ן חונד זעכ 3 ין.< סטחרב
ער : (כח) !ײך !עבטי 3 וו״ח חזכד
חכ 3 ין- יחהרי חוכד 3 ײן.טי ח״כן
*חהן : (כט) דיזן נעכטי ער נח ,
נעײויך , דיור וזירד חוכס טרעשטן
ב״ח חזנורק טהון חזנד ב״ח דר
><יהוע!ין.קײט, חונוררהחכד חרב״ט
ווזיףי דעק ערדרײך דחז דר עווין.י
3 רפ 1 וכט החט : (ל) נחכדעק ער
נח ן. 3 ״ן.ט_ ׳ !עבטי !ײך כחך פינף
הוכדרט פיכף חונד נײכ 3 ין. יחהרי
וווכד 3 יין.טי ועהכי חוכד טעכטר :
(לא) ח!ס ח!!י !עבנשיחהרי !ײךיז
וזחרן ויבן הוכדריט חוכד ויבן חזכד
ויבכנין ., סטחרב ער : (לב) כח
וזחר 3 ינף הונדרט יחהרי ח!ט ,
וזוגד 3 ײן:טי סק חק חונד יפת:
ך (א) ח!ס כזן דחו ײע;ס!י 3 י גע•
ס!עכט חכ£ינן: ויך 3 ו פר־
ײעהרן וזויןי ערדן , חוכד חיהכן
טעיטר ^בחהרן זזחזרדן: (ב) דח
*חהען דיח געט!יכי ײעכסן דיח
טעכטר דעש ן.ײ״נן ײחכס דחש זיח
עעהן וזחרן, חונד נחהײן ויך ווייבר ,
יוע!כי ויח ויך ערוזעה!טן: (ג) דח
ספרחך דר ע״יגי ײ״ן ג״טט ווירד
<י 3 ט חיײײר חין דעק ײעכסן