Page
האזינו קנ
חײנס חוכדש ח(זדי 1 י! (ב) 4 (ײכי
ןעהרי טרי£י, ״יס רען.ן, >ו״נע
רעדי ע|יסי וויוו טויס י זוירו סטוריו־
ן.יטי וווי£ס ן.ריני, ) 1 * 1 ) פז^ <־ע 4 |
הזי^ם ן.רחז: (ג) ווען חיך דעס
עחין.ן נוןחן וון דז 1 י; ערקפנש די 1 ז
ן.רעזי ווונורס ן.חססט : (ד) דער
סע 1 ונסו י ן ו״ן גווהן וויוט ווהני
פעה}, דען רע 3 ס חיזס ווויס^וײן
פרפ ׳יר/: ווײן גחט דר פרײמי ,
וזהני נריוח/י, נועכס חונד רעד}יך
1 זיוט ער: (ה) דר סוונדפ 1 עק וײנר
קינדר, וויוט ער וויהק !י (ו נײן !
חיהנן 3 ונן פרדערבן: פרקעהרסט,
סיקסעט ן.ס!ע 3 ס!' ז) דחכקטס דווו
וח דענן ע/וי^ן ? ניבסטוזירדינעס ,
חונ״ײוס 5 חוק! חיוס ער ני 3 ס ר״ן
פחסר, דר דין עחווורבן, דרדיך
ןני/חבס, דר דיך בר״סס החס ?י
(ז) גדעכקי דר חורח!סן 3 ״סן ,
בסרח 3 סס דיח יחהרי £_חרין:ר נעי
ס}עכסר: פרחני דײנן עווסר, ער
ו/ירד דיר פרקינדי^ן, ד״כע ח?סן ,
זיח ווערדן דיר וחן.ן: (ח) ח}*. דר
העבססי נחכיחנן ח״ן ועס?טי, ח}ו
ער דיח ועהני חדוו׳ס פרס״}סי :
וענסי ער דיח נרעכ 3 ן דר עע!קר ,
נחך חנ 3 חהז דר קינדר *סרחןיס :
(ט) דפן דעט ע״ין.ן חנסיין חיוס
וײן פח}ק ־. יעקב דיח סנור זײנעם
ערבר״צם : (י) ער ססחנד חיהק
ב״ח חין וויםסק }חנדי, חין דער
ח״געדי ן.רעס!י 3 ם ן.ה״!ם: חוח־
ריננס עם, ן.יבס חיס דחחיןי ,
ב״חהרסעם, ״יח דסחויננבי!ד:
(יא) ״יח רר ח־ור ו״ן נעםס בע־
ווח 3 ס, חיבר ויינן יונגן ס״עבס :
בר״דס ו״ני פןין.! ו״יז, כי״ס חונד
טרען.ס עם הווך חזין׳' ויינן סווינןכן:
(יב):ח 5 יהרס' דר ע״ין.י דיזפחןק:
ער ח!ןיין, קיין פרע״־ר גחס ״יס
חיהק: <יג)ער !יס חיהן דיחהעהן
דעס ערדבח!!ס ערססיינן , דיוו
פרי 3 סי דר פע!־ר פר(ע־רן: החני^
חויו
דברים לא לב
!עהרסי חיהן דיח קינדר יסרח!ס :
(כג) יהוסע חכר דר וחהן נון בע״
פחה} ער ( דער עוזין.י) , חונד
ספרחך , וייח בהער 3 ס חונד סחפפר!
דען דוח :חן!םס דיח קינדר י'סרח 5 ו
וזין דס!חנד ברינגן, דס חיך חיהנן
3 ו ^ס״חהרן: חונד חיך ״י!! ״יס
דירזיין:(בד׳ח!ט״סה דיחזותרסע
דיור!עהר• פעי!יג חוין־ין-סריבן החסי
חין חיין בוך: ביז(וחי־רקענדי :
(בה)ן.חבער דען!זיכן, ווע! 3 ידיח
בזנדס!חדי דעםע״ין.ן סח^ן, 5 ח!<
^ענדען בפעה!: (כו) נעה״ס דיוט
בוך דר !עהרי, !ען.ס עס 3 ור וייסי
דר סכדם!ח־י דעש עזוין.ן חייערס
ןחסם : ח!״ח עש (ייןני ״י־ר דיך
ו״ןוח'(}: (כז)דען חיך קעננידייני
וזידרספענםסיגק״ס חונד החרש־
נעקי^ק״ס : דח חיהר חייך יע 3 ס ,
״״! חיך !עב• חונד ><יס חייך בין ,
ן.ען,ן דען עוויןכן ״ידרספענססין.
ב 3 יין.ס, וויח £י!>ועהר נחך ״יינק
מוודי ? (כח)פרוח>ו!סח!י'ע!סטסן
וו״ערר ססע״ויי חונד חייערי ח״ט־
!״סי 3 ו וייר הער: חין ״י!! חיהנ
דיזי ״חרסי פחר!עון, 1 /ונד היאיו
חונד ערדי ״ידר ויח(ו 3 יין.ן כעה>ון:
(כט)>זיר חיוס ״ח־! בקחנס, .־ס
חיהר נחך ״ײננן סחדי חין דס פר־
דערבן ססירנען, י/ונ־ 2 חן דעק
״ע^י חבקח״ן ״ערדס , דען חיך
חיין ןכבחסן החבי: זח ווירד חייך
דען דס חונן.!יק סרע£ן חין דער
ספעררן 3 ייס , ״ען חיהר ״ער־ס
סוהן, ״חו חין דען חוין.ן דעו ע״קן
בעוי חיוס, חונ־ חיהן ב!יידין.ן ,
דזרך חייערר הענדי חרבייס :
(ל) ״סה !חו דר ןנחנכן פרויו>וו<!וכג
יסרח!'ט פח!ננדן ;:*חכן• פחר, ביו
3 <ק ענדי :
, האזינו
(א) הערס חיהר הי״״ן, חיך
רעדי! ערדי , פרכיק