Page
׳וזאתדוכרכה קנב
עזזין.ן וויכן ?ײנדי ^ורוב / נווךדעפן
ב£עה 5 ידעס עווין.ן: לי)ערננרוה
רויהן רוין דעכן סרוזי 1 וינן זסנדיײוווב /
ךע^ען בית עעור 1 ו*בריוונדני>ו 1 זנד
הנזיו ביו נוויןי דען סרו^ וץן נרוזב־
>ו 1 זה! וורוהר^נרו *ן : (ז)><םה וורור
הונדרע חזנד 3 וווזנ 3 י; יזוהר <] 1 ט/
1 ו!ס ער טיו 1 ורב : ן״ן 1 ווין.י וורור
ניכט דונק! 1 וונד די 1 ו זעבעננוועעטי
הזוטטן ני 3 ט נובננהײן: (ח) די 11
קינדר ישרנוזט וויינטן 1 ווין ><טה/
1 וין דער עבני ווויובט דרייטין. טיו^י:
ו 1 ו דען וויור די 1 ו טרוי 1 ור 3 ייט יווכן
><שה נז ענדי : (ט,) יהופעורוהןנון
״ורור ><יט דענן ^ייסטי דער ז ווײס־
הייט ערפיזזט, דען יישה היוטי וייני
הענדי יוויןי רויהן 4 ע?עגט : די 1 ו
קינדר יטריוזש ^עהיורצטן 1 זונד
15 וזךט| 1 ויהנן , וזייו דער עזזיגי דעכן
4 <ישהב£יוד.זן: וס עט טטיונדהבר
רוין יטריוז קיין פריו 2 עט ווידר/
וויס ווטה וויור , רוויןי ><יט דענו
דער עז/יגי עיון יונטזי^ 3 > יונטזי/
יוווזגךיונגן ווערי: (יא) יוין יונועהונ^
דער 3 יי 3 ען 1 ווכדוו 1 וזנדר,דױו יויהן
דער עזזיךי ?.זחנדט, יןין דעק זיונדי
>< 3 ריק 1 וויו 3 זפיהרען: ן.ען.ען פרעה,
וייני דיהנער , יוזנד ויין ן.יונ 3 ענז
זיונד : (יב) יוונד 1 יין 1 ו!!| ״ענטינן
רוונד 5 יר 3 טר!י 3 ן טןוטען: די 1 ו יזטה
^עטיוהן , פר דע[ יו/ין-ען דעע
4 יונ 3 ען יטריזןס:
דבױם לג רד
וופריגט , ריוטי 1 וזיו! (כח) יוזנױ
*טריוז וו 1 )הנט*י 3 ר, יובןקחנדערט
יעקכט קוועזי , 1 וין יו״גק !יונדי
11 ון קיורן יוונד וזיוטט : דעטין
הי 1 <><} טריען 15 ון טזייו: (כט) וו 0 הן
דיר *טריו?! ווער יויוט דיר ^ייך 7
13 וזק דעק דער עווי^י ב״ 1 וטטיונד
!יױטעט , ער יויוט דיינר היזפי
טי!ד , 1 ויוט דיינר ערה 1 ובנן *יןני
טווערדט,דייני פיינדי ט 4 י״ 3 זן דיר/
דו 1 ו טריטסטיז״נהער יוזיןייויהרען
. העהן :
ריך (א) ><טה ^ינ^ הירו׳ף 2 י||
דער עבני ><ויוב יוויןי
דען בערן. נבז , דיוז טפי 3 י דעש
פסגה, וזע! 3 ט ן.ען.ן ירחז יויברזיגט:
1 וזנדדער עזזיגי !יט 1 ויד.ןדז ^ 1 זנ 3 י
יחנד *עהן , ג!עד בי< דן: (ב) ןניונ^
נ£תזי , ד*! 1 זנד וחפריכן 1 וזנד >ונטה:
זוונד דיוו ןנרזנג♦ זיונד יהודה , בי<
1 זן דט יו״סרטטי ><עער: (ג) די 1 *
״םען.!יכי !ענדר, דען קריק דעט
ידנט , דט ט 1 ו! 5 יון ירדז/ , דער
ו!><ןטטיוט , ב•* 3 ער : (ד) 1 וונד
נר עוויןני טפריזך 3 ו 1 ויהק, די*ט
•*ט ד 1 וו !יזנד , 5 <ון דעק קיך
ברהקי 3 חק חזנדיעקב 3 וךטוז)וה־
ען, יוונד ן.ז 1 ון.ט, ד״נק * 411 <) וזין
.יך עט 1 ז*ין ן.עבן : 1 *יך הוזבי עש
׳ך ><יט דיינען יוויןנן *עהן !יוזען /
בר הינקחיו**) *יו!טטו ני 5 ט :
ה) 1 ו!זח טטחרב ><טה , דינר דע<
*ס ססססססססססססססססססססססססססססס<^<
על ידי הפיעל הטלםק בטלאכר־ז
הקודש הזעטציר יעקכ בן כ
מענדלי איטינגק י״ל
טאפענבאך :
:ל ידי הפועל העוםק במלאכר־ז
.יזקזרש הזעטציר יחיאל בן כ
יעקב האנױ םג״ל ז״ל־*
טאפענבאך :