Page
נצבים
עווין.ן דײנן ן.חט £חן ן.חנ 3 נן הערנן
1 וונדן.נוננר)עמןי|יבנוט ׳ נזוק דיינר
ערהחזטונן.ווי!ן : (ס׳ ח 1 !י דיוי £ער*
©?• 3 ונ^ן 1 ובר ווירדדער עוזין-ידיין■
ן.ווט חוין , דײני £ײנדי 1 וונד הוזשר
!ען.ן דירז דיך פר 5 ח!ן.ט הוובן :
(ח) דוװ ווירשט 1 ו!סדען פחרט*
עווהרן ׳ דער טטייוווי דעט עווינן
3 ו ן.ד,חר 3 ן חונד רו 3 ?י <ײכי ן.ביוטי
3 ו החןטן, דיוו 1 ויך דיר הײטע ןנע־
ביטי : (מ.\ חונד דער עווין.ע ד״ן
ן.חטט זוירד דיר חין ח!!בן ד״נט
עחרהחבן, חן £רו 3 ט ד״נו 1 ״בט ,
דײנט £יהט חוס־ ד״נט ערדר״ 3 ט
חינן ן:זטן ח״נן £חר 3 ' 4 ן.עבן: דען
ערווירדוין ווידרפר״חן דירווחהן
3 ו טוהן זח וויח ער זיך חיבר ד״ני
2 חרפחהרן ן.פרייחט החט: (י) ווען
דוח נע״ויך דער טטיוויוי דעט עווי^ן
דיינט ^חטטט ן.ד,חר:חכן ו״|/ חונד
וייני ן.בחטי חונר ןטעני, דיח חין
דיזנן בו 3 ע דר |עהר• ער 3 ײ 3 נט וינד ,
בחבח 3 טן; חונד דיך פחן ן.חנ 3 כן
הער 3 ן חונד ײיט ן.ח־.:ר ועע!י נו דענן
עווינןד״ננן נחטיבקעהרן זוירטט:
(יא.- דען דיוש ן.בחט, דחט חיך דיר
*ע 3 טן.עבי. חיוט דיר ני 5 ט פרבחר־
ן.ען, (יב) חזיך ני 5 ט פערני: עט
חיוט ני 3 ט חיק הייו|: דט דוח עטחח
וחן.ן >יע 3 טטט , ווער טטייגט £יר
חזנסחיןדען הייויו! הינזיןי ׳ חזקעט
הרונטר 3 ו הח 5 ן חונד חונט בקחנט
3 ז>)ח 5 ן, זחו״וחןןןווירעט החיטן :
(יג) עט חי:ט חויך ני 3 ט יענו״ט ד©
״עערט : דחט דוח עט״ח וחן.ען
״ע 3 טטט , ווער רייוט פיר חונס
חיברדט״עער, חונןוח! 3 ט הריבר
3 ז הח!ן, חזנד חונש בקחנט 3 ו י!ח 3 ן,
וחווחןזן ווירעש ד.ח 5 ט 1 '*(יד.)וחנדרן
רט זזחרטחיוט דיר^חנן נחהי: דיח
ד.חשי 1 עש חינן ״ונדי חונד דען
בןנריף דחפחן חינן הערנען, וזיח
זח! 3 ט 3 ז בחבוז 3 טן וייח:' טי) ויהע!
חיךןע^י דיריענט !עבן חונד ^ןין־
ועייגק״ט
דברים כט ר
דטועזבי קח״ן !יט ׳ דיח חין דיונן
כו 3 י ^שריבן טטעהן,: (כז) דחרזנן
טטיס ויח דערע״יןכי חזיס חיהרנן
?חנדי יייט יחרן ׳ ^ריכן ווונד כרחור
חזנױחדי: וסנדוזחרןי- ויח חין חײן
חנדרש !חנד ׳ וויח יע 3 ט נעםעהן
חיזט: ייח.) £ערבחרן.ני דינן.י וינד
דעקעוויגן חונורכן ן.חטטי £חרבע־
הח!טן: ווחט חבער ח 3 ענבחהר
ווירד , ן.עהט חזנש חונד חונורע
קינדר חן, דחט וויר נע״ןיך טוהן
וח!!ן ח!!י וווזרטי דיור !עהרי :
^ (א) וזען נזן קיני£טין. ח!!ע
דיוע דינן.ע ח״נטרעפן ,
יעגן חונד פ!ו.־ ׳ וויח חיך ויח דיר
5 נחרן.!עןכט החכי: דוח ני״טט עש
חונטר דען פע!קרן, דחהין דיך דער
עווי^י דיין ^חטפרטטחטןהחט׳ 3 ו
הער 3 ן: (ב) בקעהרטט דיך 3 ז דעכן
ע״יגן דיינק ןכחטי, חונד ^החר 5 טט
ויינר טטי״״י , וויח חיך דיר ה״טע
4 ביטי: דוח חונד דייני קינדר, 5 חן
^חכנק הערנן חוכד ^חנכר ועע!י :
(ג)וחווירדדערעוויגידיין גחטויך
חויך ד״נר ערבחד״ן : חוכד דיך
חזים די ^חנ^נטחפט 3 וריק £יהרן,
חויס ח!!ן £ע!קרן, חזנטר וזע! 3 י
דיך דער עוויגע ר״ן ^חט 3 ער־
טטר״חטהחט, וזירד ער דיך ווידר
5 רוח״!ן: ( *) ווערטט רוח ביז חן
דט ענדידעט הי>ו״!ט פרטטחםן :
וח זוירד רער עווין.עד״ן גחט דיך
5 חן דחהער ווו״״!ן חזנדחיינהח!ן :
(ה) חין דט !חנד 3 וריקברינ 4 |, דט
דײני £ר 5 חהרן בועטן החבן , דט
דוח עם זוידר בוי 3 טט: חוכד ווירד
דיך ^!יק?י 3 ר חזנד 3 חה!ריי 5 ר ״ח 3 ן,
ח!ו ד״כי 5 חר 3 רוהרן 4 ״עי| : (ס דער
עזזין.* דיין גחטווירד חויךד״ן חזנד
ד״נר כח 3 קחחחן הערי) בטכײדן(דיח
חוישטוזייענדי בן.ירדן חונדניעזנגן
דעש הער 3 נש , וויח חיינן זוי!דן חזיו•
ווחו 3 ם,חויטרחטן): דחשדוח דען