Seite
נצבים ױלד קמט
*ײן): ייויך המט דער ע״יני 3 • ״יר
ן.וחן.ט ,׳ דווו *וו(ןמט כי 5 ט וויבר דען
ירדן געהן : (ג) דער עיוי 4 י דיין
ן;חט ווירד וע 1 בשט פ 1 זר דיר הער־
כיהן, ער ווירד דיוע פע 1 קר פחר
דיר הער פרטין^ן, דט דורו ותיהר
?רונד רוין בויין נעהוישט : יהוטע
ווירד ווײער וונפיהררו״ן/ וויוודר
ע״יךע ן.טפרח 5 ן הווט: (ר) דער
עווין-י ווירד רויהנן (דיין פע 5 קרן)
טוהן, ווירו ער מיחן רוונד עי 4 ,
דען ביידן קענץ.ן פוון ווײרי, וזונד
וויהרק !וונדי גטווהן: דיוז ער פר־
טין^ט הווט : (ה) זוו ווירד דער
ע״ין.י ווויך דיוי נרוניוזן פוור ווייך
הינןנעבן. ווונד וויהר ווערדט ײיט
וויהנן פרפווהר) נחך דענן ^בווטי,
דווו וויך ווײך ן,ן.עבן: (ו.) וײד בע־
הער 3 ט ווונד טחפער! 3 יר 5 טענו
וו״ךניבט/ ווונדזחטטווײערן ײוהט
ני 5 ט וינקן 3 וור וויהנן ! דען דער
עוזיגי דײן ןנחט, ערוע!בשט 3 יהט
ײיט דיר/ ער ווירדדיוו הוונדני 5 ט
פרון דיר ווב 3 יהען ווונד דיך ני^ו
5 ר!חטן: (ז) דעק יהוטע ריךי ײעה
3 ו, ווונד *רו^טי רויהק ווק געגנגן
וווורס גוונין יטרווןש, *ײח בהער 3 ט
ווונד טחפפער ! דען דווו ווירשט
ײיט דיועק פוו!קי וזין דווט !חנד
קחײן, דט דר עוויגי חיהרן עיטרן
ינו גטווחהרן החט ; חיהנן'נון..נבן:
חונד דוח ו ירםט ויח דחוע!בשט
חײן וע 5 ן: (ח) דער עוויי^י ועובשט
חיוט עש/ דר 2 חר דיר הערייהט ׳
ער ווירד דיר ב״חטטעהן, ווירד
וײני החנד ני 3 ט פוון דיר יניהן חינ׳
דיך ני 5 ט פר!חשן : פיר 5 טי דיך
ני 3 ט חונד וײח ווונערטרחקען י
(ט) רוטה טריב דיוע נחנ 3 י ד !עהרי
חויןי: חיבר!יווערטי ויח דען פריו־
•ורן, דען ועהנן !וי , דיח דעט
עחינן בונדו!חדי טרינן: חונדחןןן
ע!ששטן פחןיטרח! : (*)חונד^חב
חיהנן דחבײוו סיי! 4 נדן בעפעה! :
יימ
דבױם ל יא
ועזינקײט, טחדחונדחונ^זיקועזינ•
קײט 5 חר: (טז, דען רויך החבי דיר
^בחטן: דען עווינן דײנן ן.חמ 3 ו זיבן,
חיןוײנן״ע^ן 3 ו״חנד!ן ׳ חונדו״ני
^בחטע נועניע חונד רעכטע 3 ו
הח!טן: חין וועןכנן פח!!ידוח ד״ן
זעבען ערהח!טן, ו׳״נד 3 ונעה״ען
ווירשט, חונד דערעזויןײ ד״ן ן.חט
דיך חין דעק !חנדע , דחהין דוח
ן.עהטט , עש חיינטנעה״ן , יעננן
ווירד: (מ) ווען ויך חברדײן הער?
חב״ענדן חונד חוננהחרוחק וײן
ווירד: וועןדוח חויןיחב״ע^ע כרע־
טעשט חנדרי ן.עטר רונבעטסט/חונד
חיהנן 4 חטשדינטט!י 3 ע עהרע ערי
3 ײ 4 וט: (יח) וח פרקינדין.י חין ח״ך
היר״יט, דט חיהרחו״קח״ן: חונד
ני 5 ט זחננע חין דעק !חנדע ב!״בן
ווערדט,דחהין דוח חיבר דען ירדן
^עהסט: חוכ(וח! 3 ם ח״נ 3 ונעה״ן :
(יט)הי״! חונדערדי רו 5 י חיך היר*
״יט 313 ״נן חיברחײך חן: דטחיך
דיר !עבן חונד טןזד, 5 חר^!ענט
החבע, *עענן חזנד £(וך; וועה!ע
דו{עבן,דח״יט דוחחונדדײני נחכ־
קח״ן ערהח!טן ״ערדט : (כ)!יבע
דען ע״יןק ד״נן ן.חט, ן.החר 3 ייײנר
טטי״ע הח!טע דיך חן חיהן: דען
הירוין* ברוהט דײנע ערהח!טונןנ
חונד ד״ן ייחנן-ש!עבן, דט דוח חויןי
דענן ערדר״בע ב!״במט, ווע! 3 ס
דער עזוי^ע דיינען פחר£חהרען
זוברהק י 3 חק חונד יעקב 3 ון.ע־
ט״חהרן, חיהנן חײכט^עבן :
(א) ״טה ן.ינן- הין : חונד
הי!ט ניוך פערגר פח!־
כענדירעדיחןנחנןיטרח!: (כ)ער
טפרחך 3 ו חיהנן, חיך בין נון ״עהר
הונדרט חונד 3 ״חנ 3 יכ יחהר ח!ט,
חונד קוון ני 3 ט ״עהר פחר חײך
מויו מזגדח״ן ן.עהן;חײערןןנפיהרר