Page
נצבים קמח
דער עזויןנע ניאסזעהר עערןנעבן
וירו??ן : עי[><עהר ווירד דער 3 רורן
דעמ עײינן רוינד־:ײן 1 <ײ 2 ער 1 ויבר
1 וײנן וווןכן װלזן רויכען / חןןײ ער־
פ 1 וכונ 4 , דירו רוין דיוענן בוכע
נוטעהע׳ ווירד זיךח/ין 1 חיהן!ען י ן :
חונד דער עוויןני חירד ויינן נחיוען
ווונטר דעמ היחיו! חוישטי}נען :
(כ) וויהן וו״ירר ער וווימ רו!ןן ן.ע־
טןעכטרן יטרוו 5 ש 3 זס ח/נן.!יק וווישי
*וזנדרן: עזך ווינהוווט ו*{?ר פער־
וז״דין.ונן.ש£!יני, דיוז וזין דיוענן
בו 3 י דער !עהרי 35 ר 3 ײ 5 נט וינד :
(כא) וזין דער פפעטשטן 3 וקונ 2 ט ,
ווען דױז קינדר, דיוו נווךווייך!עבן
ו/ערדן , וזונד דר וז/יס[ענדר , דר
ווויו ענט$ערנטנן!וזנדי קווחט: דיוו
פ!חן.ען דיוש ןוונדט, וזונד דיין וײכן
וווורנעהחן, חיט ווע!כן דער עווי^י
ןוז?כט בןוזדן הוזט; (ככ) דען ערד־
בוודן, דר דורך דען ברוזנד, וויו♦
וזין טווע 5 ! ווונד ןווזן £רו/וזנדעןט
וויןט: ניכטבזוזעהט ווערדןיקוון ,
ניכטש היערפוזר ברינ^ט, וזויך ניכט
וזיינוױוה{ ווונקרויט ווויפטישען
?עשט: וזונד דעקסדזק עזורה וזדח־
ווונד נבויק ן.!ײ 5 ט: דױז דער עוויןני
וזיק נחרן ווזנד קריווזזי וזויו^קעהרט
הווט: (כג) זווווערדן וז!! , פעןקר
5 רווגן , זווזרוק הוזט דער עווי^ע
דיוק !וונדי חןןוו גטווהן ?׳ זווזהער
דיוער ^רןושע גריוזיגע 3 וזרן י
(כר) חונד יוחן ווירד וזנטווחרסן,
וויי! זיח דען כזנד £ער!ישן, דען
דער עווין.*, דער ן.חט חיהרר ^ור־
פחהרך. וזיט חיהנען נטזחשן, ח!ש
ער זיח חויש דעק !חנדע זז 3 רי:ן
פיהרטע: (כה) הינן.ינן.ן, דיהנטן
חנדרן ן.עטרן חונד בעטן ייח חן :
געטטר, דיח ויח ני 5 ט קחנטן, דיח
ערחיהנן חויך ני 5 ט בטידן החט :
(כו) דחרוק חיוט דער 3 חרן דעט
עווי^ן חיבר דױש !חנר וח ענטי
ברחננט : דט ער ח}? נז־בי חויןי
רטןע!בי
דברים כט
דויחרביו ווחטרטעפ£ר: (יא) דט
דוח דורך דיח טטיקי דעס בינדנישו
•^עהטט (דען בונד חננעהזזסט) ,
חונד דען פרחײדיךנגט£!וך (חינן
חיברטרעטונ^מפח!) חיברנעהזזשט:
>זיט ווע! 3 כןדערעזוי 4 ע דיך הײטע
■^רפפזיכטעיט: חונן דיך הירזזיט 3 ו
*״ננן פח!קי חנ 3 ונעהזזן: חונד דײן
ן.חט 3 ז ן״ן, וויח ערדיר£רהײטן :
חונד דײנען פחרפחהרן , חכרהכן
י 3 חקחונד יעקב 3 ון.טוו<זהרןהחט :
(יג) נ 3 ט זזיט חײך ח!״ן: וע 3 י וזיך
דיון בונד ווונד דיזן פרח״דיגזנגט־
5 !ז״פעשט: (יד) וחכדרן זזיט דענן,
וועןכר היר £ר דענן עוזיגן חונורק
ן.חטטי, זזיט חזנס 3 יגע 4 | חיזט :
חונד חויךזויט דעזזיעני^ן דער היר
ניכט 3 י:ענן חיוט: (טסחיהרער־
חינרט חייך נחך , וזיח זזיר חזנש
חין >ז 3 ריט חוי$ן.הח!טן החבן: חונד
הערנחך נוזיטען פרטידנן פע!קרן
^ר״וטוינד,דיח חיהר חנ^טרחפן:
(טז) חיהר החבט חיהרי גר״ח! ,
חונד דיח חבט״!יכי 4 ע 3 נבי!דר :
5 חן הח!), טט״ן, וי!בער חונד
ן.ח!ד, דיח ויח החטן, ^ועהן :
(ױ) וח!!טע עטחח ח״ן >יחן חדר
זוײב, ן.ט!ע 3 ט חדר טטחק חונטד
חײך זײן, דעשן הערי) ןיך צזחן יע 3 ט
עיון דעק ע״יגן חונוערן גחט חב־
^וווונדט החבע דען ןנעטרן דיוער
3 ע 1 קר ני/כ 3 וזוחנד!ן , חונד חיהנן
3 ו דיהנן: וח!!טע ח״נע וזחור 3 !
חונטר חייך וײן , דיח וח ^יפטיגש
חונד ביטרש קרזיט הר 5 רברעכטי:
(יח) חיין >זענט, דעד ווען ער דיזן
5 ערח״דיגונגשפ!וך הערט , זיך
זע!בשט חיק הער 3 | ועגנט , חזנד
טפריכט, >ויר וזירד עש זוחה! וײן,
וועןחיך דעק דינקן>ז״נט הער 3 נט
<וז 3 ווחנד!ע: חזנד דיח פע!!ר״ח
חויןי דען דורטט הײ£י(דיח נחטיר־
!י 3 י בן.ירדן ״יט חיבר>זיהטין.ן פס
>זעהרי): (יט) חײנק וח! 5 ן ווירד