Page
נח ה
לוונד דן): ן.וו:כי ״ענסזיכי ן.ס!ע 3 ס:
(ככ) רו( 1 ע:, ווווו ווין *ײ:ר :לווי דען
חדעכן דעט |עב:כן:הוי 3 : ה(וי 1 ׳ עחן
ח!!נן , וועןכט חויןי דעכן םרחק:ן
זעבס,חיד.) חויון.עקחוױון;(כג) ח|:ח
ערטי!ן.עי דיח ח'ברסוועײ>וו:ן. ח!!ע♦
וועון , ווע!כש חויןי דעש ערדבחדן
!ײכט , פ 1 ונן #ע;סן ביו״עיה , בח
ן.חירק חו:ד ן.פ!ין.! דעש הייווועזש/
ח!!ש חווורד פחן דער ערדי פער״
סי!ן.׳ש : :ח וו!!ײן ב!יב חיברין. ,
חונד ח(וש חיט חיהנן חין דר חר 3 י
חחר : (כר) וח החך ססונד דחג
ן־וועשר חיבר דער ער־, הונדרס
חו;דפו:פ:ין.סחן.:
ךן ע;ד!יך דח 3 סי ןנחסט חן נח
חו;ד חן ח!!ש סהיר, חו;ד חן
ח!!ש פיה , חע! 3 ש חיס חיהק חין
דר חר 5 י חחר, חו;ד £יהריסי חײ;ן
ווינד חיבר דיח ערדי, דחפ 1 ון דחג
ןנוועשר ויך !ען.סי: (ב) דיח קווע!!ן
דר סיפי , חונד דיח ס!ײשן דענן
הי>וח!ש ווחורדן פדס!חשן, חונד דר
רען.ן פוונן הייוח! הערסי ןוויןי׳ :
(ג) דיח ח 1 ושר פר!חהרן ויך פחן
דר ערדי ווען., חיווויר חעהר חו;ד
חעהר,יןו:ד נחחען נ 1 וך הונדרס חו;ד
3 ו;פ 3 ' 4 סחן:ן דרן.ססח!ס 1 וב :
(ד) דחש דױו חרכי חינן ויבנסן
חחנווסי חק :יבנ:עה;סן סחן.י דעש
ווחנחסש, חוין דעק ן.בירן.י חררס
דוהסי : (ה) דיח חחשר פוהרן
£חרס חב :ו ;עהחן , בי: דענן
נעהנסן ויח; 1 וס : חק ערשסן סח^י
דעש :עה;סן ויחנחסש וי;ד די(ז
ספיסנן דר בערן.י:יכסבחר ^חחרדן:
(י)ח!י פיר 3 ין.סחגי:ו ענדי חחרן,
עפנסע נח ד 1 וו פענטסר דר וורכי,
וזע!כשערן.חח 3 ס החססי:(ז) חו;ד
טיקסי דען רחבן חויו: דיור ן.ינןנ
חױוייר חויט חונד קחנן 3 וריק,ביג
דיח ווחשר £חן דער ערדי וחיט־
סרחקנסן: יח) דח טיקסי ער חויך
דיח סויבי חויס, חוק 3 ו יעהן, חב
ב א 1 ב דימ
בראשית ז ח
:ע 3 ש הונדרסען יחהר פחן דענן
!עבע;שח!סר ;ח , ווינן :וו״חסען
חחנחס, חיכן ויב; 3 עה;סן סחן. דע•
ײחנווסש , וון דיונן סוון.י ערברח 3 ן
ח!'(י קווע!!ן דר ן.רחשי סיפי, חו;ד
דיח ס!ײשן דעש הױױי!ש חחורדען
1 וױ£ן.סהחן : (יב) דח ווחר רען.ן־
ן.וש חויןי דר ערדי , פיר 3 ין. סחן.ע
חו;ד פירנין. ;עכסי : (יג) חן עבן
דעח:ע!בן סחן.י , ן.ינן. ;ח, נעבסס
טק חנן ווונד י£דנ דיח :עהני;חיו,
ווױו ווויך דיח £רויח £וזן נח חו;ד
דר״וו זו״בר ו״נר ועה;י חיס חיהנן
חין דיח חר 3 י:(יד) ויח חו;ד ח!!ס
!״ח סהיר , ח(!ר!ײח פיה , חו;ד
ח!!ר!״ח ן.ווירכן,דחו ווויןי דר ערדי
4 רי 3 ס, חו;דח(!ר!ײח ן-£(ין.!, יעדר
5 חן.!, דער £!ין 5 החס: (טז) ן-י;ן.ן
3 ו נח חין דיח 1 ור 3 י הינײן , יע
(ווײח חו;ד(ווייח £חן ח!!נן £!״טי,
חין ווע! 3 ענן {עבנטהויך חיוס :
(טז)דיח הינ״;ן.עה;די £חן ח!!ר!״ח
פ!״סי קחוון ווענכן 1 וו;ד וז״ב 3 ן ,
וזיח חיהק ן.חסס ן.בווסן החססי ,
*חדען ס!חש דר עווין.י הינסר חיהנן
גו: (יז);ון ווחר דיח 1 י:דפ!וס פיר(ין.
טחן.י חויןי דר ערדי, דיח זוחשר
פסיעהרסן :יך , הובן דיח חר 3 י
עײפחר, וח דחש ויח החך חיבר
דר ערס ווען. ן.ינן. : (יח) דח• גע־
וועשר פרססערקסי ויך חונד נחכן
חיויוור (ו סזין 1 ערדן, :ח דחש דיח
חר 3 י חויף־ דענן יוחשר פחרס ו-ינןכ:
(יט) ע;ד!יך פרטסערקסי ויך דחו
ן.זועשר וח ועהר חוין ערדן, דחש
ח!!י החהע בערן.יבדעקס ווחזדדן,
•וע!כי 1 וו:סר דענן ן.ח; 3 ן הייױיע!
וי;ד : (כ) פו;פ(עהן ע!!ן החך
דריבר ערהוב :יך דחו ן.וועשר ,
חו;ד דיח בערן.י ווווורדן בדעקס :
(כא) דח פרן.ינ 4 ח!!ש £!״ס , דח•
חוין*' דר ערדן ויך רען.ס , £4 !יך! ,
פיה , חו:ד סהיר , חונד ח!!עש
ג׳ווירכן דחו חוין׳' דר ערדן ךריכס ,