Page
האזינו קנא
ווערדש : (מח) יזן מבן דיונן טחן.י
כופרחך דער עוײן.י 3 ז ״טה :
(מט)^עהי וווין 1 דרוו ן.בירן.י עבריסן
וווין דען בער^ נבו, דר 1 וינן ןיונדי
יווווב, ן:ען.ן ױחו וויבר ?יןניגז: ווונד
בויהי דווו {וונד ככען, וועיכש וויך
דען קינדרן יטרווןש נוק וו״ננטהוחי
ן.עבן חי!!: (נ) וווין׳' ריוכן בער^י/
דען דווו בםטײן.שם י,וו!!םם דווו וו!ו<
דען סטערבן, ווונד 3 ו דײננן ע 1 ו!קי
ווײנ^טהוזן ווערדן : ווז חיוז ווהרן
רוויןי דעק בער^י ד,ר ^עטטוורבן ,
ווונד 3 ו ו״געק פוו!קי חייננעטהוזן
וווורדן: ונ׳י^ חײ! וויהר וז״ך ווידר
חיך 5 רן.חנן.ן, חיטטען חונטר דער
נוז 3 י 1 ון , בײק דעק טרײטחחשר
קדם, 1 זין דר וויםטי 3 ין : וזינדעק
1 ויהר >ויך ני 3 ט 5 ערהערר!י 5 ט
הוזבט, $וור דען קינדרן ישרוו!ס;
(נ 3 ) זוו ווז!!שט דזוו דווז ?וונד־ פוזן
פערני ועהן: וובר ניכט הינקווחחן,
1 זין דחז!חנד, דוזווו׳ךדען קינדר>
יטרח!ש ח״גן.עבן וױ!(:
האת הברכה
(א) דיזס חיזט דער זעענן ,
וועןכן חםה דר ן.עט!י 3 י
חחן, דען קינדרן ׳טרח!ש פחר זײנק
סןודי ערטהײ!ט; (נ) ער טפרחך
עחיןנר ! (פחן סיני חחנד!טי חײג־
הער : פוון שעיר ן:ינב וויהנן חויך:
5 חק בער^י פארן סטרח!טי, חונד
קחק חויש ה״!ינען חיריחדן: חוים
*״נר רע 3 טן פ״חרסן.!וטרע?ין-יחן:
(ג) ווע!ני ד־ח 5 ע!קר פערפפ!י 3 ־
טעט , ח!!י הייןי^ן חין דיינע
ווחןט : היננעטטרעקט 3 ו דײנען
3 י'סן, עחפ£חנ^ן זיח דײן החרט :
(ד) דיח!עהרי, דיחחםהחונט נע־
בחט :י 3 וק ערבטהײ! דער ןנעחײני
יעקבים : (ה) ־ח ״חרד ער קענין;
חיבר יםרון . ח!ם דיח הײפטר דען
3 ח!קם 3 ערזחזוײ!ש , חײניויטהיך
לט א ג 39 ווחרן
דברים לב לג
דען זיח טרויחטען ך (לח) דיח
וויהרער חפפער 5 עט פר 3 עהרטען
חוכד סרחנקן חיהרן חפפרוו״ן: זיח
״יענן חויפםטעהן, חונד ווייך הע!־
5 ען , ײענן חייך בעדעקונן: זײן :
(לט) ערקענט נון, דחס חיך , וןיך
1 ו!!יין עם בין, חונד נעבן זוירקײן
^חטוחיך קחן מעדטן חונד בע!עבן,
קחן פערווחונדן חונד חויך ה״!ן /
עחן ײײנר החנד עררעטט ניחײחנד:
(ם) חיך העבי ײײני החנד ן.ען היזי•
>יע? עײפחר : חונד םפרע 3 י זח
ווחר חיך עוײן: !עבי ! (כא) ווען
חיךײײן ב!יט 3 נדם טווערד ן:״ע 3 ט,
ווען ״ײני החנד נחך ן:רע 5 טיו.קייט
^רײ^ט: וחחיבי חיךרחכי חן ויייני
ן.ען.נר , חוכד פעו^עןטי ײיינען
הוושרן:(מב) >יח 3 י זיײן ן.םחם פחן
ב!וטי טרינקן >וײן םווערד זח!! פ!ײט
5 ר 3 עהרן ■ פחן ערם!ח^נר ווזנד ן.ע־
8 חנננר ב!וט , פחק עגטב!עטםן
םעד! דעט £ײנדט : ימגז ה״דן!
פר״זט ^!יק!יד זײן 2 ח!ק ! דען ער
רח?ט זיינר דינר ב?וט : חיבט רח 3 י
ווןי זייני ן:ען:נר חיזט דעק ערד*
רײ 3 י חונד דעק £ח?ק פערזעהנט:
(מר) ײםה קחק חונד טרון: ח!!ע
וזחרטי דיזט ן.וחנ^ש דער נחט 3 יחן
5 וזר: ער חונד״הוםע זחהן נון :
(מה) ח!ט ער דיזי זווזרטי חן דיח
ן.חנ 3 י נח 3 יחן חויז^רערט החטטי :
(מי) וע 3 טי ער הינ 3 ו, נעהײט דיח
רעדן ווחה! 3 ז המר 3 ן, >ײט ווע!כן
חיך חײך הײטי 5 ר>וחהנט הוובע :
דחיײט חיהר זיוו חייערן קינדערן
ח״נםער 5 ט , דחז זיח בעווחהרן
חזנד טהון נחך דען ווחרטן דיזער
ץעהרי: ומך׳״ךען עט חיוט ק״כע
וח 3 י, דרחן חייך עטחח חענינ נעי
?ענן וויזט, זחנדרן ח״ער ן.!־ק!* 3 ט
ןעבן העננט דחפחן חב , חונד נור
דח-־ורך קענט חיהר חין דעק!חנדי
!חנ^י ב!״בן, ווע! 3 ט ח״נ 3 ונעהײן
וויהר <ע 3 ט חיבר דען ירדן ^עהן