Page
ח 131 /) 1 /)־ 111 ז> 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ו 41 ס 11 כ 11 נ 51 ) 3 ) 51 ־ 61 /\ 1 חט 1 מחו 1 -) 80 ) 3 0152-0301 - 30829-0-01 ) 0 :.־ו 1 \ 1-1 מ 811
ד
ג\
וו
עי
די
פ
דו
סו
ד<
דנ
וו•
די
ט•
וונ
וונ
קי
די
(נו
עכ
1 וו
דוו
ד 1 ו
רי
? 50
4 י 1
דע
ווע
וויי
דיו
דיי
היז
ווײ
>< 11 |
ברו
ז/ע;
5 עס
קײ<
ו״נו
ן.ענ
גי 3 :
זיו^ן
דר
וויר
וורון
־ד
כיתבוא
1 וויןי דען יוקר ברינן.ן: יוונד וועני^
וויינזיזוועןן, דען דייו הייוזםרעקקן
ווערדן עט יובפרעטען : (לש) דוח
חירטט וו״נכערן.* ע£? 0 נ 3 נבן וזונד
בעוורבײטן : וובר דען ״יין וועדר
טרינקען, נ 0 ך ווײנזע^ן, דען דער
יוסורכן ווירד וויהן פרנעהרן :
(מ)וןעזבויחי ווירטט דווו הוובן סין
וו 1 !ן דײנן גרענינן: וובר חוו ווירטט
די־ ניכט חיט וןע!י * 0 ?בן /דען דיין
וזע!בויק ווירד' דיוו' בעערן ווב־
ווערפן (מא) ועהני יוונד טעכטר
ווירטט דו 0 3 יין.ן י וובר ניכט הוובן,
דען זיח ווערדן סין דיח ו.עפחנן.ן־
םחפט ן.עהו ״יםן (מב.ו ח?!י ד״ני
ב״חי חינד זחנדפריכטי: ווירד דח*
חונגעניפר פערדערבן : (מג) דער
פרעיודי,דער זיך ב״ח דיר חויןיהע!ס 1
ווירד זיך חיבר דיך חיח׳ור חעהר
ערהעבן : חונד חח ווירזט חיחחר
חעהר הערונטר קחײחן: (מד) ער
ווירד דיר ?״הן , חח חבר ניכט
חיהנן, ער ווירד דער העררםנדי
חונדדוח ־ר חבהענגין-י טהײז;יין :
(מה) ח 1 !י דיזי פ?י 3 י ווערדן חיבר
דיך קחחחן, דיך £ער$ח 1 גן , חונד
ח״נהח 1 ן , ביז חח $רטי!גט ווער-
דעסט : וויי 1 דוח דר םטיויחי דעז
עחיגן דײנעט ן.חטטט ני 5 ט החזנ*
ן.החר 3 ן חח 11 ן, דיח 5 ערוורדנו"נגן
חונד גועטיי נו בעחבחכטן, דיח
ער דיר עחרגםריבן החט: (מי)דיזי
פ!יכי חערדן חן דיר חונד דײנען
נח 3 קחחחן , ?ו עווין.ן נייטן / נוק
3 יי 3 ן חונד בעווייס דינן : (מז) דוו
דוח דעק עחיגן ד״נק גחטטי כי 3 ט
חח! 1 טזט י״ט פרןנניןנן חונד ערעהי
!י 3 ק ג־זיהטי דינען : ח!ט דוח חין
ח!!ק חיברע!וטי!עבטםט • (טח: זח
חירזט דוח נונחעהר דײנק פיינדי,
דעק דיך דר עוויןסי יזםיקן ווירד ,
חין הונגר , דורסט , ב 1 עטי חונד
חחנג! חן ס!?כן, דינען חיטן . דיזר
ווירד מיין חייוערנס יןןך דױ חויף׳
דען
דברים כח
5 ו ח!!ן 3 ײטן, חונד ניחחחנדווירד
דיר הע 1 טן: (ל) דוח חירסט דיר
חייני פוויח חנטרויחן !חזן, חונד
חיין חנדרר ווירד זיחבם!ח£ן, דוח
ווירטט חיין הויז בויחן, חונדני 3 ט
דחרין ווחהנען: חיינען חײנבערן.
פפ!חנ 3 ן / חונד ני 3 ט דיח ערםטע
וו״נ!עזי הח?טן : י.לא) ד״ן ח 3 ס
ווירד עחר ד״נן חויגן גם?ח 3 טעט
יוערדן, חונד דוח ווירסט ני 3 טס
דיחפחן עטן ־ ד״ן עז? חירד פחר
ד״נק חנן.זי 3 ט חיט גחח!ט הינחעןנ
ן.פיהרט, חונדדירני 3 ט ווידר 3 וריק
ן.ברח 3 ט ווערדן: דיין ק 1 יינם פיה
ווירד דיינר £״נדי ב״טי ז״ן חונ׳דיר
וזירד ניח״חנד הע!פן : ׳־לב) דייני
*עהני חונד טע 3 טר חערדן חיינק
1 ונדערן 3 ח 1 קי פרייז ^עגעבן זיין ,
דייני סוין-ן ווערדן נחעהן חונד נחך
חיהנען טען.!יך םחח 3 טן חבר דוח
ווירסט קייני חחכט החבן:ילג> דיח
פרי 5 טי דיינט ערדריי 3 ם חונד ח!!ר
דיינר חרבייט ווער־ן !ייטי געניטן
דיח דוח נ 3 ט קעננטט : דוח ווירזט
5 ו ח!!ן נייטן חונרע 3 ט חונד גוו->!ט
?יידן חיםן: (לד) חיבר דיזן חנב!יק,
דרדיר פחרחויגןו״ן ווירד: ווירוט
דוח פחן זיננען קחחחן • ילה> דער
עחיגי חירד דיך חיט בעון גםווירן
פ?ויגן חן דען קניחן חונד היפטן,
2 חן דער פוםזחה?׳ ביז נוק םייטן,
דחפחן דוח ני ז 5 ט חירםט געהיי!ט
ווערדן קעננן: (לס דר עחיגי ווירד
דיך חינד דיינען קענין., דען דוח
חיברדיךוע 5 ן חירטט, חונטר חיין
£ח?ק טרייבן, דחז דוח חונד דייני
2 חר£חהרן ניח ןנעקחננט החבן :
דח חירטט דוח ח!טדען פרע ידן
^עטטרן דינן פחן הח!*) חונד םטיין:
( 1 :) ח!!ען פע!קרן חונטר ווע! 3 י
רער עחין.י דיך פרםטחםן חירד ,
ווירםט דוח 3 וכן ערםטוינען , 3 וכן
בייחםפי! חונד 3 ור ווחרנונן.ט!עהרי
זיין : (לח) דוח חירסט פי? זםחן
וי.#י*