Page
כיתבא
נועהן , וורויו דער עוויןנע יזין >ו 3 רען
1 ון פרעה, וײנען בעדיהנטן 1 וונד
וײנק ן.חנ 5 ן !הנדע , 1£ ור 1 ז״ערן
יזייןנן חויו^עחיבט החס : (ב.) דיח
ן.רחםן 5 רוו 3 ונן.ען, דיזפ 1 )| דיח
חוין.נ 3 יין.י ווחרטט : יענע ן.רחטע
3 ײ 3 ןחונד ווחונדרווערקי: ;ג)חבר
ביו חויןי דען הײטץ.ן טחן: החבש
חיהר, דורך ן:עם 1 יכט פרהעענים ,
קײן הערין ^נ״^ם, דט פרטםענרין:
ווערי, קײני חויגן ווע? 3 י ועהן ,
קײני$הרן,וועןכי הערן/ (ד) חיך
החבי חײך נון וזעהר פיר 3 ין. יחהרי
חין דר וויםטי הרו>זן.פיהרם : דיח
קזײדר וינד חײך חינדעםען ני 3 ט
פחנן ?ײבי ^עח^ן, חונד דיח טוהי
ני 3 ט פחן דען פיסן : (ה.) ברןוד
החבם חיהר ני 3 ם ן:ן.עטן , חויך
קײנן ווײן חדר חנדרם טטחרקי ן.ע־
םרענקי ^סרונקן: חויט דיון חוזז־
טטענדן וח!!ם חיהר ערקעננן, דט •
חיך,דערעיוי 4 י, חײערןחסזײצ) :
(ו) ח!ס חיהר חין דיור ו-עןנד חנ־
קח>זם: 3 חו.טיחןקענין: 3 וחטבון ,
חונד עון. קענין. נו בטן ווידר חונו
3 ו 3 ע!די, ח!!ײן וויר ט!ו^ן ויח :
(ז) נחײן חיהר !חנדי ח״ן , חונד
ן.חבן עם דען טםעווזזן רחובן חונד
ן.ד: וויחחויך דעבן הח!בן טטחזזזזי
זזנטה 3 וכן ערב;.וםי : בחבח 5 םם
ח 5 וח דיח וווןרםי דיום בונדט חונד
טוהם דר נחך : וח ווערדט חיהר
ןנ!יק החבן חין חן!ענ{ ווחו חיהר
פחרנעזזט ;
נצבים
(ט) חיהר טטעהט יע 3 ט ח!!ע $חר
דענן עוויגען, ח״ערנן ן.חטטע :
טטחזזה״פםער דער ן.ט!ע 3 טער ,
ע!טםםן חונדחז<ם!ײםי, חויךיעדר
^זז״ני חין יטרח!: (׳) חײערי קינדר
ווײבר, חונד דרפרעזזדי, דר חינן
!ח־% בײח ח״ך חיוט : 5 חן הח! 4
הויחר
דברים כח כם
ענ 5 ם חײנ 3 ונעה>זן הינ 3 יהסם, חיט
דרווחור 3 !הערויו^ריטן (םד)חונד
פחןדעכןעווי^ןחזנטר ח!!י 5 ע!קר,
פחן חייננן ענדי דר ערדי ביו נוק
חנררן, פרטטרײחט ווערדן:ח!!זון)
דוח ווירטט פרעזזדן ןעםטרן, עחן
ד.ח!^ חזנד טםיין, דיח דיר חונד
דײנען פחרפחהרן חונבקחנם וינד
דינן: < כה^ דח 3 ו יוירםם דוח חונ־
טער דיין פע!קרן וע 1 בום ק־ינע
ב!״בנדי טטעםטי, חזנד פיר דייני
5 וטוחה!ן קיינן רוהיפןחט , ) פינדן:
וחנדרן דער עווין.י דײן ן.חס ווירד
חזיך דחוע!בום דײן הערן חונרוהין:,
דײניחוי^ן פרטזזח 3 טנד, חונד דײני
זעע!י 2 ח!!ער קוזחזר וײן !מםען :
(םי) דײן!עבן ווירד דיר ^נחיבר
טוועבן: דוח ווירטם נח 3 ם חונד
םחן. חין 5 ור 5 ם ו״ן , חונד דײן
!עבן ניח>זח!ט פיר וי 3 ר הח!םן :
(םז) דעו >זחרן.נט וז*רטט דוח וח^ן,
חך ווערי עט דחךטחן חבנד! חונד
דעם חבנדם, חך ווערי עט,־חך טחן
״חר^ן! וחפח!!ר פור 3 סווירד דײן
הערי), חונד וח טרעקןיך דר חן'
ב!יק וײן, דען דוח פחר חזיןן הח״בן
ווירטם: (סח^ סים טיפן פח!! ווירד
דער עוויױ דיך ווידר נחך >ז 3 רינן
3 יהרן !חטן: חויךי דענן זוע^י, ,־ח־
5 חן חיך דיר 5 רטפרחכן, דוח וח!!־
נועםם חיהן ניח>זח!ט ווידרועהן :
דרווע!בםט ווערדם חיהר ח״ך
חײערן פײנדן 3 ו טק!חפין חונד
טק!חפינן פ״ו ביעםן עו ווירד חבר
קיין יקויפר דח ויין: (םס) דיוט וינד
דיח ווחרסי דעט בונדם, דען דער
עווי^י דעט ><טה בפחה!ן ><יס דען
קינדרן יטרח!ס חיק !חנדי >זוחב 3 ו
ט|יםן: חזיסר דעק בונדי, דען ער
חיט חיחנן 4 ט!תםן חק חרב:
ררז (א) אטה החם חײני רעדע
■ חן נחנ 3 ען יטרח! חונד
טפרחן 3 ז חיהנן, חיהר החבם ח!!ו