Seite
כי תבא קמז
5 ער 5 ערט 1 ונ^ 1 וזנד ווײגזיציףיגו
1 זי־רי פוס,ח־[ן כירו״^זס ח 1 י( דיוו
ערדי 3 ו ועין £ײר;ו 3 ט ה 1 זט: ווירד
ן.ע;.ן יזיהרן ן. 1 יבי 1 ןעהי>יחן׳ 1 ויהרן
וסהן יוונד יויהרי טח 3 טר ויז יויס־
(.ינשטין; ז״ן : רחמ ויח חיהרי
נחבן.עבורט, דיח חיהר חויש דעק
|ײבי קחײט, חונד דיח קינדר דיח
זיח ן.בעהרט, חויז >וחנן. 1 חן ח 11 ק,
היחו 1 יך חוי 2 פרעשן ווירד : חין דר
בע!חן.רונן■ חונד עגן״י, חין <וע 31 י
דער נ״נד דיך חין ד״נען טהחרן
ברינןנן ווירד : (נח) ווען דוח ניכי 1
ח 1 !י ווחרטי דיזר !עהרי. דיח חין
דיוענן בו 3 י ער'נ״ 3 נט זינד , זחר^י
פע!טין.,בעחבחיטן זוירשט: דינען
עערהלמ־ןיכטען חונד פורכטבחרן
נחײען, דען עווי^ען דײכען ן.חט 5 ו
פירבטן: (ניז) זח ווירד דער עוויןני
דיר חונד ד״נן נח 3 קחח״ן חויסר*
חרדענט!יכיפ!חן.ןנוסיקן שוועהרי
חונד חנהח!טנדי פ!ח^ן. בעזי חונד
חנהחוטנדי קרחנק־ייטן: (ר.׳ ח!!י
ו״ 3 ן יונריכןיז, פחר ווע!״כןדוח דיך
ט״יוסט , ווירר ער דיר ווידר 3 וי
ווענרן : דחם זיח דיר חנהענ^ן :
(םא) חויך ח 1 !י חרטן פחן קרחנק־
ה״ט חונד פ 1 חן.י , דיח חין דעכן
בזכי דיזער !עה. י ני 3 ט ערוועהנט
ווחרדן: זוירד דר עווין״ חיכר דיך
קחי<וון י 1 חסן, ביו;ו ד״נר £ע?!יןנן
פערטיינוננ : יסב) ח״ני ^ערינני
חניחה! ווירד 2 חן ח״ך חיברי 4
ב!ייבן, דח חיהר פחרהין חן ><ענן:י
דען טטערנן חיכן ה״<><! ן:!ייך ווחרט:
דחרוק דחש יוח דר טטי״וזי דעס
עזוין.ן ד״כט ן.חטטש ווירסט חון־
^עהחרוחק נעוזעזן ז_"| : (שנו זח
וויח ויך דר עזוין-י נופחר 5 רײחטי ,
חײך ;וטש 3 ו טהון חונד ח״ך נו
פרחעהרן ז עבן זח וזירד ער זיך
2 ר״חן חייך 3 ו נרונדי 3 ו רי 3 טן
חינד 3 < פערטי!נן : חיהר ווערדט
חויש דעק ערדר״כי , דחז דוח
לח א 1 38 יעינט
דבדים כח
דען ד.ח!ו !עןנן, ביז ער דיך פער־
טי!ן.ט החבן ווירד : (טט.ןדרעווי 4 י
ווירר פחן פערני, פחנן ענדי דער
ערדי, חיין פח!ק, וח טנע 11 ח!ס
דער חד!ר פ 1 ינט, חיבר דיך העס
פיהרן: ח״ן פח!ק . דעטן טפרח 3 י
דווו ני 3 ט פרטטײהן ווירוט: (נ) ח״ן
פרעכש £ח!ק•. דוזן דיח פערשחן
דעס ח!טן ני 3 ט חנויהט: חונד זיך
דעז יזננן ני 3 ט ערבחרװט: (נא) דיוש
ווירד דיח פח 3 ט דיינש 2 יהו חונד
דיינס !חינדש , ביז 3 ו דײנר פער ־
טי)נונן. 2 ר 3 עהרן : עז ווירד דיר
וועדר ;טר״די, ״חשט, נחך חע! ,
וועדר י.ו 3 ט דר רינדר ט.ך יזנן) דעז
ק!ײנן פיהז חיברין. !וושן ; זחנדרן
דיך פע 11 יו. 3 ו ^רונדי ריכטען :
(נב) חין ח(!ען דיינען טהחרן ווירד
עש דיך בע!ח^רן , ביס דיח החהן
ח<נד 5 עסטן חייחרן. חויןי ווע 1 כי
דוח דיך£ר!חשוט, חין דיינק !חנדי
דחרנידר !ין."ן ווערדן: וח וויס־ עש
דיךענן.סטין.ן חין ח!!ן טהחרן ד״נס
זחנדם , דחו דױ־ דילר -ויי 4 י דיין
ן;חט ןן.עבן הוובן ווירד : (נג) חין
דער בע!ו 1 ן.רונג חונד ענן.י , חין
ווע!כיד״ן פ״נד דיךטרייבן זוױיד,
וזירסט דוח דייכי חיין.ני!״בופרוכט,
דחו ע!״ט דר זעהני חזנד טע 3 טר,
דיח דיר דר עווי־^י דיין ן.חט י^עבן
החבן ווירד, פרעשן >וישו: (גב) דר
וויי 3 !י 3 טטי חונד ווחה 1 !יסטי^סטי
><חן חונטר ווייך : ווירד ן.ען.ן זיינן
ברודר , ז״ני גע!יבטי פרויח חוכד
^עגן דיח קינדר, דיח ער חיברץ:
1 עשט, >וישן.ינזטץ. זיין: ינדיט חונד
ק״ננן 12 ון חיהנן 2 חן דענן 2 !״טי
זיינרקינדר דחז ער 2 ר 5 עהרן ווירד,
ן.עבן ווחחען , זוײ! חיהנן ז.ונסט
גי 3 שס חיברין. ב!ייבט : חין דר בע־
זח^רונ^ חונדענן.׳ , חין ווע! 3 י דיך
דר פ״נד חין ח!!ן טהחרן ברינ^ן
ווירד י־י) דיח וזיי 3 !י 3 שטי חונד
ווחהןןישטין״סטי פרויח , דיח חויס