Seite
ח 131 /\ 1/1 זו-א> 1 ח 3 ־ו 8 > 1 ©ר 11 ס 11 כ 11 כ 5113131 ח©/ץ|ח 0 1 סחו 1 -±> 3 * 3 00829-0-01-0009-0015 ^ :.־ז^!־ 1 ס 1 ו 8
•־- ■ 9 # ״־״־ •״•־ ׳• ־־•׳
3 <
״ג
יונ
5 י
* 1 )
וונ
דו
(ז:
אכ
דכ
1 וי
*ײו
ייץ
״ינ
חי׳
די<
5 יו
די 1
^וו•
סי<
כעו
ער
3 !י
ע!ו
הוי
דיו
טש
חיי
>וױ
סיי
עוו
*ין
יח!
3 וו<
חין
5 ױ
יי 3
1 )ײ
יעי
דיו
5 !ו
נח
חיגד יײנר יעהני ווײבר ײיט חיהין,
הערויס : (יט) רו!ןער!ײח טהיר ,
1 וןזר!ײוו ן.ווירק / ווונד ח!!ער!ײח
ן.עפזין.ז , יו!!עט ווווי חויןי ערדן
׳<׳-.) ׳•>׳ 1 -ו׳חעי דענן עווין.ן וז״נן
ח!טחר , נחק 3 חן וו!!ר!ײח רײנעכן
עיה ׳ חונד $חן ח!!ר!ײח רײנ^
ו-פ!יגז, חונד ברחכטי גחנ 3 י חפער
חוין דען ח!טחר : (בא) דר עווין.י
נחק דען !יב!י 3 ן דופט חיט ווחה!*
ן.עח!?ן חן , חונד ספרחך 3 ו ויך
יע!בנוט , חיך ווי!! דחי ערדרײך ו
ני 5 ט ײעהר £רפ!ו 3 ן , חונן דעס
ײענט^ ווי!!ן ׳ דען דחי טי 3 טן דעש
><ענפ(י 3 ן הערננט חיוט בעוי פחן
י:ן.נד חויןי: חיך ווי!! ני 3 ט ײעהר
ח!!ט !עבנדי^י טעדטן , ״יח חיך
ןנטהחן החבי: (כב) וח !חנגי דיח
עדדי;ײן ויירד, יח!! יחחט , חונד
ערנטי, פרחסט , חונד היט 3 ע ,
יחײויר , חונד ווינטר , טחן. חונד
נח 3 ט, ני 5 ט <<עהר חויפהערן:
^׳ן (א) ן.ווט *טגנטי נח חונד וײני ׳
יעהני, ח<כד טפרחך 3 ו
חיהנן , וײד 2 רו 3 טבחר, *עהרס
ח״ך , חונד ער£י!!ס דיח ערדי :
(ב) ח״ערי פורכט חונד חייער
טרעקן וח!! חויך ח!!י סהירי דעט
!חנדט, חונרחויך ח!!ט נ£!ין.! דעס
הי><><!ס קח><><ן : ח!!ס ווחט חויןי
ערדן ויך בווען.ט , חונד ח!!י פיסי
דעט סעערט, וינד חין חײערי נע־
ווח!ס ן.ען.עבן: (ג) ווחס ויך כווען״ט,,'
חונד !עבנדינ חיוט , וח!! חײער
ויין 3 וסך עסן , וויח ^ריני קרײסר
הווב חיך חײך ח!!עס ^ע^עבן :
(ד) יעדחך 5 !״ס ווחרין דחו טירסי
!עבן, נעו<!יךדחוב!וטחיוט, וחןןס
חיהר ניכט עטן: (ה) חויך ווערדי
חיך חײער ב!וט , ווחרחן חײער 1
!עבן הענ^ט , פחדק , פחן דער }
החנד ח!!ס !עננדי^ן ווי!! חיך עם
עחדרן
בראשית ח
דיח ווחסר 4 פח!!ן וינד חויןי דענן
ערדבחטן : (ט) דיח טויבי פחנד
חבר ק״נע רוהיטטעטי 3 יר חיהרן
5 וסבח!!ן, חונד קעהרטי 3 ו חיהכן
חין דיח חר 3 י 3 וריק, דען נחך ווחר
ווסטר חויןי דר ן.חנ'נן ערדי : ער
טטרעקטי ו״כי החנד חויפ, נחכן
זיח , חונד ברח 3 טי ויח 3 ו ויך חין
דיח חר 3 י : (י) הירויךי ווחרטעטע
ער נחך חנדרע ויבן טחן.י , חונד
סיקטע חבס<ח!ט דיח ט/יבי חויש
דד חרבי: (•א) ח!ש-דיח טויבי 3 ור
חבנד 3 ײט 3 וריק קחכן, החטיטי ויח
חיין עה!ב!חט , חבן.פ!יקט , חיק
>יונדי: דח ><ערקיטי נח, דחס דיח
*וחסר חויןי דר ערדי ן.פח!!ען וינד:
(יב) נון ווחרטעטי ער נחך ויבען
חנדרי טחן.י , חונד סיקטי דיח
סויבי חויס, ויח קעהרטי חבר ני 3 ט
ןוידר 3 ו חיהכן 3 ורוק : (יג) ח!ס נח
*ע 3 ט הונדרט חונד חײן יחהר ח!ט
ווחר , חכן ערםטן טחןד דעוערוטן
אחנחטש , ווחר דחו ווחסר חנ״
^טרחקנט נחן דר ערדי: דח טחט
נח דיח דעקי דר חר 3 י חב , חונד
*חהי, דחט דיח חברנ!ע 3 י דעש
ערדרײ 3 ס חבנעטרחקנט ווחר :
(יר) חבר חיכן 3 ווייטן ><חנחט, חכן
*יבן חונד 3 ווחנכינסטן טחנע דעט
אחנחטס , ווחר דיח ערדי פע! 1 ין-
חוישן.שרחקנט : (טו) דח רעדטע
ן.חטט ״יט נח, חונד טפרחך :
(טז) ן.עהי הרויס חויס דר חר 3 י,
דוח, ד״ני 5 רויח , דײני *עהני ,
חונד ד״נר ועהני ווײבר ><יט דיר :
(ױ) ח!!ר!ײח טיר, ווע!כם ב״ח דיר
חיוט , פחן ח!!ר!ײח פ!ײש, חן
ן.פ!יו.! , פיה , חונד חן חן!ר!ײח
ן.ווירכן , דחו ח.ןיןי ערדן קרי 3 ט ,
ברינן.י >ויט דיר הערויו , דחש ויח
ןיך פחיט פפ!חננן חויןי דער ערדי,
5 ס 3 טבחר ו״ן חונד *יך פסועהרן
חויך דר ערדי: (יח) דח 4 ינ^ נח
חונד וײכי ועהני, חונד ו״ני פרויח ו