Page
וזאת הברםין
טיירע? דעט ^קרענטן חונטר ד^)
ברייח : (טז) :ײן ערטםגבח־רנר
טטיר! £ו| ״חיעססעטיטק חנזעהן ,
וײני הערנר וינד וויח דעס ווחו.־־
טטירס הערנר, ״יטחיהנן טטעםיו
ער דיח £ע 1 קר 3 ו הויפן, ביו וון דחז
עלו־י דעם זיונדט : וייו וינד די 1 ו
חיריוזדן חעריאט, חונדדייו טויונד♦
דעט טטוו״״ס ײנפה: (יח) 3 < וביןן
טערווך ער : פרייחי דיךובוזןב״וז
דײננן וזויו 3 ו^י : וזונד דווו יטטכר
ווין ד״נן היטטן: (יט) ויוו !וזדען
5 ע!קר וזײן 3 ונן בער^י , דוורט
טןיולטן ויח טוןרןחוי וזפפיער: דען
ויוו ווין-ען חיברפ^ס דער ״עערי /
ווונד 2 רבחרן.ני טע 3 י דעט ווונדט:
(כ) 3 > ן.ד טפרווך ער־. ן.{סבט וײוו ,
דער הד וו״טי ן;רמנ 3 ן ן.חב : ער
}ע^ט ויך הין , ווױו וזײני ןעזוין /
5 ר 3 עהרט וורכן וזונד ט״ד{ :
(כא) טוון הוו׳ט ער דען וזנפוזנ: ויך
ערועהן, 3 ונן ערבטהײן 2 וונן:וע 3 ־
^עבר דען ער פרעהרט : 3 יהס פר
דעק 5 וו(קי פוזרחן , וויבט גרעצ
טי^ק״טדעס מחין.ן, ערפי 5 !ט ן.ען%
יטרוו{ וײני פפ!ינט : (כב) פוזן דן
טפרייך ער ׳דן חיוטחיווווײן יונן\
ןעווי; דרפחכן בטן הרוובטפרינ^ט:
(כג) פווןנ 5 ת!יטפרחךער. נפתןי
החטדעטע״ױן ן.נוודי, חונדוײנס
וען.נס חיבר 5£ זש: חבנד חונד חיטח^
חיוט ו״ן בזיט׳ן : (בי) פחן חטר
טפרחך ער, 2 חן חן?ן ועהנן חירד
חטר ךזען.נט; בעןיבט כ״ח ו״נן
ברידרן, טונקט ו״נן פזט חין חע 5 :
(כה) ח״וען חונד ערי) ו״ח דײן
רי^{ י דײן ח!סרוײח וויח דײני יון.נר:
(כו) נינסם :}ײצט ד״נק :חטי ,
יטרון,דיח היח! רע^ירט ער , דיר
3 ו הע{ 5 ן , ?ענקט זויט ו״נר ער-
החבנען ויחצט דיח ווח!קן : (כז)
(דיח ווחהנונ^דעם חורח 5 סן:ווטט)<
חזנד דיח עווי^ן חרווי דער חונטעס
ווע!ט; טרײבט 5 יינדי 5 ר דיר חזיו./
טפריצט
דברים לג
*וחרן דיח סטעוןזוי יטרחזנו) :
(ו) ח, דחט רחובן :?יקןיך !עבי ,
כיחזזחןט חונטער^עהי: דחט ז״נר
>וחנטח£ט חנ 3 חה 5 ויך ערהחזסי !
(ז) חונד דיוס 2 יר יהודה , ער
טפרחך ערהערי עוויגר ! יהודהיט
טטיזוזיי, חזנד ברינ: חיהן 3 ו וײנר
<ח 3 יחן: ו״ני ״חצט וײח חיהק
^עני:: חזנד דוחחיהק היז^ייוידר
דען £ײנד: (ח) 5 חן 5 וי טפרחך מר,
דײני תזויק חונד חיריק 34 י>זן דעק
ערח>ו>וען: דען דוח 3 • םםה 5 ער־
ןויטטט , ><יט דעק דוח החדרסט
ווק החדרזוחסר : (ט) ווער פחן
5 חטר חונד ><וטטר טפריצט, חיך
*חה חיהן ניצט : ווער ניצט קענט
*ײני ברידר, ניצטט ווײט פחן וײנן
*עהנן(ויח החזטן ב{חט דײן ווחרט ,
>וונד הימן דײנן בונד): (י) דיח נור
ווונטרווײון יעקב חין דײני רעצטי,
חונד יטרח? חין ד״ני!עהרי: דיח
כור !ע^ן רײצרווערק 5 חר דײנע
כחוי, 4 חנ 3 עםחפפר חויןי ד״נען
חןטחר : (יא) וען.ני עווי^ר ! וײן
5 ר״ע:ן, 1 חם דיר וײן טוהן ן.ע•
5 ח!!ן! 3 ערהויחי יײנר ן.ען.נר!ענדן,
כיח >וען:ן וייני החטר חויךקח״ען !
(יב) פון בנױון טפרחך ער , דעט
עחין.ן ?♦בזינ^ ! ז־ורך חיהן :עויצרט
ווירד ער רוהין. ווחהנן: ער בטי 3 ט
חיהן ח{!ע 3 ײט , ״חהנט 3 וויטען
*״נען טו}דרן: (יג) פחן יוםןי טפרחך
ער,פחן;חט :עוע^נטחיוט ו״ן!חנד
5 רוצסבחר דורך דען סויח דעש
הי>ו>ו!ו, חונד וועםרונ: חויו דער
טי£י: ;(יד) >ויט פריצסן דיח דיח
וחנניר״פט:>ויט פריצטן 5 יחן דעק
טריב דער אחנדי : (טו) ><יט דען
גחיר 3 ן חורחןיטר בערן.י, איט דען
פריצטען עחין.ער הין.{ : (טז) >ויט
פי־יצטען חײנס ועע:גפחזזן}חנדם,
פיו^ דער ן.ענחדי דעון [ דער חיר
נויק דחרנבוט ערטינען: דיוי קחיוי
מויןי דחו הויפט יוםפט , חוין' דיח