Page
ולו
דען וו־רד ״ײן 3 וורן ווידר דוזשומזבי
ענטפןחוון, וויך וועררי זיו• £ר?וו!ן;
וווכד אײן ווכשןיין עוזן וויהכן ווב־
וועכדן, עש ווירד 5 וון ווכדרן פרי
3 עהרט ווערדן ׳ וזוכד ווען עסדען
פוון פיהןן וווכ^יקשפעזןען וווכד
דרוזכן.ווז 5 | ווירד הײאן-יובטווערדן,
ױי ״ירד עס דערוו״כסש כור ער־
קעכטגיט קוואן וווכד שפרעכען ,
הוזבן ״יך כי 5 ט וו!י דייע וווכ^זיקס־
נע!!י בטרוו£ן, ווײ! ווײן ןכװט כי 5 ט
וועהר ב״װ וייר וזיוט ?׳ (יח) װיך
װבר ווערדי דעכן *ע?בן טוון.ס ווײן
װכטזין 5 וזר וויהק פרבערן.ן, חען.ן
װ! 5 ט רעט בעון, דט עס ^טווהן :
דט עש ויך געהחןיך 3 ו וזכדרן ןכעס־
טערן ^חענדטהווט : (יט) טרײבט
װײך װ!יװ פװןןנדן ןכיװנן• װוין , ,
}עהרט װיהן דיוו קיכדר יטרװ 5 ,
דט ייװ *ר)! 3 ן װזיוחעכדי^ןעהרנן :
דװחיט חיר דיור ן.וװנן• װײן (ײןכע
ײיװ ן.ען.ן דיװ קיכדער יטרװןיס :
(כ) דען װיך חערדי דפ פװ!ק װין
רפ זװכד בריכן.ן , דט װיך ויינן £װר־
5 װהרן 3 ו ן:פחװהרן, ווע! 3 ט פװן
איזך װוכד הװכין. , נןישט, עש וזירד
דחועןבםטװיכן װיברפזוס 3 ו עשען
הװבן , װוכד װין ווװןןוסט !עבן :
װוכד זיך װ!טדען כו װכדרן נעטטרן
ווענדן, װיהכען כװטטשדיכטט!י 5 ע
עהרי (ו ער 3 ײן.ן , עס ווירד חיר
פרדרוש חװ 3 ן ווװן!ן, װוכד ז״כען
בוכד ברעצן: (כא) חען עט װןןרען
5 חן ן.רװין װוכן.זיקםפע!!ן װונד
דרװנן.וח!ן חירד ה״חן.וו 3 ט חערדן:
יװ חוון. דיןר ן.יװנן. װ!ו 3 ײן.י חידר
דװשוע|בי פפרע 3 ן, דען ער חירד
£ון י״כן נװצקװחחן כיװחח 5 ס פרן.ע־
םען ווערד]: װיך קעכי ןכװר חװה?
זײני נײ^וכןכ , דיװ עש פװן יעכט
^כ״^ט הװט, בפחר װיך עט נװך
װין רװפ !װנד ברינ^י, דפ װיך(ו־
ןפחװהרן הװבי: יבב)חטה פריב
װ!יװ £װ!ן.נר| ^יװכ^ װויך , װוכד
דברים רא
װק ענדי פחן ויבן יװהרן 3 ור 3 ײט
דעו פרײװיװהרש,װם היטטן פעשט:
(יא) זזען ^װניןיפרחו קװחט, 5 װר
דעכן עחין.ן ד״כק ן.װטטי, װןדעק
װרטי, דעןער ערחעה!ן ווירד׳ 3 ו
ערפײכן: יװ!!םט דוװ דיזי !עהרי,
װיןבײװו״ן £חן ן.װכ י ן יפרח!, !ויט
$װר!עון : (יכ) דפ ן.װנ 3 י פװ!ק
חווטדוװ דװוע!בסט נו וװחן קווחן
!װון, חעננר , ווײבר, װוכדקיכדר
געבטט דעקפרע>זד!יגן > דער ויך
װין דײכן טהחרן װויןי הע!ט: דח־
חיט ייװ הערן וחכד }ערנן £ר דעק
עחין.ן װײערק ן.װטסי עהרפור 3 ט
הװבען , חזכד װ!!י חװרסי דיוער
!עהרי װויןי דפ ^כויװשטי בװסו 3 <
טען : (יג) חוכד ,־װחיט װויך דיח
קיכדר דיװ נװך װוכחיטעכד ייכד ,
הערן װוכד!ערנן, 5 װר דעקעחיןן
װײערק ן.ווט עהרפור 3 ט הװכן: יװ
!װכ^י װיהר װין דעק !װכדי !עבט,
דװהין װ־הר יעכס װיבר דען ירדן
ןעהן ווערדט , װוק עט װ״ן (זי
נעהחן: (יר)דער עחין״י פפרחך 3 ו
חפה, כון חעהר װייט דײני 3 ״ס
הערװן גקװחן, דפ דוװ פטערכשט:
ריפיידעק יהופע , װוכד פטען!ט
װ״ך ביידי״ װין דפ פסי 1 טשכע!ט ,
דװי װיך װיהק חײכי בפעה!י ער•
סײ!י, חפה װונר יהופע ן.יכן.ן הין
װיכד פטע!!־טן ויך װין דט פטיפטם־
3 ע}ט : (טו) דער עחין.י עךפין װיק
3 ע!טי װין װ״כד ווװ!קן וי► , : דיח
יזװ}קן ו״!י פטונד װק װיינן.װכן.ע
דער היטטי: (טז)װונד דר עחי^ע
■פפרװך יו חפה , חען דוװ בײװ
דײנן פװרפװהרן רוהן חירםט: ױז
חירר װיינשט דיזט פװ!ק ייך װויך
זעהכן, װוכד דען ^עסטרן דרבװר־
בװריפען װ״כחװהנד דעט !װכדס ,
דװ־ין עס חיטן װוכסר זױו קװחט,
נװ 3 בוה!ן, עט חירד חיך פערזחין
װ!כד דען בוכד ברע 3 ען , דען װיר
חיט װיהק ןחװצט הװבי: (ױ) װ!י