Page
אײנע לנעשרײבונכ
פון ךיא סשמונאים ביז נאך
מית המיךש
אדעד
ךיא לע;צטע צײטען פון דיא ױךישע מלוכה אונ
איךךע ןלוטיגע מלחמות מיט דיא גךיעבען אונ רוימער ♦
פין
מענדל פאמעראנץ
װארשא ־־=־■׳■
דרוק אונד ליט• א. בויםריטטער דזיקא 44
ת ר נ ״ ט .
*פססס&ט&זג .דםסזצסעמ ]]!(ןסודסט !!ספסגגסוןגגני! .*־ 11 ( 161 * 0 . 6 .?•
טזזעזזזזגמס !!סטסזגסבססץגןס! ]]}זזסגזגץיןממע סג
ג^אבנןס״טח .* 1 . 1 >ס 0
. 44 3 < 1 סז'ז״<|א 7 ע;ג .<ז• ■• 111 זנ־ 110 * 7
, 1898 15 1 ( 01 ' 1 . 6 ט