Page
5 ־
1 (
1 ו
עי
1 ) 1
4 י
קי
55
( 0
* 0
111
1 יי ־ו
011
4 י'
ו-ע;
ה 1 ו
כןי
5 ר ;
55 )
טע
פרי
ד 1 )'
* 1 ׳
רײ 5
(מר
וו 5 וי
5 י)י
(מה
4 ליני
(מי)
דפד
>)יך
ד 5 )י>
1 וײנ<
1 ו)נד
ןעד.ר
ו 1 ו 3 י
זעךן
ןעבן
ד 5 ודד
זיונױ
#יהר
האזינו
14 * 11 דם פווערד 1 זוין רײבן , מינד
5 ין דען 3 י>ו#רן ט 5 )דם 5 )נן.סמ: דען
ײנן.!ינן. רוונד דירו יונן.פרויח דען
יײ^ינ^ חונד דען ^רויסן רוזסן :
(כו) חיךדחצסי, פחרניבטן וויז חיך
>יח ! חירר חנדענקן חוגסר ״ענשן
£רסיז^ן: (כ;) חז!ײן רזיךשײחי דיח
קרענקונ^דעס פ״נדט, דיח נע^נר
ווירדן דיח ווחר־״גו 5 ערקענ;ן ,
ווירדן שפרעין / חונורי ײחבס חיוכו
החך , דר ע״י 4 י סחיס דיס ח!!ם
ני 3 ט: (כח) דען עם חייס חײן
פח!ק פחן טע־זי 5 ן חנסזעןק: חונד
ק״ני £רנונ£ס חיוט בײח חיהנן :
(כס) וועהרן ויח ״ײוי/ *יח ווירדן
בדענקן: חונד דען חויו^חנן. חיבר־
1 ען,ן: (ל; ודח קענסי חײנרטויונד
יחן.ן, 3 ווײח , איריחדען £!י 3 טי 4
״חכן: העסס חיהר פעזינטו־ז ויח
נינס פרקוי 5 ט , דער עווין.י ייח
ני 3 ס פר״ס ן.ן;עבן ? (לא) חיהר
פע!ס חיוט יח ני 3 ס , וויח חיניער
פע!י: זע!בסס חונירי פ״נדי ״ע^ן
רי 3 טר י״ן! (לב) מיהר ווײנססחק
חיוט דר וויינשסחק סדו״׳ס, חונ׳
פחכן 5 רדערבסן ן.פי 5 די ע״רה :
חיהרי בעערן ^יפסי^ער חרט , ייח
סרח^ן 5 ערן.יפטענדי טרויבע :
(לג) ״חיס דער דרחכן חײס חיהר
ײ״ן: ^רוייח״י ןנרו 0 י דר חסשרן :
(לד) חין וו״נכן רחספחם !ינס £ר־
בזיר^ן, חין ״ײננן סעסנן זין.ט פער־
יין.זט : (לה) ״״ן חייס רעבן חונד
3 ר^עזטן , ווען חיהר 5 >ס ווירד
ן.!״סן יח!!ן : דען חיהר חונ^ןיקס
סחב ווירד קחוסין, חיהרי 3 וקונפט־
חײ 1 ט הערבײח: (לי) ווען דר עווין.י
ייינס פח!קס, ייך חננייוט , חונד
ווען.ן *יינר דיהנר ייך בדענקט :
ווען ער ןיהט , דחט ח!!י ״ח 3 ט
3 עררחנן, דחהין חייס בווחרסעס
חונד ב£עסטיןנטס: (לו) דען ווירד
ער כיפרע 3 ן, חח ײנד נון חיהרי
ןנעסר ? דער פע!ינטון , חויךי
יע|
דברים לב
חוײ דעק £עזין חיןנן, 1 ?ע 5 חויס
החרסש קיין: (יר)רחכן פחןקיהן,
>*י!ך פחן סחפן: פ״שניי !עײײר ,
*וידדר בטנ׳ס, חונד בעקי, ״יט
דעק גירן 5 עט פחק ווײ 3 ן: דוח
טרחנקםט וויינין.ט פחן סרו*בנב!וס:
(טס דח יסרון £עט ווחרד , ס!ון■
עס חויי(דוח ווירססט פייוט חונד
דיק חונד ווחה! בע!ייבט ! ) עס
פר{יס דען ן.חט, דר עס ן.״וו 5 ט ,
5 רח 3 ססי דען פע!ין י״נס היי!ס :
(טז) ערחייפרס חיהן דורך 5 רעײדי
וועין: קרענקס חיהן דורך פייח.
*ח!י: (ױ)ייח ס|חיסן דעןט״£(|,
חונ^עטרן, ן.עט{י 3 ן וועין, דיח ויח
ני 3 ט קחנסן: נייחן חנקע> 1 !ינן.ען
זייס קור 3 נן, דיח חײעריפעסרניח
ן.פיר 5 טס: (יח)דח 5 סםס חן דען
35 ע?ון ני 3 ט, דר דיך ן.בחהר: פס
?.חסעטט ן.חט, דער ־יך הער 2 חר■-
^ברחכט: (יט^דיס יחהדר עו*י 4 י,
ער^ריײסי, ^קרענקס פחן ויינען
*עהנן חונדטעכסרן: (כ)ספרחך,
איין חנעזיין ווי!! חיך חיהנן פר־
בערן.ן~, חונד יעהן, ווחי חיהר
ענדי יייח ! דען ויח וינד פרקעהס
טער חרט , קינדר חהני רעד!י 5 ־
קייט ': (כא) ייח רײ 3 סן ײיך יײט
חונ^עטסרן , קרענקסן ״יך ״יס
חיהרמ חברןטויבעו • חיך רייני ייח
איס ח״נעכן חונ£(ו{קי, קרענקי ויח
זויט חונפחרססענרי^ק ךעיינד! :
(ככ) ע;ט 4 )י)סן חייס דחס פ״חר
וייינס 3 חרנס, ברעננט ביי חין דיח
1 זונסרטסי הע!!י: 5 ר 3 עהרס ערד־
דײך חונד ^וועבס, ענטנינדס רער
בער^י ^רונדפעססן : (מ) ח!!ס
דזונ^זיק וויז חײ חיבר ייח 5 רהענ•
^ען: חייני פפײןי ווירר ייח פרטיין,
ד*ז!י: (כי־ פחן הונךר כרס״חכסט,.
5 חק פיכר 5 ר 3 עהרס, חו;ד ךיפט״
ן.ען יײ 3 ן: 3 חהן דעס רויבסירס ריי 3 י
חיך ווידרייח, יחײטדעק^ריקדר
קריכנדן חיק עט/יבי; (כה) דרויסן