Seite
נח
*רו? 3 ס בײוז ריר 1 )ײן , ד 1 ו״יט עש
דיר חוכדדויהכן 3 ונן שפײין דיהכי ;
(כב) כח טחיו דיומ ח! 1 כו, וויוו
חיהכן ן.חט ן.בחטן, ח 1 *ח החט ער
ן.טחהן :
ן (א) דער ע״יןר טערחך 3 ו כח /
ן.עהי היניין , דוח חונד ד״ן
ן.חככס הויי/ חין דיח חרבי , דען
.־יךהחבי חיךןנרעכט פחרווירבט•
פ׳כדן חין ד״.ר(יייט: (ב) פחן חז!:{
רײנ; פיה :חחשטודיר :יבן פחרפחן
יעדר חרט כעהחן , דט וועכין חוכד
:ײן וו״ב 3 |/ חבר פחן דעכן פיה ,
ווע!כט כי 2 ט ר״ן חיוט , *ח! 1 טטו
3 וו״חכעהיו|/ דט י*עכ 3 ן חוכד ו״/
ווייבכן: (ג) חויך פחן דעכ/ פ!ין 1 ־־
ווערק דעש הייו!ט ויבן פחר /
ײכינכןחונד ווייב 2 |/ דען וחײן דח*
פהן חויךי דער ןכתככן ערדי 3 ו ער־•
הח!טן: (ר) דען חיבר *יבן טחן.ע
!חס חיך חויןי' דיח ערדע רע^כען /
פירכין. טחן.ע חוס־ פירכין. נעכטע/
חוכד פרטי!ן-ע ח!!עט וועון/ ווע!כו
חיך ןנײחכט החבע , פחן דעכ/
ערבחדן היג״עןנ : (ה) כדז טהחט
ח 11 עט , וויח חיהכ/ דער עוויןנע
ןנעבחטן: (ו) נח ״חר *עכט הונ ־
דערט יחהר ח 1 ט / ח!ט דח* ״חשר
דער :ינדפחט חויןי דיח ערדע
קחנן : (ן) דח ןכיכן. כח / *יינע
*עהכע , *ייכע פרויח חונד וייכע
*עהכע ווייבר , חין דיח חר 3 ע /
5 חר דענן ן.וועשר דר וינדפ!וטה :
(ח) פחן ר״ננן פיה , *חווחה! ח!ט
פחן דענן פיה ווע!כט ני 3 ט ריין
חיוט , 2 חק ןנפ!יג! , חונד 5 חן
ח 1 !עק , ווח* חוין 1 דענן ערדר״ך
קרי 3 ט: (ט) קחײען חיהרר 3 וו״ח
חוכד 3 וו״ח/ײעכ 3 ן חוכד ווייב 3 ען/
3 • נח חין דיח חר 3 ע , ״יח ןנחטט
(.עבחטן החטטע : (י) ח!ט דיח
*יבען טח^ע פיורבײח ווחרען , קחק
דח< גוועטר דער *יכד 3 !וט חוין׳
דיח ערדע ; (יא) עט ווחר חינן
וע 3 ס
בראשית ו ז
יןחײן , דען דיח ערדי חיוט דורך
ןיח פח!!ר ן.״ח!טטעטץ.קײט ן.ע•
ווחרדען , דחהער ״•!! חיך *יח
פרדערבן *חײט דר ערדי: (יד) ײח 3 י
דיר חיינע חר 3 ע פחן ן-פריהח! , ) ,
סהיי!ע די*ע חר 3 ע חין קחווווערן
חב , חוכד בטטרייכע *ילו פחן
חינכן חונד £חן חוישן ײיט פעך :
(טו) פח!ן.נדר ן.טטח!ט *ח!!:ט דיח
ויח ײחכן , דרײח ה/כדרט ע!!ען
*ייח דיח!ענן.ע דר חרכע , פונפ 3 ין.
ע!!ן חיהרע ברײטע, חוכד דרייטין.
ע*!ען חיהרע העהע : (טז) דוח
וח!!טט חויך חן דער וורכע חײנע
בע!יי 3 טונן. ײחכן, חונד חבערהח!ב
דיח חר 3 ע בי* נו חיינר ע!!ע חבנעײן
!חטען, חונד דיח טירע דר חרכע
חין ריח *ייטע דער*ע!בן ועטנען :
חונטרטטש טטחקווערק : 3 ווייחטש
טטחקווערק/ חונד דריטש טטווק׳
ווערק *ח!!סט דוח דחרין חבט״!ן:
(ױ) חיך חבר ווי!! דיח *ינר 1 !וט
5 חן ווחשר חוין 5 דיח ערדפ בל־יגן.) /
ח 11 ט $!ייט ,חין ווע!כק !עבנסהױך
חיזט / חונטר דעק היײײ! כו פער־
דערבן: חח* רוויך׳ דער ערדע חי*ט ,
*ח!! פרגעהן : (יח) חיט דיר הין״
ןנען.ן ווי!! חיך ײיינן רונר עררי־טן
דוח *ח! 1 שט חין דיח חר 3 ע קחח•
*ען , דוח חונר דיינע *עהנע ,
דײנע פחױו , חונד ד״נר *עהנע
ווײבר ײיט דיר : (יט) חונד פח/
1 ז 1 !עק !עבנדין.( £חן ח!!עק פ!ייטע
*ח!!טט ־וח גווייח פחן ׳עדעק
*זין דיח חר 3 ע ברינ^ען / חוק
*יח חיט דיר 3 ו ע־הח!טען
חיין >וענ 3 ען חונד ח״ן ווייב 3 ן :
(כ)פחןח!ר!ייחן.פ 1 ין.!/ $חן ח!!ר־־
ן״ח פיה חונד פחן ח!!ר!ייח 4 ״ירק
דעש מר־ר״ 3 ס , פחן יעדק *ח!!ן
3 וױיח.״יט דיר היניי/ קח״ײן/ 3 ור
ערהחןטונ^ : (בא) ניק ־יר חבר
חויך פחן ח!!ר 1 ייח טפײוי ״יט ,
ווע,;י ןנגעשן ״יר־ , סונד,*חח״!י